کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 پیوست ث) نتایج آزمون همبستگی برای فرضیات تحقیق ………………………………………………………… 85

پیوست  ج) نتایج آزمون  t  برای فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 87

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 88

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1- ابعاد و شاخص های مورد سنجش……………………………………………………………………. 19

جدول 2-2- ابعاد مربوط به هر شاخص ……………………………………………………………………………… 30

جدول 3-1…………………………………………………………………………………………………………………… 35

جدول 3-2-ترتیب سؤالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-3 -امتیاز هر گزینه……………………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-4- نتایج آزمون كرونباخ برای پیش تست………………………………………………………………… 39

جدول 3-5- نتایج آزمون آلفای كرونباخ برای كل نمونه آماری …………………………………………………. 39

جدول 3-6- نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه كاركنان…………………………………………….. 40

جدول 3-7- نتایج آزمون ks……………………………………………………………………………………………. 41

جدول 4-1-چگونگی تقسیم بندی پرسشها ………………………………………………………………………….. 46

جدول 4-2- شاخص‌های آماری مربوط به هر یك از سؤالات در بخش تبلیغات …………………………… 46

جدول 4-3- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 1 الی 5……………………………………….. 47

جدول 4-4- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش پیشبرد فروش………………….. 47

جدول 4-5- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 6 الی 10……………………………………… 47

جدول 4-6- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش روابط عمومی…………………… 48

جدول 4-7 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 11 الی 15……………………………………. 48

جدول 4-8 – شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش فروش حضوری………………. 48

جدول 4-9 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 16 الی 19……………………………………. 48

جدول 4- 10- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش بازاریابی مستقیم…………….. 49

جدول 4-11- شاخص های آماری ربوط به میانگین پرسشهای 20 الی 24……………………………………. 49

جدول 4-12- شاخص های آماری مربوط به سوال25  در بخش اسپانسری…………………………………… 49

جدول 4-13- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش عملكرد فروش……………….. 50

جدول 4-14- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 26 الی 31………………………………….. 50

جدول 4-15- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول ………………………………. 52

جدول 4-16- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم……………………………….. 52

جدول 4-17- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم ……………………………… 53

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4-18- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم……………………………. 53

جدول 4-19- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجم……………………………… 53

جدول 4-20 -نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششم……………………………… 54

جدول 4-21- نتایج آزمون اسپیرمان برای فرضیه فرعی ششم……………………………………………………. 54

جدول 4-22 -آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی …………………………………………………………………… 55

جدول 4-23 -آزمون اسپیرمان برای فرضیه اصلی ………………………………………………………………….. 55

 

جدول 4-24 -آزمون  t  برای فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 56

جدول 4-25-مقدار ضریب پیرسون برای هر یك از شاخص های مورد سنجش…………………………….. 57

جدول 5-1-رتبه بندی عوامل ارتباطات بازاریابی……………………………………………………………………. 61

جدول 5-2-رتبه بندی شدت رابطه بین عوامل ارتباطات بازاریابی  بر میزان عملكرد فروش……………… 62

جدول5-3……………………………………………………………………………………………………………………. 64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 1-1-نمودار فروش سالیانه………………………………………………………………………………………………………………… 5

نمودار 4-1- نمودار رتبه بندی شده شاخص های مورد سنجش…………………………………………………. 58

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                          صفحه

شكل 1-1-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

شكل 2-1- دیاگرام آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………….. 12

این مطلب را هم بخوانید :

 

شكل 2-2- نقش و وظایف كانالهای توزیع………………………………………………………………………….. 16

شكل 2-3- استند ( نمونه ای از تبلیغات در نقطه فروش كه تاثیر گذاری زیادی بر مشتریان دارد)………. 19

شكل 2-4- عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………… 22

شكل 3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 32

شكل 3-1-متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33

چكیده

محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.

هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاریابی چگونه می توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاریابی با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبلیغات – پیشبرد فروش – ارتباطات اجتماعی

فروش رو در رو – بازاریابی مستقیم  و  اسپانسری

بمنظور انجام این تحقیق 191 پرسشنامه بین نمونه های آماری توزیع و بر اساس تحلیل های انجام شده كلیه فرضیات اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و رتبه بندی شاخص ها به شرح زیر بدست آمد :

 

اولویت شاخص
اول تبلیغات
دوم بازاریابی مستقیم
سوم روابط عمومی
چهارم پیشبرد فروش
پنجم فروش حضوری
ششم اسپانسری

كلید واژه : ارتباطات بازاریابی – عملكرد فروش – اسپانسری

 

فصل اول

كلیات طرح تحقیق

1-1-مقدمه

در آستانه قرن بیست و یكم دنیا با تحولات سریع و عمیقی روبرو است . شركت ها و مؤسسات مختلف به این باور رسیده اند كه در بازار كار و فعالیت بین رقیبان و از همه مهمتر بین خریداران و مشتریان ،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:33:00 ب.ظ ]
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 67

 

<strong>منابع و مآخذ</strong>

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 71

<strong>پیوست­ها </strong>

پیوست الف- پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 73

پیوست ب- آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 75

پیوست ج- آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………….. 76

پیوست د- آزمون­های رگرسیون بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………………… 77

<strong>فهرست جدول ها</strong>

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

جدول 2-1- علائم تجاری برتر به گزارش بیزینس ویک…………………………………………………………. 23

جدول 3-1-متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق…………………………………………………………………… 40

جـدول 3-2- طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق…………………………………………………… 41

جـدول3-3- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 41

جـدول 3-4-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه……………………………………………. 43

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 47

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 48

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 48

جـدول 4-4-متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………….. 48

جـدول 4-5- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اثر برند ……………………………………………. 49

جـدول 4-6- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر جذب مشتری…………………………………….. 49

جـدول 4-7- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر رضایت مشتری…………………………………. 50

جـدول4-8- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اعتماد مشتری…………………………………….. 50

جـدول 4-9- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر خرید مجدد مشتری…………………………….. 51
<h4>جـدول 4-10-آماره­های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 51</h4>
جدول 4-11- همبستگی بین اثر برند و جذب مشتری…………………………………………………………….. 53

جـدول 4-12- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی اول…………………………………………………. 54

جدول 4-13- همبستگی بین اثر برند و رضایت مشتری………………………………………………………….. 55

جـدول 4-14-نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی دوم………………………………………………….. 55

جدول 4-15 همبستگی بین اثر برند و اعتماد مشتری……………………………………………………………… 56

جـدول 4-16- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی سوم………………………………………………… 57

جدول 4-17- همبستگی بین جذب مشتری و خرید مجدد مشتری…………………………………………….. 57

جـدول 4-18- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی چهارم……………………………………………… 58

جدول4-19- همبستگی بین رضایت مشتری و خرید مجدد……………………………………………………… 59

جـدول4-20- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی پنجم…………………………………………………. 59

جدول4-21-همبستگی بین اعتماد مشتری و خرید مجدد………………………………………………………… 60

 

جـدول 4-22- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی ششم……………………………………………….. 60

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

جدول4-23- همبستگی بین اثر برند و خرید مجدد مشتری………………………………………………………. 61

جـدول 4-24- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی هفتم………………………………………………… 61

جدول 5-1- خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………….. 65

<strong>فهرست نمودارها</strong>

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

نمودار 1-1- فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (منبع: بری، 2003)……………………………….. 6

نمودار3-1- فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (منبع: بری، 2003)………………………………. 35

<strong> </strong>

<strong>چکیـده</strong>

هدف این تحقیق، بررسی اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهرستان اهواز از دیدگاه مصرف­کنندگان است. برای عملیاتی کردن فروش محصولات مزبور از قصد خرید مجدد مشتری که منجر به افزایش فروشمی­شود، استفاده شده است. جامعه­ی آماری تحقیق همه­ی مصرف کنندگان بافعل و بالقوه­ی لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 280 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین هفت فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­های همبستگی، ضریب تعیین و مدل رگرسیون به کمک نرم­افزارهای SPSS و Eviews و Excel انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که برند محصولات لوازم خانگی با ارائه­ی کیفیت مناسب و تبلیغ موثر بر جذب مشتری و رضایت مشتری اثر مثبت معناداری داشته و رضایت و اعتماد مشتری نیز بر قصد خرید مجدد مشتریان اثرگذار است. بنابراین، نتیجه شد که از دید مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اهواز، برند محصولات بر افزایش فروش محصولات اثر مثبت معناداری دارد.

<strong>واژه­های کلیدی:</strong> برند، نام تجاری، کیفیت، اعتماد، فروش، لوازم خانگی الکتریکی

<strong>فصـل اول</strong>

<a name=”_Toc302895382″></a>کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

 

مصرف­کنندگان هنگام خریـد کالاهای مورد نیاز از جمله لوازم خانگی بـه مسائل مختلفـی توجه می­کنند. قیمت کالا، زیبایی و کیفیت محصول و برند کالا از مواردی است که مصرف کننده به آن­ها توجه می­کند. مصرف کنندگان به دلیل تنوع کالاهای الکترونیکی در بازار، ممکن است در انتخاب نوع کالای مورد نیاز دچار تردید شده و به دنبال کالاهایی باشند که پیش از این توسط خود آنها یا دوستان و آشنایان امتحان شده باشند. از این رو بیشتر مصرف کنندگان در وحله­ی اول به دنبال یک برند شناخته شده هستند و ممکن است حاضر شوند برای به دست آوردن آن، مبلغ بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر در بازار رقابت شرکت­های مختلف با به­کارگیری روش­های تولید جدید و نوآوری، محصولاتی با قیمت کمتر عرضه کنند. لذا، مصرف کنندگان بین دو ویژگی­ مهم محصول یعنی قیمت و برند (که نمادی از کیفیت است) موازنه­ای ایجاد کرده و کالای مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

در این تحقیق سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصرف­کنندگان هنگام خرید کالا به برند محصولات توجه می­کنند. هر چه توجه مصرف کننده به برند محصول بیشتر شود، فروش شرکت­های تولیدکننده­ی آن برند نیز بیشتر خواهد شد. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

&nbsp;

<a name=”_Toc302895384″></a><a name=”_Toc60686651″></a><a name=”_Toc60684643″></a>1-2-بیان مساله­ ی تحقیق

نامگذاری تجاری چیزی بسیار فراتر از نفس نام گذاری یا خلق یك نشانه بیرونی است كه طی آن یك كالا یا خدمت، نشان یا علامت سازمانی را دریافت كرده است. نام­های تجاری، جزئی از راهبردی است كه با هدف متمایزسازی، عرضه و تدوین می­شود. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می­دهد كه نام تجاری به طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده­ی محصولات تأثیر می­گذارد (بریدی و بوردئو<a href=”#_ftn1″ name=”_ftnref1″>[1]</a>، 2005).

