فهرست علائم و اختصارات هشت
فهرست شکل‌ها نه
1 فصل اول: مقدمه 1
1-1 اهداف تحقیق 1
1-2 فرضیات تحقیق 2
1-3 پیشینه تحقیق 3
1-4 روش تحقیق 3
1-5 خلاصه فصول 4
2 فصل دوم: تئوری مسئله 5
2-1 تئوری انتقال حرارت جابجایی و هدایت و معادلات حاکم 5
2-2 معادله هدایت 9
2-3 روش المان محدود 13
2-3-1 المان‌های خطی یک بعدی 18
2-3-2 المان مرتبه دو 20
2-3-3 المان مثلثی دو بعدی 23
2-3-4 المان‌های مثلثی مرتبه دو 25
2-3-5 المان‌های چهار ضلعی 29
2-4 المان‌های ایزو پارامتریک 32
2-5 المان‌های سه بعدی 38
2-6 مشخصات المان 42
2-6-1 روش انتگرال تعادل گرما(ریتز): 43
2-6-2 روش تغییرات 44
2-6-3 روش باقیمانده های وزنی 45
2-7 فرمولاسیون معادلات هدایت حرارتی 49
2-8 مقدمه ای بر آمار 53
2-8-1 جامعه آماری 53
2-8-2 نمونه 54
2-8-3 متغیر 54
2-8-4 دامنه 55
2-9 آمار یك بعدی 55
2-9-1 توزیع احتمال و توابع توزیع 55
2-9-2 تابع فراوانی 55
2-9-3 متغیرهای تصادفی گسسته 56
2-9-4 متغیرهای تصادفی پیوسته 56
2-9-5 تابع توزیع نرمال 57
2-9-6 مقدار میانگین 59

دانلود پایان نامه

 

2-9-7   گشتاورها 59
2-9-8 پراكندگی 61
2-9-9 میانگین انحراف‌ها 62
2-9-10   واریانس و انحراف معیار 62
2-9-11 ضریب تغییرات 63
2-9-12 تابع مولد گشتاور 64
2-9-13 مولد گشتاور 64
2-9-14 تابع مولد گشتاور برای توزیع نرمال 65
2-10 روش المان محدود آماری 67
2-10-1 روش‌های کلی 68
2-10-2 عدم قطعیت درجه اول 69
2-10-3 روش حل 70
3 فصل سوم: ارائه نتایج 73
3-1 پره 73
3-2 صفحه مستطیلی 84
فصل چهارم 95
مراجع 97
 

 

این مطلب را هم بخوانید :

نه

 

فهرست علائم و اختصارات

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...