2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55 2-24-3عناصر مبادله. 55 2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده 58 2-25 تصویر محصول: 58 2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: 61 2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان. 62 2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66 2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار. 67 2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) 72 2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید. 73 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان. 75 2-32 مصرف در نمایش… 78 2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب… 80 2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: 82 2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو. 83 2-35 تاثیر ارتباطات: 86 2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات… 86 2-36 روش داگمار. 88 2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 90 2-37- 1 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 93 2-38 پیشینه تحقیق : 97 فصل سوم:روش تحقیق 3-1 مقدمه. 105 3-2 روش تحقیق: 105 3-2-1 قلمرو تحقیق.. 106 3-3 جامعه آماری: 106 3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم. 107 3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی.. 108 3-5-1 مطالعات كتابخانهای : 108 3-5-2 پرسشنامه : 108 3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : 109 3-7 روایی ابزار اندازه گیری : 109 3-8 اعتبار پایایی : 110 3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات 4-1مقدمه: 112 این مطلب را هم بخوانید : پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتار سلامت 2-4آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: 113 4-1-1 جنسیت… 113 4-1-2 وضعیت تأهل.. 114 4-1-3سن.. 115 4-1-4 تحصیلات… 116 4-1-5 میزان درآمد. 117 4-2 آمار استنباطی : 118 4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118 4-2-2 آزمون فرضیات اصلی.. 121 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد 5-1 مقدمه: 128 5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128 5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128 5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129 دانلود مقاله و پایان نامه 5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129 5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129 5-7 پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : 130 5-8 پیشنهادات آیندگان : 131 5-9 محدودیت های تحقیق : 132 منابع و ماخذ: منابع فارسی.. 134 منابع غیر فارسی.. 135 فهرست مطالب عنوان صفحه ضمائم. 136

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...