هر گاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالكیت و محصولات همچون پول،‌ زمین، كالا و … سوق پیدا می‌كند. این در حالی است كه در دنیای امروز نوع دیگری از مالكیت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب از سرمایه‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد و از آن با عنوان مالكیت فكری<a href=”#_ftn2″ name=”_ftnref2″>[2]</a> یا نامشهود یاد می‌شود. در واقع، این نوع سرمایه­ها در مقایسه با سایر كالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می‌باشد. از جمله این­كه نتیجه­ی مستقیم كار فكـری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی‌رود (عربی، 1388). از میان مصادیق مختلف مالكیت صنعتی و نامشهود (همچون حق اختراع، حق تالیف، علائم تجاری، دانش فنی، حق طراحی و …)، علائم تجاری<a href=”#_ftn3″ name=”_ftnref3″>[3]</a> (برند) نقش موثری در توسعه و كسب درآمد بیشتر برای بنگاه­های تجاری داشته است (کالبولی<a href=”#_ftn4″ name=”_ftnref4″>[4]</a>، 2005).

نام­گذاری تجاری کالا و خدمات به سبب ویژگی­هایی مانند ناملموسی، ناهمگونی، تفكیك­ناپذیری و دوام ناپذیری از نام گذاری تجاری كالاهای فیزیكی متمایز است. تحقیقات انجام گرفته در بخش­های خدماتی مثل فروشگاه­های خرده فروشی و بانك­ها نشان می­دهد كه ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری به­طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده و در نهایت، بر قصد خرید مجدد نام تجاری و افزایش فروش ارائه­ دهنده­ی کالا و خدمات تأثیر می­گذارد (چرناتونی و سیگال­هورن<a href=”#_ftn5″ name=”_ftnref5″>[5]</a>، 2003). بنابراین، برند معرف محصولات شرکت بوده و دارای منافع اقتصادی آتی برای شرکت می­باشد. لـذا، جـزء سرمایه­های شرکت محسوب می­شود.

طبق‌ ماده­ی‌ یک قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1310، علامت‌ تجاری‌ عبارت‌ است‌ از هر قسم‌ علامتی‌ اعم‌ از نقش‌، تصویر، رقم‌، حرف‌، عبارت‌، مهر، لفاف‌ و غیر آن‌ كه‌ برای‌ امتیاز تشخیص‌ محصول‌ صنعتی‌ یا تجاری‌ یا فلاحتی‌ اختیار می‌شود (تندهوش، حاجی­حیدری و نجمائی، 1383).

سرمایه در بنگاه­های اقتصادی، به هر دارایی بر می‌گردد که باعث ایجاد جـریان­های نقدی آتی شود. اهمیت دارایی­های غیرملموس از جمله مهارت­های نیروی کار سازمان و برنـدها، در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این دارایی­ها مشکل­تر است و این سختی معمولاً مربوط به تعیین ارزش آن­هاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکت­ها اصلاً گزارش نمی‌شوند. این موضوع باعث شده است که این دارایی­ها برای گروه­های خارج از بنگاه اقتصادی، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای مدیریت و کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند (فرناندز<a href=”#_ftn6″ name=”_ftnref6″>[6]</a>، 2008).

در این تحقیق، سعی شده است تا به طور تجربی چگونگی افزایش اثر برند بر فروش محصولات لوازم خانگی الکتریکی از دیدگاه مصرف­کنندگان در شهرستان اهواز بررسی شود. سوال اساسی تحقیق این است که آیا برند بر جذب و اعتماد مشتریان اثرگذار است؟ و آیا این اثرگذاری منجر به خریدهای مجدد مشتریان و در پی آن فروش بیشتر محصولات می­شود؟<a name=”_Toc60686652″></a>

&nbsp;

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700تومان

<form action=”https://40y.ir/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″></form><form action=”https://40y.ir/?checkout=7714″ method=”post” name=”frm_jahanpay7714″><input name=”submit” src=”https://40y.ir/wp-content/uploads/2016/01/download.jpg” type=”image” value=”1″ /></form>
<h3><span style=”color: #003300;”><strong>بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد</strong></span></h3>
<h3><span style=”color: #003300;”><strong>و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.</strong></span></h3>
<h3><strong>پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com&lt;/strong></h3>
<h3><span style=”color: #000080;”><strong>در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای </strong></span><span style=”color: #000080;”><strong>هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را </strong></span><span style=”color: #000080;”><strong>به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.</strong></span></h3>
<h3><span style=”color: #000080;”><strong> ***  *** ***</strong></span></h3>

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق قضایی
گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع:
حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی:
92-91

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1
1- مقدمه: 2
الف) طرح موضوع: 2
ب) سؤالات تحقیق: 6
ج) فرضیات تحقیق: 6
د) اهداف تحقیق: 6
ه) روش تحقیق: 7
و) فهرست مطالب: 8
بخش اول: حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه پلیس 9
فصل اول: حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه در محیط حقیقی 10
مبحث اول: پیشگیری با افزایش خطر و چالش حقوق شهروندی 13
گفتار اول: مراقبت 13
بند اول: انواع مراقبت 14
الف) مراقبت محسوس 14
ب) مراقبت نا محسوس 14
بند دوم: گونه‌های مراقبت 15
بند سوم: مراقبت در تقابل با حقوق شهروندی 16
گفتار دوم: تکنیک‌های مراقبتی پلیس در تدابیر پیشگیرانه 16
بند اول: نظارت ویدئویی 17
الف) هدف پلیس از ایجاد سیستم دوربین‌های نظارتی 17
1- امنیت 17
2- کاهش نیروی انسانی 17
3- استفاده از ویدئو کنفرانس 17
ب) چالش‌های پیش روی ناجا در استفاده از دوربین‌های نظارتی 17
1- نقض حقوق شهروندی با تعرض به حقوق شهروندی 18
2- ایجاد عدم اعتماد در مردم 18
3- عدم مشارکت مردم در حفظ امنیت 19
4- سوء استفاده از اطلاعات در نظارت ویدئویی 20
5- تدابیر پیشنهادی در نصب دوربین 21
گفتار سوم: مراقبت در چالش‌ با نقض حقوق شهروندی 21
بند اول: ایجاد احساس ناامنی 22
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه مبنی بر افزایش تلاش و زحمت وچالش‌های حقوق شهروندی 23
گفتار اول: گونه‌های تدابیر دشوار کننده 24
بند اول: گونه‌های حمایت فیزیکی 24
بند دوم: گونه‌های کنترل ورودی و خروجی 24
بند سوم: گونه‌های کنترل تسهیل کننده‌ها 24
بند چهارم: گونه‌های منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم 25
گفتار دوم: تدابیر پلیس مبتنی بر ایجاد موانع دشوار کننده در چالش‌ با حقوق شهروندی 25
بند اول: کنترل ورودی و خروجی یا ایست و بازرسی پلیس 25
الف) ایست و بازرسی کنترل است یا پیشگیری 26
ب) کنترل هویت، تفتیش، بازرسی بدنی 26
ج) تکنیک‌های تفتیش و بازرسی افراد در کنترل 29
د) تفتیش و بازرسی اموال در کنترل 31
ه) رویه‌های بین‌المللی در کنترل 31
بند دوم: تدابیر پلیس مبتنی بر کنترل تسهیل کننده‌ها 32
الف) کنترل سلاح 32
ب) کنترل مست‌ کننده‌ها و مواد مخدر 33
مبحث سوم: تدابیر پلیس مبتنی بر اقدامات جاذبه زدا 33
گفتار اول: اقدامات عملی پلیس در تدابیر جاذبه زدا 34
بند اول: همکاری با شرکت‌های ساخت خودرو 34
بند دوم: شناسایی مال خرها 34
بند سوم: مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر 35
بند چهارم: فعال کردن گشت‌های پلیس 35
بند پنجم: نسب دوربین های نظارتی و ایجاد روشنایی 36
فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس در محیط مجازی و حقوق شهروندی 37
مبحث اول: تعریف و مفهوم 39
گفتار اول: تعریف حریم خصوصی 39
گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی 39
مبحث دوم: بررسی محیط مجازی در حریم خصوصی افراد 40
گفتار اول: تولید و جمع آوری داده‌ها 42
گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی 44
مبحث سوم: پیشگیری از جرم در فضای مجازی 47
گفتار اول: ابزار پیشگیری 47
بند اول: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده 47
بند دوم: تدابیر نظارتی 47
بند سوم: تدابیر صدور مجوز 48
بند چهارم: ابزارهای ناشناس کننده و رمز گذاری 48
گفتار دوم: امنیت شبکه با رویکرد پیشگیری 49
مبحث چهارم: پیشگیری در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی 50
گفتار اول: استراق سمع و شنود تلفنی در دنیای دیتا 51
گفتار دوم: حفظ اطلاعات و داده‌ها 53
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها توسط پلیس 54
گفتار چهارم: تدابیر و اقدامات پلیس در رابطه با جرائم در فضای مجازی 55
بنداول: در جرم شهود 55
بند دوم: در جرم غیر شهود 55
فصل سوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس با جلب مشارکت همگانی 56
مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه بر سازمان‌های دولتی و مردم نهاد 57
گفتار اول: پیشگیری با رویکرد مشارکتی در اسناد بین‌المللی 57
گفتار دوم: مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در ایران 58
گفتار سوم: تدابیر پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت‌ همگانی در رویه عملی پلیس 59
بند اول: رویکرد پلیس اطمینان بخش 59
بند دوم: رویکرد پلیس مبتنی بر اطلاعات 59
بند سوم: پلیس مبتنی بر حل مسئله 60
بند چهارم: رویکرد پلیس جامعه محور 61
گفتار چهارم: پیش زمینه رویکرد پلیس جامعه محور 62
بند اول: مشارکت مردمی 62
بند دوم: مسئله محوری پلیس در جامعه محوری 64
گفتار پنجم: لزوم جامعه محوری پلیس 64
بند اول: توجه جامعه بین‌الملل 64
بند دوم: تأثیر جامعه محوری در ایجاد صلح 65
بند سوم: جامعه محوری پلیس حق نظارت مردم بر پلیس 65
گفتار ششم: اجرای فرآیند کنترلی پلیس جامعه محور در ایران 66
بند اول: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور در درون پلیس 66
الف) اصلاح زیر ساخت‌های قانونی 66
ب) تقویت ساختار پیشگیری از جرم در پلیس 66
ج) ایجاد منشور اخلاقی متناسب با جامعه محوری برای کارکنان 67
د) تنظیم تقویم کاری برای جامعه محور شدن پلیس در زمان بندی مشخص 67
ه) تلاش برای ایجاد عدم تصور منفی از پلیس در جامعه 67
و) قانونمند بودن کارکنان پلیس 68
ز) اجرای سیستم خود کنترلی 68
ح) توجه به شخصیت و وضعیت معیشت کارکنان در تصدی شاغل 68
بند دوم: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور برون سازمانی 68
الف) پیشگیری اجتماعی الگوی پلیس جامعه محور 68
ب) پیشگیری وضعی الگوی پلیس جامعه محور 69
گفتار هفتم: عملکرد پلیس ایران در جلب مشارکت همگانی 70
بند اول: اقدامات آموزشی و فرهنگی 70
بند دوم: خدمات انتظامی و امنیتی 70
بند سوم: واگذاری خدمات انتظامی و امنیتی به مردم 71
الف) پلیس + 10 71
1- یک ایراد 72
ب) شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) 72
1- هدف از تشکیل مؤسسات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) 72
2- وظایف پلیس محله 73
3- نقش پلیس محله در پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت 73
3-1- مشارکت همگانی در پلیس محله 73
3-2- احساس امنیت با پلیس محله 74
3-3- پیشگیری از جرم با پلیس محله 74
بخش دوم: حقوق شهروندی در قلمرو وظایف ضابطیت پلیس 77
فصل اول: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و دستگیری متهم 80
مبحث اول: کشف جرم 82
گفتار اول: تکنیک‌های کشف جرم در پلیس 82
بند اول: جرم مشهود 82
الف) جرم مشهود حقیقی 83
ب) جرم مشهود مجازی 83
بند دوم: جرم غیر مشهود 84
بند سوم: جرم مشکوک 84
گفتار دوم: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم 85
بند اول: حقوق شاکی یا بزه دیده 85
الف) مفهوم شاکی یا بزه دیده 85
ب) گونه‌های بزه دیدگی 86
1- بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی 86
2- بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی 86
ج) حقوق شاکی یا بزه دیده در فرآیند کیفری نزد پلیس 87
1- حق دادخواهی 87
2- حق حمایت و توجه 89
3- حق معرفی شهود و اطلاع از زمان معاینات محلی و کارشناسی 90
بند دوم: حقوق شهروندی شهود در فرآیند کیفری 91
1- حمایت از شهود در قانون داخلی 92
2- حمایت از شهوددر اسناد بین‌المللی 92
3- حقوق شهروندی برای شهود 93
بند سوم: حقوق مظنون در اقدامات پلیسی 95
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله کشف جرم 98
گفتار اول: بی‌طرفی پلیس در جمع‌آوری ادله 98
گفتار دوم: حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و دلایل جرم 98
بند اول: ضرورت بررسی صحنه جرم 99
بند دوم: تسریع در بررسی صحنه جرم 100
بند سوم: ضرورت‌ هماهنگی پلیس با مسؤلین بررسی صحنه جرم 100
بند چهارم: کیفیت بررسی صحنه جرم 101
گفتار سوم: ضرورت احضار متهم 102
بند اول: احضار متهم در جرم مشهود 102
بند دوم: احضار متهم در جرم غیر مشهود 103
بند سوم: شرایط احضار 103
الف) کتبی بودن احضار 103
ب) تاریخ احضار 104
ج) زمان احضار 104
د) علت احضار 104
گفتار چهارم: ضرورت جلب متهم 105
بند اول: جلب بدون خشونت 107
بند دوم: جلب با خشونت 107
الف) گونه‌های خشونت در جلب افراد 107
1- استفاده از دستبند 107
2- استفاده از پا بند 107
3- استفاده از سلاح 107
گفتار پنجم: حفظ حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم 110
بند اول: تفتیش و بازرسی بدنی متهم 110
بند دوم: تفتیش و بازرسی اموال متهم 111
بند سوم: تفتیش و بازرسی منزل متهم 111
بند چهارم: نقض آزادی و استقلال متهم 113
فصل دوم: حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی 114
مبحث اول: تبیین تحقیقات پلیسی 115
گفتار اول: مفهوم و نقش تحقیقات مقدماتی 115
بند اول: مفهوم 115
بند دوم: نقش 116
گفتار دوم: خصایص تحقیقات مقدماتی نزد پلیس 116
بند اول: ضرورت تسریع در شروع تحقیقات 116
بند دوم: داشتن مأموریت برای تحقیقات 117
بند سوم: کتبی بودن تحقیقات (مستند بودن) 117
بند چهارم: محرمانه یا غیر علنی بودن تحقیقات پلیسی 118
بند پنجم: غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی 118
بند ششم: سرعت در انجام تحقیقات 119

