عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-1-1- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………6

2-1-1- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..6

3-1-1- اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….7

2-1-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-2-1-معرفی موضوع………………………………………………………………………………………………………………8

2-2-1- مراتع دارای طرح مرتعداری…………………………………………………………………………………………10

3-2-1- تاریخچه تهیۀ طرح‌های مرتعداری در کشور…………………………………………………………………..11

4-2-1- روند تهیه طرح‌های مرتعداری و عملکرد آن‌ها قبل از انقلاب اسلامی……………………………….12

5-2-1- روند تهیه طرح‌های مرتعداری و عملکرد آن‌ها بعد از انقلاب اسلامی……………………………….14

فصل دوم:  مروری بر مطالعات انجام شده

1-2- مطالعات انجام شده درایران…………………………………………………………………………………………….20

2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………..31

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- مواد و روش‌ها ……………………………………………………………………………………………………………..38

1-1-3- مشخصات منطقة مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….38

2-1-3- مشخصات مناطق مورد بررسی…………………………………………………………………………………….41

2ـ3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….44

1-2-3- مطالعات کتابخانه‌ای…………………………………………………………………………………………………..44

2-2-3- تعیین جامعه هدف…………………………………………………………………………………………………….44

 

3-2-3- تعیین جامعه نمونه پیمایش…………………………………………………………………………………………45

4-2-3- نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………46

5-2-3- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………..46

6-2-3-  بررسی روایی ـ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………47

7-2-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….47

8-2-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..48

فصل چهارم: نتایج

1ـ4ـ داده کاوی …………………………………………………………………………………………………………………….50

2-4- سوالات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….68

این مطلب را هم بخوانید :

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….98

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..107

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….109

منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….118

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1ـ3ـ مشخصات عمومی مراتع مورد بررسی……………………………………………………………………..42

جدول شماره 1ـ4: توصیف اطلاعات مربوط به ورود و خروج دام به مراتع روستایی و عشایری مراتع مورد بررسی در سپیدان ………………………………………………………………………………………………………… 52

جدول شماره 2ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر بیکاری منطقه ……………………………………………………………………………………………………. 69

جدول شماره 3ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با تاثیر کلاسهای آموزشی و ترویجی بر جلب مشارکت مرتعداران در اجرای طرحهای مرتعداری …………………………….71

جدول شماره 4ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با میزان توجه اداره متولی به درخواستهای آنها در اجرای طرحهای مرتعداری ……………………………………………………………73

جدول شماره 5ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با تاثیر طرح مرتعداری بر معیشت آنها ………………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره 6ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با اطلاع از اهداف طرح مرتعداری ……………………………………………………………………………………………………………………..78

جدول شماره 7ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با اهمیت مرتع……………………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول شماره 8ـ4: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در اجرای طرحهای مرتعداری ………………………………………………………………………………………………………83

جدول شماره 9ـ4 : توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در شناسایی مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری …………………………………………………………………86

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...