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:32:00 ب.ظ ]
3-6- روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق……………………………………………………………………… 38 3-6-1- تجربه­های آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………… 39 3-6-2- بررسی میدانی……………………………………………………………………………………………………. 39 3-6-3- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………………………….. 39 3-7- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 39 3-8-مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه……………………………………………………………………………. 40 3-9- ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. 41 3-9-1-روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 41 3-9-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 42 3-10- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………………………………………………………………………. 43 3-10-1- ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………… 43 3-10-2- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………… 44 3-10-3- آزمون رگـرسیون………………………………………………………………………………………………. 44 3-11-خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………….. 45 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمـون فرضیه­ها 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 47 4-2-گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی تحقیق………………………………………………………………….. 47 4-3-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………. 52 4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. 53 4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. 54 4-3-3- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. 56 4-3-4- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. 57 4-3-5-آزمون فرضیه­ی پنجم……………………………………………………………………………………………. 58 4-3-6- آزمون فرضیه­ی ششم…………………………………………………………………………………………… 59 4-3-7-آزمون فرضیه­ی هفتم…………………………………………………………………………………………….. 60 عنوان صفحه 4-4- خلاصه­ ی فصل……………………………………………………………………………………………………… 62 فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات 5-1-مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 64 5-2-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 64 5-3-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 66 5-4-پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 67 5-4-1-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 67 5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 67 منابع و مآخذ منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 69 منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 71 پیوست­ها پیوست الف- پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 73 پیوست ب- آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 75 پیوست ج- آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………….. 76 پیوست د- آزمون­های رگرسیون بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………………… 77 این مطلب را هم بخوانید : سایت دانلود پایان نامه فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 2-1- علائم تجاری برتر به گزارش بیزینس ویک…………………………………………………………. 23 جدول 3-1-متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق…………………………………………………………………… 40 جـدول 3-2- طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق…………………………………………………… 41 جـدول3-3- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 41 جـدول 3-4-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه……………………………………………. 43 جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 47 جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 48 جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 48 جـدول 4-4-متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………….. 48 جـدول 4-5- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اثر برند ……………………………………………. 49 جـدول 4-6- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر جذب مشتری…………………………………….. 49 جـدول 4-7- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر رضایت مشتری…………………………………. 50 جـدول4-8- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اعتماد مشتری…………………………………….. 50 جـدول 4-9- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر خرید مجدد مشتری…………………………….. 51 جـدول 4-10-آماره­های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 51 جدول 4-11- همبستگی بین اثر برند و جذب مشتری…………………………………………………………….. 53 جـدول 4-12- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی اول…………………………………………………. 54 جدول 4-13- همبستگی بین اثر برند و رضایت مشتری………………………………………………………….. 55 جـدول 4-14-نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی دوم………………………………………………….. 55 جدول 4-15 همبستگی بین اثر برند و اعتماد مشتری……………………………………………………………… 56 جـدول 4-16- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی سوم………………………………………………… 57 جدول 4-17- همبستگی بین جذب مشتری و خرید مجدد مشتری…………………………………………….. 57 جـدول 4-18- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی چهارم……………………………………………… 58 جدول4-19- همبستگی بین رضایت مشتری و خرید مجدد……………………………………………………… 59 جـدول4-20- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی پنجم…………………………………………………. 59

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:32:00 ب.ظ ]
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوست ها

نمونه­ی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 74

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34

جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42

جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46

جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47

جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48

جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49

جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. 56

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. 57

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. 57

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. 58

جدول4-10- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66

جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66

جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67

جدول5-4- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. 67

 

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 152 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک 24 مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

واژه­های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقـدمه

از اوایل قرن بیستم تحقیقات علمی زیادی در زمینه­ پیشرفت­های تکنولوژیکی انجام شده و با ایجاد فرصت­های مناسب بیشتری برای تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه­ی طبیعی درآمده است. این چرخه تاثیر با اهمیتی بر ساختارهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی افراد و موسسات تجاری و ادارات دولتی داشته و عنصر اصلی در این چرخه « فناوری اطلاعات » بوده است. پیشرفت های فن­آوری اطلاعات که تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد و واحدهای تجاری داشته است، بر بازاریابی و نحوه­ی فروش محصولات و خدمات مختلف نیز بی تاثیر نبوده و از جنبه­های مختلف از جمله مفاهیم و گستره­ی فعالیت­ها بر آن موثر بوده است. بنگاه­های تجاری برای افزایش دامنه­ی فروش و حجم فعالیت­های خود ناگزیر به سرمایه­گذاری بر بازاریابی و تبلیغات از جنبه­های مختلف شده­انـد. در ایـن تحقیق سعی شده است تـا به ایـن سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر به کارگیری مطلوب بازاریابی الکترونیک در فضای کسب و کار ایران موثرند و برای این منظور عوامل موثر از یک منظر به دو گروه راهبردی و عملیاتی و منظری دیگر به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

 

1-2- بیان مساله­ ی تحقیق

بازاریابی الكترونیكی جدیدترین روش بازاریابی به معنی استفاده از اینترنت و دیگر تكنولوژی­های تعاملی در جهت ایجاد و طرح­ریزی یك گفتگو بین مشتریان شناخته شده و شركت است. این نوع بازاریابی در برگیرنده­ی بازاریابی فرد به فرد بوده و به شركت­ها اجازه می­دهد كه در جهت سفارشی سازی انبوه متناسب با نیاز مشتریان حركت كنند (کوویلو و همکاران[1]، 2003).

بازاریابی الكترونیكی پدیده­ای است كه داد و ستدهای تجاری مبتنی بر روابط پایدار را در محیط­های تعاملی و شبكه­های دیجیتالی امكانپذیر می­كند. پیاده­سازی مؤثر بازاریابی الكترونیكی، نیازمند نگرش بازارگرایی است. پژوهش­ها نشان می­دهند، بین نگرش بازارگرایی و عملكرد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (دژپسند، 1382).

در نگرش بازارگرایی یا بازارمدارانه، سازمان به مثابه­ی یك “سیستم هوشمند بازاریابی[2] ” فرض می­شود كه با توجه به نیازها و خواسته­های آتی و فعلی مشتریان یا خریداران بالقوه و بالفعل و مسئولیت پذیری نسبت به محیط خارجی فعالیت خود عمل می­كند. برای آغاز فرآیند پیاده­سازی بازاریابی الكترونیكی، باید به این پرسش پاسخ داده شود: چه  كسانی طرح بازاریابی الكترونیكی را پیاده خواهند كرد؟ و چگونه آن را انجام خواهند داد؟ (فرخزاد و آقازاده، 1383). برای پیاده­سازی یک بازاریابی الکترونیکی موفق باید به عوامل مختلفی شامل عوامل سخت افزاری و نرم افزاری توجه نمود. یکی از موارد با اهمیت سرمایه­گذاری مناسب بر تکنولوژی اطلاعات است.

تحقیقات متعددی نشان داده­اند که با افزایش سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات، بهره­وری نیروی کار و سودآوری شرکت نیز افزایش یافته است. زیرا، با سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوترها و نـرم افـزارهای مختلف در زمینه تولید کالا و خدمات و نحـوه­ی ارائه­ی آن بـه مشتری، در زمان به شدت صرفـه­جویی شده و خطـا و اشتباهات از جانب نیروی انسانی کمتر می­شود. ایـن امـر کارایی تولید افزایش می­دهد، سهم شرکت را در بازارهای ملی و بین المللی بالا برده و در نهایت به ارزش شرکت ارتقا می­بخشد (گو و گرا[3]، 2004).

امروزه بـه­كارگیری روش­های الكترونیكی بازاریابی از عـوامل كلیدی موفقیت شركت­ها به شمار می­رود و بنگاه­های تجاری ناگزیر به استفاده از روش­های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستنند (آقازاده، مهرنوش و استیری، 1390)؛ بنابراین، شناسایی بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی، ضروری می­نماید. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است كه ماهیت بازاریابی الكترونیكی چیست؟ بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی در یك بنگاه اقتصادی كدامند؟ مؤلفه­های مؤثر در به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی کدامند؟ و میزان اهمیت هر یك از مؤلفه­ها تا چه حد است (اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر در به كارگیری بازاریابی الكترونیكی)؟

 

 

 

تعداد صفحه :85

قیمت : 14700تومان

 

 

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع:
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: 92-93
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف: بیان مسأله 2
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
د: اهداف تحقیق 3
ه: سؤالات تحقیق 4
و: فرضیه‏های تحقیق 4
ر: روش تحقیق 5
ز: سازماندهی تحقیق 5
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم 7
گفتار اول: حد 7
الف: حد در لغت 7
ب: حد در اصطلاح 8
گفتار دوم: قلمرو حدود 9
الف: حد زنا 11
ب: حد سرقت 11
ج: حد قذف 12
د: حد محارب 12
گفتار سوم: مبانی حدود 13
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی 15
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها 21
گفتار اول: ویژگی های حدود 21
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود 21
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود 22
گفتار اول: شرایط عامۀ تكلیف 22
الف: عقل 23
ب: بلوغ 23
ج: اختیار 23
د: علم مرتكب 23
گفتار دوم: تكرار و تعدد در حدود 24
مبحث چهارم: اصول حاكم بر اجرای حدود 25
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد 25
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود 25
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود 26
گفتار چهارم: اصل عدم كفالت در حد 26
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود 26
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد 26
الف: باردار بودن زن محكوم به حد 26
ب: بیماری محكوم و مستحاضه بودن محكوم‌علیها 27
ج: پناه بردن به حرم مكه 28
گفتار دوم: عدم اجرای حد 29
الف: حد برای غیر اهل کتاب 29
ب: اضطرار 29
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ 30
د: سرزمین دشمن 31
ه: عفو زنان بی شوهر 32
و: توبه محكوم و عفو وی در جریان اجرای حكم 32
1-توبه بعد از اقامه بینه 32
2- توبۀ بعد از اقرار 32
گفتار سوم: تغییر كیفیت اجرای حد 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی 36
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی 38
مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی 39
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد 42
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی 43
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 44
گفتار اول: جرم زنا 46
گفتار دوم: مسكر 48
گفتار سوم: جرم سرقت 49
مبحث هفتم: علم قاضی 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد 53
مبحث دوم: شرایط عمومی حد 54
مبحث سوم: راههای اثبات حد 56
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی 58
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد 60
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرم حدی و غیر حدی 65
مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی 69
گفتار اول: زنا و ملحقات آن 69
بند اول: لواط 78
بند دوم: تفخیذ 80
بند سوم: مساحقه 81
گفتار دوم: قوادی 82
گفتار سوم: قذف 85
گفتارچهارم: سب‌النبی 85
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر 87
گفتار ششم: مسكر 90
گفتار هفتم: سرقت 91
گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض 95
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه 95
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض 95
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی 96
نتیجه گیری و پیشنهادات 103
منابع و مآخذ 106

 

چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700تومان

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

 

 

1.استادیاروعضو هیاٴت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

 

2. کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

        هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZr   استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این  تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی :

هموارسازی سود، ساختارسرمایه،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، مدل ایکل

 

 

1-مقدمه

شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی  سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.

 

2-بیان مسئله

مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست دائما تلاش نمایندساختارسرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند ، که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش وسودآوری شرکت حداکثرگردد. زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا ازطریق هموارسازی سود، تصویری مطلوب ازروند سودآوری شرکت ارائه نمایند واعتباردهندگان راراضی نگه دارند . دراین تحقیق به بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسودآوری به تفکیک شرکتهای هموارسازوغیرهموارسازسود پرداخته می شود . با توجه به اینکه هموارسازی سود یك هدف روشن دارد وآن ایجاد جریان رشد ثابت درسود است. به طوركلی هدف آن ، كاهش تغییرات سوداست . دراین تحقیق به منظورشناسایی هموارسازی سود ازمدل ایکل استفاده می کنیم .هدف دراین مدل ، به طورمشخص هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟

2- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟

3- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟

تعداد صفحه : 11

قیمت : 14700تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

              دانشگاه آزاد اسلامی

                پایان کارشناسی ارشد  رشته­: حسابداری(M.A)

 

موضوع:

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

استاد مشاور :

سال تحصیلی 1390-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- مسأله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..7

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-1- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-3- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- روش کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 -قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8-2- قلمرومکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-8-3- قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9 -تعریف واژه‌های كلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2- انتخاب معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………….. .14

2-3- مدل‌های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………. 15.

2-3-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….. .15

2-3-2- سود………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-3- نرخ رشد سود…………………………………………………………………………………………………… .16

2-3-4- سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………….. .17

2-3-5- نرخ بازده سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………….. 18

عنوان                                                                                                            صفحه

2-3-6- جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1- ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………… .19

2-4-2- کاربرد ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………….. .20

2-4-3- مزایای ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-4- معایب ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4-5- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. .23

2-4-6- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………… 24

2-4-6-1- نرخ هزینه بدهی……………………………………………………………………………………………… 24

2-4-6-2- هزینه سهام ممتاز…………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-6-3- هزینه سهام عادی……………………………………………………………………………………………. 26

2-4-6-4-میانگین موزون هزینه سرمایه……………………………………………………………………………….. 27

2-4-6-5- عملکرد عملیاتی در مقابل عملکرد تجاری…………………………………………………………….. 27

2-4-6-6- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده…………………………………………………………………….. 28

2-4-6-7- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده………………………………………………………….. .28

2-5- سطوح مختلف سازمان و انتخاب معیار اندازه‌گیری عملکرد مالی……………………………………….. .30

2-5- پژوهش‌های پیشین…………………………………………………………………………………………………. 30

2-5-1- پژوهش‌های خارجی…………………………………………………………………………………………… 30

2-5-2- پژوهش‌های داخلی…………………………………………………………………………………………….. .35

 

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-2- روش کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………… .39

3-2-1-از جهت هدف……………………………………………………………………………………………………. 39

3-2-2-از جهت نوع طرح تحقیق………………………………………………………………………………………. 39

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 39

3-4- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………….. .40

3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………. ..40

3-6- روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………… .40

عنوان                                                                                                           صفحه

3-7- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 40

3-8- دقت، اعتبار و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………….. 40

3-9-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………. .41

3-9-1- روش های رایانه ای……………………………………………………………………………………………. 41

3-9-2- روش های اماری……………………………………………………………………………………………….. 41

3-9-3- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 41

3-9-4- متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………………….. 41

3-9-4- متغیر های مستقل……………………………………………………………………………………………….. 41

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. .44

4-2- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………. .45

4-3- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………… 45

 

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. .63

5-2- خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………….. ..64

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 64

5-4- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………. 65

5-5- پیشنهادهای كاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………… .66

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی……………………………………………………………………………. .67

5-7- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 67

منابع و مآخذ:

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول- 4-1- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1384……………………………………………………………………… .45

جدول- 4-2- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهشبرای سال 1385………………………………………………………. 47

جدول- 4-3- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1386……………………………………………………. .49

جدول- 4-4- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1387…………………………………………………………………….. . 51

جدول -4-5- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1388……………………………………………………………………… .52

جدول- 4-6- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1384      .55

جدول -4-7- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS) برای سال             56

جدول- 4-8- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1386      56

جدول -4-9- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1387      .57

جدول-4-10- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1388     .57

جدول- 4-11- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS) برای سال 1384…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .58

جدول- 4-12- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

جدول -4-13-: نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS) برای سال 1386……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

جدول -4-14- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال 1387…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .61

جدول- 4-15- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال 1388……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

شكل -4-1- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1384………………………………………………………………… .45

شكل-4-2- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1384……………………………………………………………….. .46

شكل- 4-3- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1384………………………………………………………………….. .46

شكل- 4-4-: نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1385……………………………………………………………….. .47

شكل- 4-5- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1385………………………………………………………………. .48

شكل- 4-6- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1385…………………………………………………………………… 48

شكل- 4-7- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1386…………………………………………………………………. 49

شكل- 4-8- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1386………………………………………………. .50

شكل- 4-9- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1386…………………………………………………………………… 50

شكل- 4-10- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1387………………………………………………………………. .51

شكل- 4-11- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1387…………………………………………………………….. 52

شكل- 4-12- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1387………………………………………………………………… 52

شكل- 4-13- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1388………………………………………………………………. 53

شكل- 4-14- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1388…………………………………………………………….. 53

شكل- 4-15- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1388………………………………………………………………… .54

چکیده:

هدف از این پژوهش، معرفی معیار‌های اقتصادی ارزیابی عملكرد به استفاده‌كنندگان و افزایش میزان شناخت آنها نسبت به این معیار‌ها از طریق بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)است. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون 3 فرضیه و با انتخاب80 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است.فرضیه ها به این صورت مطرح شده اند: بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS) رابطه  وجود دارد، بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS) رابطه وجود دارد، تغییرات ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی، با سود هر سهم(EPS) بیشتر هم جهت می باشد، آزمون فرضیه‌ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است.

در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه كتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد كه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم برای تمامی سال ها رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم برای سال های مذکور به ترتیب برابر 546/0، 651/0،  684/0 ،679/0 و 710/0 است، در صورتی که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم برای 3 سال 1384،1385 و1386 رابطه ای وجود ندارد و ضریب همبستگی متغیرها برای سالهای مذکور به ترتیب برابر 123/0-، 113/0 ، 136/0 بود، اما برای سالهای 1386 و 1388 نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیرها بود، ضریب همبستگی متغیرها برای سالهای مذکور به ترتیب برابر 286/0 40/0 بودبا این حال، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، رابطه بیشتری با سود هر سهم دارد.

 

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، سود هر سهم

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

برای سالیان زیادی درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور می‌كردند كه تمامی گروه‌های  مرتبط با یك شركت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یك هدف مشترك فعالیت می‌كنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن[1] و مک لینگ[2]، 1976: 312).

تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد كه مدیران همیشه در جهت حداكثر كردن منافع سهامداران عمل نمی‌كنند. سهامداران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود كردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران، تعدیل كنند (توسی[3] و گومز-مجیا[4]، 1994: 1004).

یکی دیگر از راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد[5] است. اندازه‌گیری عملکرد یک بخش مهم از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد یک برنامۀ استراتژیک و کنترل کردن تصمیم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصمیم‌های گرفته شده) نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحد‌های مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر، اندازه‌گیری عملکرد و نحوۀ دادن پاداش باید مدیران و سایر کارکنان یک شرکت در همه سطوح را برای تلاش جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر برانگیزد (هورن‌گرن[6]، 2006: 791).

توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیار ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکا، به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مدیران و پژوهش‌گران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (مالینا[7] و سلتو[8]، 2004: 442).

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر آن را انجام می‌دهد. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیارها، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار جهت ارزیابی عملکرد می‌شود (لهمن و همکاران[9]، 2004: 269).

اهمیت اندازه‌گیری عملیات مالی مدیران یك دایره و یا كل مجموعه شركت، از دیرباز به ویژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است. در این راستا، بسیاری از شركت‌ها، به‌گونه سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده كرده‌اند. اگر چه این روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما روش‌های چندان مناسبی جهت ارزیابی عملكرد مدیران نیستند، زیرا سودآوری یك دایره رابطه نزدیكی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچكدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه نمی‌كنند. بنابراین، در سال‌های اخیر تكنیك‌های نوینی جهت ارزیابی عملكرد مدیران به‌وجود آمده‌اند (نمازی، 1382: 163).

یكی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران كه در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادی[10] است كه نخستین بار در سال 1954 میلادی به‌وسیله سوجانن[11] مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).

استیوارت[12] بیان می‌دارد علی‌رغم مزایای ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، یک ضعف برای استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌های بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای مقایسه شرکت‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون مشکل است. اما این ضعف را می‌توان برطرف کرد. به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند برای انعکاس یک سطح معمول از سرمایه به‌کاررفته در شرکت استاندارد شود (استیوارت، 1991: 167).

در تلاش برای رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالی شكل پالایش شده‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را با عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[13] مطرح كردند كه به جای تأكید بر قابلیت اتكاء اطلاعات، بر مربوط بودن[14] آنها تأكید می‌كند. به‌عبارت دیگر، این معیار هزینه فرصت منابع به‌كار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار[15] آنها محاسبه می‌كند (باسیدور و همكاران[16]، 1997: 14).

در این پژوهش رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)بررسی شده است.

1-2- مسأله پژوهش:

شرکت‌هایی که تلاش‌های آنها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده‌اند. برای دستیابی به ارزش، باید اهداف مالی، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه‌های اررزیابی مورد توجه و تأکید قرار گیرند (استیوارت، 1991: 1).

توانایی در ارزیابی عملکرد یک شرکت از شرایط لازم و مهم برای بهبود عملیات یک شرکت است. اهمیت ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن زنجیره ارزش نمایان‌تر خواهد شد، به این دلیل که شرکت‌‌‌ها در صورت در نظر گرفتن فعالیت‌ها به صورت متوالی نسبت به در نظر گرفتن هر یک به طور مجزا، عملکرد بهتری خواهند داشت (لهمن و همکاران، 2004: 267).

 

بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه ارزیابی عملکرد در زنجیره ارزش تلاش‌های فراوانی می‌کنند. ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش مفیدتر است زیرا چند بخش اصلی در یک شرکت ممکن است فقط نسبت به یک بخش از زنجیره ارزش مسئولیت داشته باشند و این درحالی است که مدیران سطوح بالای شرکت، نسبت به تمام زنجیره ارزش، مسئولیت خواهند داشت و درنتیجه ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش، از مواضع مدیران سطوح بالا حمایت خواهد کرد (همان ماخذ، ص. 272).

یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد برای رسیدن مدیران به اهداف خود، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی است كه هزینة فرصت همه منابع به‌كار گرفته شده در شركت را از سود خالص عملیاتی كسر می‌كند. به‌عبارتی ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهندة تخصیص بهینة منابع و ارزش‏آفرینی برای سهامداران است و بالعكس، ارزش افزوده اقتصادی منفی نشان‌دهندة اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت سهامداران است (جهانخانی و ظریف‌فرد، 1374: 52).

این مطلب را هم بخوانید :

 

با وجود اینکه ارزش افزوده اقتصادی توانسته است گامی موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران بردارد، اما به دلیل ایراداتی از جمله استفاده از ارزش‌های دفتری در انجام محاسبات، صاحب‏نظران مالی شکل پالایش شده‏ای از ارزش افزوده اقتصادی را با ‏عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مطرح کردند که ایرادات وارده بر ارزش افزوده اقتصادی را تا حدی رفع کرده است (باسیدور و همكاران، 1997: 14).

درسال‌های اخیر، در ایران پژوهش‌هایی در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران انجام شده است (برای مثال: طالبی و جلیلی، 1381؛ نوروش و مشایخی، 1383؛ شریعت پناهی و بادآور نهندی، 1384؛ مهدوی و رستگاری، 1384). با این حال پژوهشی كه رابطه این دو معیار را با سود هرسهم بررسی کند، مشاهده نشد.

با توجه به اهمیت ارزیابی هرچه بهتر عملكرد مدیران، این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)پرداخته واینکه چه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)وجود دارد؟

 

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ادبیات داستانی در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود از منزلگاه­ها و گذرگاه­های مختلفی عبور کرده است. از کلاسیسیسم و رمانتیسم تا رسیدن به رئالیسم و ناتورالیسم تحولاتی بسیار اساسی و چشم گیر را شاهد بودیم. در ایران به دلیل ساختار فکری و فرهنگی خاصی که بر اخلاق اجتماعی و سرعتِ این تحولات حاکم است، نویسندگان گاه سیرحضور مسائل مربوط به پردازش متون کلاسیک، رمانتیک، رئال و ناتورالیستی را هم زمان تجربه می کردند. اگر با دیدی تاریخی به مسأله­ی حضور سبک و زبان در ادبیات معاصر نگاه کنیم، می­بینیم که نطفه­ی این نوع نگاه به سبک از دوره­ی مشروطه در داستان معاصر بسته شد و نویسندگان آن دوره برای نخستین بار در آثار خود از سبک های یاد شده و دغدغه­های آن­ها سخن گفتند.

در آن دوره، از یک سو نویسندگانی که خود از دل دنیای کلاسیک برخاسته بودند متون خود را بر پایه ی نگاه کلاسیک و رمانتیک نگاشته بودند و از دیگر سو نویسندگانی که دغدغه‌ی مدرنیته و نو شدن داشتند در ارتباط با روح و روحیه­ی مدرنیته و نقشی که می­تواند در جامعه ایفا کند، داستان نوشتند.

پس از مشروطه نیز، هم در عرصه­ی داستان و هم شعر، نویسندگان سعی نمودند به تدریج نگاه تازه­ای را در سبکِ آثار خود داشته باشند. هدایت را با داستان هایی مانند سه قطره خون، سگ ولگرد، زنده به گور، زنی که مردش را گم کرده بود و رمان بوف کور، باید یکی آغازگران این راه پر پیچ و خم دانست. بعد از هدایت داستان­نویسان پرتوانِ دیگری مثل صادق چوبک نیز ادامه­دهندگان این راه بودند.

در داستان هر کدام از نویسندگان معاصر، به فراخور می توان نگاه سبکی و دغدغه‌ی مدرنیسم و رئالیسم را دید. هر چند که در داستان های صادق چوبک نگاه ویژه به ناتورالیسم در داستان هایی مثل انتری که لوتیش مرده بود بسیار پررنگ و قابل ردیابی است.

در ادبیات داستانی غرب هم، پیش و بیش از ادبیات داستانی ایران می توان این مسیرِ طی شده را دید. نزدیکی جالب توجه زبان و سبک نوشتاری نویسندگان جنوب و غربِ ایالات متحده از جمله ویلیام فاکنر و تأثیر این سبک و زبان بر نویسنده‌ای چون صادق چوبک غیر قابل انکار است.

تلاش این تحقیق بر آن است تا با نهایت دقت به بررسی زوایای پنهان کیفیت و کمیت رئالیسم و ناتورالیسم در داستان معاصر  به­ویژه داستان صادق چوبک  بپردازد و از دیگر سو با نگاهی تطبیقی به ویژگی های سبکی و زبانی ویلیام فاکنر و تأثیر و تقابل وی با چوبک نگاهی ویژه بیندازد. در این بررسی به بنیان ها و اسلافِ ناتورالیسم هم نگاهی جدی خواهد شد.

امیدکه این تلاش، بهانه و انگیزه­ای برای دیگر منتقدین معاصر جهت پرداختن بیش از پیش به این مقوله­ی ادبی باشد

مقدمه

واژه ی کلاسیک در معنای عام خود، به تمام آثاری که نمونه ی ادبیات یک کشور و مایه ی افتخار آن کشور است اطلاق می شود. اما در معنای سبک شناسانه دیگر به آن معنای وسیع بسنده نخواهیم کرد.« مکتب کلاسیک به مکتبی در ادبیات گفته می شود که پیش از تولد سایر مکاتب ادبی در قرن 17 در فرانسه متولد شد» (سید رضا،81:1376)

و خود را مقلد ادبیات قدیم یونان و روم می دانست. کلاسیسیم اساساً مکتبی فرانسوی است و نمایشنامه نویس و منتقد بزرگ آن زمان فرانسه، کورِنی، درتدوین ونشر وهمه گیری این مکتب نقش بسزایی ایفا نمود. کمی بعد نسخه ی انگلیسی شده ی این مکتب را در کار شاعران معروف به شاعران کلاسیسیسم آگوستی می توان پی گرفت.

البته بعدها و با ظهور رمانتیسیسم، تعاریفی ازکلاسیسیسم به دست آمدکه پیشتربه منظور تحقیر و کوچک دانستن رمانتیک و برتری سبک کلاسیک نضج گرفته بود که در جای خود به آن هم خواهیم پرداخت.

اما مکتب کلاسیک را به جز در فرانسه می توان در سایر کشورهای اروپایی هم ردیابی نمود. پبشتر به انگلستان اشاره ای رفت. اما بد نیست به حضور این مکتب در آلمان و ایتالیا هم اشاره ای داشته باشیم.

ادبیات قرن 18 آلمان در واقع واکنشی سریع به بدبینی پیش از دوران کلاسیسیسم یعنی دورانِ باروک بود و به دلیل واکنشی و تقابلی بودنِ آن به مکتبی خوش بین وخردگرا معروف بود.« در آلمان شعور، به هنجاری، احتمالات، طبیعت و قاعده مندی همه ناشی از نحوه ی تفکرِ فیلسوفِ بزرگِ آن زمانِ آلمان لایب نیتس، بود.» (سکرتان، افشاریه99:1375)

در این نوعِ نگرش، هم زیبایی و خوبی و راستی معادل هم بودند و هم هدفِ ادبیات و آموزشِ ادبیات را برآورده می کردند.« این نگاه واکنشی البته در موزیکِ آلمانی هم فوق العاده مفید و ساختمند شد که نمونه ی برجسته ی این نوع موزیک را در آثارِ باخ می توانیم بشنویم.»(همان)

نویسندگان و متفکرانِ آلمانی در دوران کلاسیسیسم، زبانِ آلمانی را به یک زبانِ ادبی بدل کرده بودند. تأثیرپذیری از باستانیانِ رومی و یونانی هدفِ کلاسیسیسم آلمانی بود و البته آن ها برجستگانِ فرانسوی یی چون کورنی را هم از یاد نبرده بودند. فلسفه ی آلمانی هم از کلاسیسیسم تأثیر بی بدیلی گرفته بود. «رِنه دکارت با ادای دین به فیلسوفی چون لایب نیتس و کسانی چون هیوم و جان لاک، خداگرایی عقلی را تدوین می نمود و همین امور عطشِ آلمان ها را نظم و ترتیب و صلح و صفا را بیشتر پررنگ می کرد.»(سید حسینی،115:1376)

در ایتالیا اما کلاسیسیسم نمودی دیگر داشت. آن چه در این دوران تحت عنوان اومانیسم یا انسانگرایی مطرح است نخست در ایتالیا مطرح شد. اومانیسم در واقع ریشه ای رومی دارد. رومیان برای مطالعه و تحقیق پیرامونِ آثار یونانیانِ قدیم نظامی ادبی-فلسفی بنا نهاده بودند و عقیده داشتند که در سایه ی مطالعه‌ی آثارِ قدیم می توان قدرتِ معنوی انسان را رشد داد و او را به صورتی انسانی تر یا مدنی تر درآورد. «کلمه‌ی اومانیسم در اصل و ریشه به معنای «مطالعاتِ آزاد» است. » ( همان :84)

در نگاه اول مطالعه ی «ادبیاتِ انسانی» به ادبیاتی متفاوت با «الهیات» اطلاق می شود. پس در واقع، اومانیسم یعنی مطالعاتِ غیرمذهبی. اما باید به این نکته توجه داشت که در واقع مقابله ای بین اومانیسم و مذهب نیست. بلکه در واقع مقابله با ادبیاتِ قرون وسطی است که اغلب فاقد ارزش ادبی بوده اند. کمی بعد این اومانیسمِ ایتالیایی با کلاسیسیسمِ فرانسوی گره خورد.

برای به پایان رساندنِ بحث کلاسیسیسم بد نیست به وضعیتِ اجتماعی و سپس اصول و قواعدِ دورانِ کلاسیک اشاره ای داشته باشیم.

 

وضع اجتماعی در دورانِ کلاسیک:

برای این که بدانیم چه عواملی ایجادِ قواعدِ محکم و تغییرناپذیر را برای هنر و ادبیات ایجاب می کرد باید به وضعِ اجتماعی دوره ی کلاسیک اشاره نماییم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:31:00 ب.ظ ]
3-3-4-3- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………………………. 45

3-4- متغیرها و مولفه­های موثر بر بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………… 45

3-5- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………………………………………………………………………… 48

3-6- ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. 49

3-6-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 49

3-6-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 49

3-7- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………………………………………………………………………… 51

3-8-خلاصه­ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 51

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه ­ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 53

عنوان                                                                                             صفحه

4-2- گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی تحقیق……………………………………………………………….. 53

4-3-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………. 58

4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. 60

4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. 61

4-3-3- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. 61

4-3-4- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. 62

4-4-خلاصه­ ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 63

 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… 65

5-2-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 65

5-3-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 68

5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 68

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………… 69

5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 69

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 71

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوست ها

نمونه­ی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 74

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34

 

جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42

جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46

جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47

جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48

جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49

جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. 56

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. 57

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. 57

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. 58

جدول4-10- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66

جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66

این مطلب را هم بخوانید :

 

جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67

جدول5-4- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. 67

 

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 152 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک 24 مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

واژه­های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقـدمه

از اوایل قرن بیستم تحقیقات علمی زیادی در زمینه­ پیشرفت­های تکنولوژیکی انجام شده و با ایجاد فرصت­های مناسب بیشتری برای تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه­ی طبیعی درآمده است. این چرخه تاثیر با اهمیتی بر ساختارهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی افراد و موسسات تجاری و ادارات دولتی داشته و عنصر اصلی در این چرخه « فناوری اطلاعات » بوده است. پیشرفت های فن­آوری اطلاعات که تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد و واحدهای تجاری داشته است، بر بازاریابی و نحوه­ی فروش محصولات و خدمات مختلف نیز بی تاثیر نبوده و از جنبه­های مختلف از جمله مفاهیم و گستره­ی فعالیت­ها بر آن موثر بوده است. بنگاه­های تجاری برای افزایش دامنه­ی فروش و حجم فعالیت­های خود ناگزیر به سرمایه­گذاری بر بازاریابی و تبلیغات از جنبه­های مختلف شده­انـد. در ایـن تحقیق سعی شده است تـا به ایـن سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر به کارگیری مطلوب بازاریابی الکترونیک در فضای کسب و کار ایران موثرند و برای این منظور عوامل موثر از یک منظر به دو گروه راهبردی و عملیاتی و منظری دیگر به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

 

1-2- بیان مساله­ ی تحقیق

بازاریابی الكترونیكی جدیدترین روش بازاریابی به معنی استفاده از اینترنت و دیگر تكنولوژی­های تعاملی در جهت ایجاد و طرح­ریزی یك گفتگو بین مشتریان شناخته شده و شركت است. این نوع بازاریابی در برگیرنده­ی بازاریابی فرد به فرد بوده و به شركت­ها اجازه می­دهد كه در جهت سفارشی سازی انبوه متناسب با نیاز مشتریان حركت كنند (کوویلو و همکاران[1]، 2003).

بازاریابی الكترونیكی پدیده­ای است كه داد و ستدهای تجاری مبتنی بر روابط پایدار را در محیط­های تعاملی و شبكه­های دیجیتالی امكانپذیر می­كند. پیاده­سازی مؤثر بازاریابی الكترونیكی، نیازمند نگرش بازارگرایی است. پژوهش­ها نشان می­دهند، بین نگرش بازارگرایی و عملكرد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (دژپسند، 1382).

در نگرش بازارگرایی یا بازارمدارانه، سازمان به مثابه­ی یك “سیستم هوشمند بازاریابی[2] ” فرض می­شود كه با توجه به نیازها و خواسته­های آتی و فعلی مشتریان یا خریداران بالقوه و بالفعل و مسئولیت پذیری نسبت به محیط خارجی فعالیت خود عمل می­كند. برای آغاز فرآیند پیاده­سازی بازاریابی الكترونیكی، باید به این پرسش پاسخ داده شود: چه  كسانی طرح بازاریابی الكترونیكی را پیاده خواهند كرد؟ و چگونه آن را انجام خواهند داد؟ (فرخزاد و آقازاده، 1383). برای پیاده­سازی یک بازاریابی الکترونیکی موفق باید به عوامل مختلفی شامل عوامل سخت افزاری و نرم افزاری توجه نمود. یکی از موارد با اهمیت سرمایه­گذاری مناسب بر تکنولوژی اطلاعات است.

تحقیقات متعددی نشان داده­اند که با افزایش سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات، بهره­وری نیروی کار و سودآوری شرکت نیز افزایش یافته است. زیرا، با سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوترها و نـرم افـزارهای مختلف در زمینه تولید کالا و خدمات و نحـوه­ی ارائه­ی آن بـه مشتری، در زمان به شدت صرفـه­جویی شده و خطـا و اشتباهات از جانب نیروی انسانی کمتر می­شود. ایـن امـر کارایی تولید افزایش می­دهد، سهم شرکت را در بازارهای ملی و بین المللی بالا برده و در نهایت به ارزش شرکت ارتقا می­بخشد (گو و گرا[3]، 2004).

امروزه بـه­كارگیری روش­های الكترونیكی بازاریابی از عـوامل كلیدی موفقیت شركت­ها به شمار می­رود و بنگاه­های تجاری ناگزیر به استفاده از روش­های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستنند (آقازاده، مهرنوش و استیری، 1390)؛ بنابراین، شناسایی بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی، ضروری می­نماید. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است كه ماهیت بازاریابی الكترونیكی چیست؟ بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی در یك بنگاه اقتصادی كدامند؟ مؤلفه­های مؤثر در به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی کدامند؟ و میزان اهمیت هر یك از مؤلفه­ها تا چه حد است (اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر در به كارگیری بازاریابی الكترونیكی)؟

 

 

 

تعداد صفحه :85

قیمت : 14700تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع:
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: 92-93
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف: بیان مسأله 2
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
د: اهداف تحقیق 3
ه: سؤالات تحقیق 4
و: فرضیه‏های تحقیق 4
ر: روش تحقیق 5
ز: سازماندهی تحقیق 5
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم 7
گفتار اول: حد 7
الف: حد در لغت 7
ب: حد در اصطلاح 8
گفتار دوم: قلمرو حدود 9
الف: حد زنا 11
ب: حد سرقت 11
ج: حد قذف 12
د: حد محارب 12
گفتار سوم: مبانی حدود 13
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی 15
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها 21
گفتار اول: ویژگی های حدود 21
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود 21
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود 22
گفتار اول: شرایط عامۀ تكلیف 22
الف: عقل 23
ب: بلوغ 23
ج: اختیار 23
د: علم مرتكب 23
گفتار دوم: تكرار و تعدد در حدود 24
مبحث چهارم: اصول حاكم بر اجرای حدود 25
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد 25
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود 25
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود 26
گفتار چهارم: اصل عدم كفالت در حد 26
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود 26
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد 26
الف: باردار بودن زن محكوم به حد 26
ب: بیماری محكوم و مستحاضه بودن محكوم‌علیها 27
ج: پناه بردن به حرم مكه 28
گفتار دوم: عدم اجرای حد 29
الف: حد برای غیر اهل کتاب 29
ب: اضطرار 29
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ 30
د: سرزمین دشمن 31
ه: عفو زنان بی شوهر 32
و: توبه محكوم و عفو وی در جریان اجرای حكم 32
1-توبه بعد از اقامه بینه 32
2- توبۀ بعد از اقرار 32
گفتار سوم: تغییر كیفیت اجرای حد 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی 36
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی 38
مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی 39
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد 42
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی 43
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 44
گفتار اول: جرم زنا 46
گفتار دوم: مسكر 48
گفتار سوم: جرم سرقت 49
مبحث هفتم: علم قاضی 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد 53
مبحث دوم: شرایط عمومی حد 54
مبحث سوم: راههای اثبات حد 56
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی 58
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد 60
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرم حدی و غیر حدی 65
مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی 69
گفتار اول: زنا و ملحقات آن 69
بند اول: لواط 78
بند دوم: تفخیذ 80
بند سوم: مساحقه 81
گفتار دوم: قوادی 82
گفتار سوم: قذف 85
گفتارچهارم: سب‌النبی 85
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر 87
گفتار ششم: مسكر 90
گفتار هفتم: سرقت 91
گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض 95
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه 95
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض 95
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی 96
نتیجه گیری و پیشنهادات 103
منابع و مآخذ 106

 

چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

 

 

1.استادیاروعضو هیاٴت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

 

2. کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

        هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZr   استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این  تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی :

هموارسازی سود، ساختارسرمایه،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، مدل ایکل

 

 

1-مقدمه

شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی  سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.

 

2-بیان مسئله

مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست دائما تلاش نمایندساختارسرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند ، که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش وسودآوری شرکت حداکثرگردد. زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا ازطریق هموارسازی سود، تصویری مطلوب ازروند سودآوری شرکت ارائه نمایند واعتباردهندگان راراضی نگه دارند . دراین تحقیق به بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسودآوری به تفکیک شرکتهای هموارسازوغیرهموارسازسود پرداخته می شود . با توجه به اینکه هموارسازی سود یك هدف روشن دارد وآن ایجاد جریان رشد ثابت درسود است. به طوركلی هدف آن ، كاهش تغییرات سوداست . دراین تحقیق به منظورشناسایی هموارسازی سود ازمدل ایکل استفاده می کنیم .هدف دراین مدل ، به طورمشخص هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟

2- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟

3- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟

تعداد صفحه : 11

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

تاریخ داستان نویسی در ایران به قرون اولیه باز می گردد و ادبیات کهن ما با انواع و اقسام صورت های داستانی افسانه، تمثیل، حکایت و روایت آمیخته است ؛ اما داستان نویسی جدید ایران ادامه طبیعی و منطقی این ادبیات نیست و در شیوه جدید داستان پردازی حتی کم تر جای پای از این میراث کهن باقی نمانده است.

داستان نویسی به صورتی که کمال یافته ترین شکل آن را در رمان می شناسیم، به تاریخی بر می گردد که تقابل جهان بینی نو و کهنه، در فاصله زمانی اندکی در اروپا و زمینه های فلسفه و دانش و هنر و ادبیات آغاز شده بود. از این زمان رمان از رمانس فاصله می گیرد و عالم جادویی و مینوی با جهان واقعی در ادبیات داستانی تفاوت می یابد.

تردیدی نیست که روند ادبیات امروز به سود داستان نویسی به پیش می رود، و نوشتن در شکل های مختلف داستانی از اقبال شایسته در جامعه بر خوردار است که سبب شده رویکرد نویسندگان به این نوع ادبی بیش از پیش باشد به دلیل اینکه مردم، انعکاس زندگی خود و حوادث جامعه خود را به صورت های مختلف در داستان کوتاه و بلند می یابند و بیش از پیش به سوی آن روی خواهند آورد، این اجتماعی ترین شکل نگارش ادبی که دیر زمانی برآن نگذشته است در مسیر جریان کمال یابنده به پیش خواهد رفت.

زنان به عنوان شخصیت های داستانی همواره در ادبیات حضور داشته اند. چهره ای که در آثار ادبی گذشته از زنان ترسیم می شد اغلب توسط نویسندگان مرد بوده است. در این آثار کمتر نویسنده ی مردی را می توانیم بیابیم که چهره ای همه جانبه از زن در آثارش ارایه شده باشد.

رمان «شوهر آهو خانم» اثر پر آوازه ی علی محمد افغانی است.وقایع این رمان سال های «1320- 1313» یعنی سال ورود متفقین به کشور و آغاز جنگ جهانی دوم را در بر می گیرد. در این رمان زنان از شخصیت های اصلی می باشند.

در این رساله ابتدا به این پرسش پاسخ داده شده که داستان و ادبیات داستانی چیست؟ سپس به معرفی علی محمد افغانی و آثار و سبک نگارش او، و رمان بلند و معروفش «شوهر آهو خانم» پرداخته می شود و همچنین به بررسی وجود نشانه ها و ویژگی های گوناگون مکتب های ادبی اروپایی، که نشانگر تأثر احتمالی نویسنده از اصول و جنبه های مختلف آن مکتب هاست می پردازیم. در گام بعدی به معرفی­عناصر داستان همراه با مثال هایی،در این رمان بلند اجتماعی می پردازیم و در نهایت به معرفی و شخصیت پردازی قهرمان زن در رمان «شوهر آهو خانم» می پردازیم.

مقدمه

انقلاب صنعتی اروپا و به تبع آن، تحول عظیم در لایه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ادبی آن سامان بعد از چند دهه به تدریج تأثیر شگرفی در ادبیات و فرهنگ ملل شرقی نهاد. رواج و پیشرفت صنعت چاپ در ایران، تحصیل محصّلان ایرانی در ممالک اروپایی ، ایجاد مدارس جدید و رواج ترجمه ی آثار ادبی اروپایی به زبان فارسی در مراحل آغازین تجّدد ، از نشانه های تحول در فرهنگ و ادب ایران زمین به حساب می آیند. تحقیق و پژوهش در تحول ادبیات ایرانی، امری بسیار ضروری است. یکی از وجوه شایان نظر و تأمل در این باره، جستار در ادبیات داستانی از دیدگاه های گوناگون است. بدون تردید، تحقیق این امر،یاریگر علاقه مندان در باز شناخت هویت فرهنگ و ادب ایرانی خواهد بود.

یکی از موضوعات شایان پژوهش، بررسی داستانها و رمان های معاصر از دیدگاه شخصیت پردازی آن هاست. شخصیت پردازی یکی از عناصر اصلی داستان است که نویسنده از طریق آن می تواند به قهرمان داستانش چهره ای واقعی ببخشد؛ رفتار و گفتار هر شخصی باید مطابق با نقشی باشد که در داستان بر عهده دارد، واقعی و ملموس جلوه دادن شخصیت های داستان رابطه تنگاتنگی با میزان شناخت نویسنده از قهرمانش دارد.

در آثار ادبی، گذشتگان و نسل های پیشین قهرمانان داستان ها را  بیشتر مادری فداکار و با گذشت تصویر می کردند که برای حفظ زندگی خود از همه چیز چشم می پوشیدند، برای سعادت فرزند خوشبختی و حتی جان خود را فدا می کردند. رمان های اولیه، دنیای بسته ی زنانی را به تصویر می کشد که تنها و تنها به یک چهار دیواری محدود است. در این دنیای بسته تنها انگیزه دختران برای ادامه حیات یافتن شوهر و پس از آن خدمت کردن به اوست و در حقیقت ما در این دسته از رمان ها که به فراوانی پس از « تهران مخوف» پدید می آیند با تصویرهایی از زنان به عنوان قربانیان جامعه روبرو می شویم.

وضعیت زنان در جوامع مختلف در دوره های مختلف تاریخی یا دوره های خاص تاریخی در جوامع هم عصر و نیز در یک جامعه در میان قشرهای گوناگون متفاوت است. در جایی از قدرت و بی قدرتی در عرصه های عمومی یا عدم حضور، محدودیت های اخلاقی و رفتاری یا عدم محدودیت به چشم می خورد. پس تصویری واحد و یکپارچه از وضعیت زن در تمام طول تاریخ نمی توان ارائه کرد.

نگارنده، رمان«شوهر آهو خانم» نوشته علی محمّد افغانی را از دیدگاه یاد شده مورد بررسی قرار داده و در این مقاله  سعی نموده است تا رد پای «شخصیت پردازی قهرمان زن» را در این رمان باز نماید.

رمان « شوهر آهو خانم» اثر قابل توجهی است که نقش زن را در اجتماع سال های 1300 به بعد ترسیم می کند. «آهو» و «هما» دو زن رمان، دو قطب رمان را شکل می دهند. آهو، نمونه زن سنتی ایرانی معرفی می شود: بردبار، زحمتکش، و فداکار. هما زنی بوالهوس و متجدد شناسانده می شود . در این رمان فضای آرام و ساکت خانه«سید میران» یکباره به صحنه تنازع بقا تبدیل می شود. آهو و هما دو روی یک سکه اند.

نویسنده، در این رمان سعی کرده چهره زن ایرانی را ترسیم کند و دغدغه های او و ظلمی که بر او می رود را نشان دهد. در رمان « شوهر آهو خانم» با دو نوع شخصیت زن مواجه هستیم . در یک طرف هما، که گاه تا حد وقیح بودن هم پیش می رود؛ و در طرف دیگر، آهو و تمام زنان همسایه اش قرار دارند که همگی زنانی نجیب و مظلومند. زنانی که در رمان «شوهر آهو خانم» حضور دارند، غالباً از طبقه متوسط جامعه هستند؛ آهو، هما، هاجر، و مادام ارمنی و … همه از طبقه متوسط هستند و گروه دیگر از طبقه فقیر و فرودست که به سختی روزگار می گذرانند. مانند: نقره، خورشید، صفیه بانو، نازپری و…

در رمان «شوهر آهو خانم» فکر و عمل آهو هماهنگ است. او نمی خواهد هما در خانه اش باشد، و نمی خواهد شوهرش را از دست بدهد، سپس به کارهای مختلفی ، مثل متوسل شدن به این و آن، گریه و زاری و … روی می آورد. اما کارهایی که هما می کند، چندان با آنچه در فکرش می گذرد هماهنگ نیست. هما می اندیشد که با سید میران آینده ای ندارد، زیرا هم پیر است و هم زن و بچه دارد، و در همان حال هوا خواه جوان و مجردی دارد اما باز هم زندگی با سید میران  را بر می گزیند و در این راه سختی های زیادی را متحمل می شود. در این رمان در شخصیت هما تحولی صورت نمی گیرد، او زندگی خود را رها و از آن اوضاع فرار می کند و آهو ناگهان تصمیم می گیرد که سازش و کوتاه آمدن در مقابل همسر و هوویش را کنار بگذارد.

شایان ذکر است که «شوهر آهو خانم» نخستین و بلند ترین رمان علی محمد افغانی است. نثر و شیوه ی نویسندگی او در این اثر، یکدست نیست. از یک سو تعبیرات کهن، از سوی دیگر لغات، تعبیرات و کنایات عامیانه در نثر او نمودار است. اغلب ، زبان قهرمانان با شخصیت آن ها سازگار نیست. قهرمانان او سخنان فاضلانه ای بر زبان می آورند و از شیوه ی عامیانه ی خود دور می شوند و سرانجام بیان شاعرانه ای بر آنها چیره می شود. نویسنده با زبان روشنفکرانه ی خود، به جای شخصیت های رمان حرف می زند . به همین دلیل در این رمان ، گاهی بی سواد و عامی، روشن فکر و آگاه، همه مثل هم حرف می زنند و کتاب پر از کلمات قصار فیلسوفان ایرانی و خارجی  و افکار شخصیت های مذهبی و اجتماعی است. برای مثال: هما زن روستایی است که نه سواد خواندن دارد و نه نوشتن ، می گوید:

«… مانند فارق یا نمی دانم طارق در جنگ اسپانیا همه ی پل های عقب را خراب کرده بودم … اگر عشقش را می پذیرفتم حیثیت از دست رفته خود را غسل تعمید می دادم.»(افغانی، 1375: 42)

کلام افغانی بیشتر مطلب و توأم با تفسیر و توضیح است. گویی به آن شیوه معتاد است. وجود ضرب المثل ها از نکات برجسته ی ادبی «شوهر آهو خانم» است. این کتاب، گنجینه ی ناشناخته ای برای ضرب المثل های بکر و تازه ی ایرانی به شمار می رود. این رمان از نظر شکل و محتوا ، تلفیقی از شیوه های داستان نویسی سده ی نوزدهم میلادی اروپایی با شکل سنتی داستانهای بلند ایرانی است. از نظر شخصیت پردازی و قالب، به داستانها و رمان های غربی شبیه است و از جهت کلی بافی و خارج بودن از چهارچوب داستان رئالیستی ، به شیوه ی داستان پردازی ایرانی نزدیک می شود. نویسنده ی رمان در دیگر آثار خود، همچون شوهر آهو خانم موفق نیست ، ولی او خود را در تمام آثار ، موفق می داند. شاید دلیل توفیق او در آمیختن واقع گرایی با رمانتیسم و پدید آوردن جذابیت هایی است که به لحاظ عاطفی با فرهنگ ایرانی همداستان است.

بیان مسأله

از آنجا که ادبیات و به ویژه داستان، یکی از بزرگترین سرمایه های فرهنگی ملت ماست و در ایران نیز در مقایسه با دیگر هنرها از قدرت تاثیر پذیری بیشتری برخوردار است، بررسی دقیق زوایای پنهان این  هنر می تواند به ما را­ در فهم دقیق و درست محتوا و مفاهیمی که نویسندگان از آن بهره جسته اند کمک نماید.

بدون شک، پرداختن بیش از پیش به ادبیات و نقد درست مؤلفه ها و ویژگی های آن از نظرگاه های مختلف ، اعم از نقد شکلی، ساختاری، زبانی، معنایی و موسیقایی … می تواند باعث رشد و پویایی بیش ازپیش این ادبیات شود . همان طور که می دانید داستان معاصر مابسیار جوان است و برای اینکه در مسیر درست آفرینش و خلاقیت قرار بگیرد، لازم است تا به طرز دقیق و موشکافانه ای نقد و بررسی شود.

انتخاب موضوعات جدید و غیر تکراری موجب پرده برداری از بخشی از هویت مغفول ادبیات     می شود و می تواند به رشد و شکوفایی آن کمک نماید. امید است با ترویج و توسعه ی فرهنگ نقد در جامعه، شاهد رشد کمی و کیفی ادبیات و داستان معاصر باشیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

همان طور که می دانید نویسندگان، قشر عظیمی از جمعیت تأثیر گذار کشورها، به ویژه کشور ما را تشکیل می دهند. آن ها از یک سو در پویایی و تداوم حیات فرهنگی یک ملت و رشد و پیشرفت همه جانبه ی آن نقش به سزایی را ایفا می کنند و از دیگرسو اگر آثار و افکار ایشان مورد تایید و بررسی قرار گیرد، می تواند به گونه ای جدی موجب کم رنگ شدن ضعف ها و تقویت نقاط مثبت در آثارشان شود.

به راستی که اگر نقد درست و علمی آثار این قشر خلاق، پر انرژی و فعال، سر لوحه ی بسیاری از منتقدین حرفه ای قرار بگیرد و از سوی مسئولین فرهنگی نیز به این امر اهتمام خاصی ورزیده شود، بدون شک هم کاستی های آثار نویسندگان به نقاط مثبت تبدیل خواهد شد و هم اینکه نگرش مخاطبین نسبت به این نوع ادبیات تغییر خواهد کرد.

بدیهی است که ادبیات و به ویژه داستان معاصر با این که به دستاوردهای ممتاز و متمایزی دست یافته ، هنوز در دوره ی بلوغ و جوانی به سر می برد واز مرحله ی بحران، آن طور که باید عبور نکرده است.

از این رو شایسته است برای جلوگیری از هدر رفتن استعداد و خلاقیت نویسندگان که سرمایه های عظیم اجتماع هستند، نگاهی جدی و منطقی به آثار آن ها شود.

در این پژوهش سعی شده تا با دیدی علمی و جامع به بررسی «شخصیت پردازی قهرمان زن در رمان «شوهر آهو خانم» اثر علی محمد افغانی که یکی از مهم ترین نویسندگان معاصر فارسی می باشد، پرداخته شود واین موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

سوابق تحقیق

هر چند رمان «شوهر آهو خانم» از رمان های برجسته ی دهه های اخیر می باشد، اما در حوزه ی تحقیق و نقد جز دو رساله، پایان نامه کارشناسی ارشد کار در خور توجهی انجام نگرفته است. این دو رساله به شرح زیر می باشد:

1 ـ توکلی مقدم، صفیه، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1383.

«جامعه شناسی رمان معاصر فارسی(شوهر آهو خانم، همسایه ها و جای خالی سلوچ)»

در رساله ی فوق رمان شوهر آهو خانم درکنار رمان های معروف همسایه ها (احمد محمود) و جای خالی سلوچ (محمود دولت آبادی)، از لحاظ جامعه شناسی رمان، مورد بررسی قرار نگرفته است.

2ـ کوچکیان، طاهره ، دانشگاه کردستان ، 1384.

« نقد و بررسی و مقایسه ، شوهر آهو خانم و سال های ابری»

دررساله ی فوق دو رمان شوهر آهو خانم و سال های ابری اثر (علی اشرف درویشیان) ، پس از نقد از لحاظ ساختار، محتوا، موضوع و… مورد مقایسه قرار گرفته شده است.

اهداف تحقیق

1ـ بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم» منعکس می باشد.

2ـ اهمیت توجه به شخصیت زن در ادبیات رمان به منظور ارتقاء جایگاه زن در داستان نویسی نشان داده می شود.

3ـ نظر به این که در خصوص « شخصیت پردازی قهرمان زن در رمان شوهر آهو خانم» بررسی کافی وجود ندارد، بنابراین ضرورت دارد پژوهش کامل و دقیقی در این مقوله ارائه گردد، و این امر برای علاقه مندان به رمان و ادبیات داستانی روشن گردد.

فرضیه های تحقیق

1 ـ شخصیت زن در رمان «شوهرآهو خانم» پررنگ جلوه داده شده است.

2ـ علی محمد افغانی تقابل سنت و مدرنیسم را در هیبت عشق در رمان «شوهر آهو خانم» به تصویر کشیده است.

3ـ توصیف وضع اندوهبار زنان ایرانی و نکوهش از آیین چند همسری در «شوهر آهو خانم » منعکس می باشد.

روش کار در تحقیق

روش کار در تحقیق به صورت توصیفی انجام می گیرد که با جمع آوری منابع و مقاله یا پژوهش های انجام شده در این زمینه شروع می گردد و در گام بعدی با فیش برداری و تهیه پیش نویس ها، اطلاعات را گردآوری نموده و آن ها را طبقه بندی نموده و به صورت تحقیق، ارائه می شود.

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش جزا و جرم‌شناسی

موضوع:
صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی

استاد راهنما
استاد مشاور

پائیز 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- چکیده 1
2- مقدمه 2
3- بیان مسأله اساسی تحقیق 3
4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 6
6- اهداف مشخص تحقیق 6
7- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران 7
8- سؤالات تحقیق 7
9- فرضیه‌های تحقیق 8
10- سازماندهی و ساختار تحقیق 11
فصل اول: ساختار و تشکیلات دیوان کیفری بین‌المللی 13
مبحث- ارکان دیوان 13
گفتار- نحوه اعمال وظایف ارکان دیوان 13
1- قضات دادگاه 13
2- هیأت رئیسه دادگاه 23
3- دادسرا 24
4- دبیرخانه 26
5- مجمع دول عضو 29
6- کارکنان (ماده44) 30
7- تعهد رسمی (ماده45) 31
8- عزل (ماده 46) 31
9- اقدامات انضباطی (ماده 47) 32
10- امتیازات و مصونیت‌ها (ماده 48) 32
11- حقوق و مزایا و هزینه‌ها (ماده49) 32
12- زبان‌های رسمی و زبان‌های کاری (ماده50) 33
13- آئین‌نامه دادرسی وادله (ماده51) 33
14- آئین‌نامه دیوان (ماده53) 34
فصل دوم: قابلیت رسیدگی و پذیرش دعوی در دیوان کیفری بینالمللی 36
مبحث اول : قابلیت پذیرش دعوی 36
گفتار نخست: مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و شرایط آن 37
1- مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تفاوتهای آن با صلاحیت 37
2- موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 40
1-2- عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولت‌های صلاحیت‌دار ملی 40
1-1-2- شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت‌دار ملی 40
2-1-2- اتخاذ تصمیم در مورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت‌دار ملی 41
2-2- اهمیت نداشتن دعوا 43
3- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت 43
گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی 45
1- عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی 46
2- عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی 50
مبحث دوم: قابلیت پذیرش دعوی و منع محاکمه مجدد 51
گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار رای دیوان 54
1- منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است در همان دادگاه 54
2- منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است نزد محاکم ملی 55
گفتاردوم منع محاکمه متهمی که قبلاً درسایر دادگاهها محاکمه شده است دردادگاه کیفری بین‌المللی 59
فصل سوم: صلاحیت دیوان 59
گفتار نخست : اصول حاکم بر صلاحیت دیوان 59
1- صلاحیت موضوعی 59
2- صلاحیت زمانی 62
3- صلاحیت مکانی 63
4- صلاحیت شخصی 64
5- صلاحیت تکمیلی 64
گفتار دوم اختلافنظرها در مورد پیش شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان 70
1- وتوی تعقیب توسط شورای امنیت 70
2- صلاحیت جهانی دیوان در حالت ارجاع شورای امنیت 72
3- نظری بر تنها ارجاع شورای امنیت به دیوان در رابطه با صلاحیت آن 74
4- ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین‌المللی 77
1-4- جرایم مستمر و مرکب 77
2-4- مقررات انتقالی 79
3-4- صلاحیت موردی دیوان 82
4-4- کناره‌گیری دولت عضو 84
فصل چهارم- قلمرو موضوعی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی 87
مبحث نخست: جنایات جنگی 90
گفتار نخست: جنایات جنگی از ظهور تا اعمال صلاحیت بین المللی 94
1- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو 96
2- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا 96
3- جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی 98
1-3- نقض‌های فاحش قراردادهای ژنو 98
2-3- نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی 99
3-3- نقض‌های فاحش ماده 3 مشترک قراردادهای ژنو در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی 101
4-3- دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی 101
گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی 107
1- فاحش بودن نقض قواعد جنگ 107
2- مسلحانه بودن منازعه 109
3- تحت حمایت بودن افراد و اموال 113

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:30:00 ب.ظ ]