3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه. 49

3-3-2- ویژگی های جمعیتی.. 52

3-3-3وضعیت اشتغال. 53

3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود. 54

3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز 54

3-4-2 – ساحل گهر باران. 55

3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی.. 58

3-4-3-1-كوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا) : 58

3-4-3-2-كوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم) 59

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی.. 60

3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل.. 60

3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یك سیستم. 61

3-7-خلاصه ونتیجه گیری.. 62

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه. 64

4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی.. 64

4-1-1-جنسیت.. 64

4-1-2 -سواد سرپرست خانوار 64

4-1-3-شغل سر پرست خانوار 65

4-1-4- محل اقامت.. 65

4-1-5-فاصله از جنگل و حیات وحش… 66

4-1-6-درآمد  سر پرست خانوار 66

4-1-7- معدل درسی دانش آموز 67

4-1-8-رشته تحصیلی.. 67

4-1-9-تجربه ی سفر. 68

4-1-10-نوع مدرسه. 68

 

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-بخش دوم توصیف آمار ه ها مربوط به ادراك زیست محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان از اکوتوریسم. 68

4-2-1- ادراك زیست محیطی دانش آموزان. 68

4-2-2-ادراك اقتصادی دانش آموزان. 69

4-2-3- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان. 69

4-3-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی و فرهنگی.. 73

4-3-1-درک تنوع زیستی.. 73

4-3-2-ادراک  ازآلودگی.. 73

4-3-3– ادراک ازاساس منابع محلی.. 74

4-3-4-ادراک  زیست محیطی.. 75

4-3-5-درک اشتغال زایی.. 75

پایان نامه ها

 

4-3-6-درک درآمد زایی.. 76

4-3-7-درك اقتصادی.. 77

4-3-8-درک فرهنگی.. 78

4-3-9-درک اجتماعی.. 78

4-3-10- درك اجتماعی و فرهنگی.. 79

4-3-11- درك اكوتوریسم. 79

4-4 -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته. 80

4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل.. 80

4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم. 80

4-4-1-2-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم. 83

4-4-1-3 –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم. 84

4-4-1 –4-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 85

4-4-1-5- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 86

4-4-1-6 درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 87

4-4-1- 7-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 88

4-4-1 -8- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 89

4-4-1-9- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 90

4-4-2-درک مولفه های اکوتوریسم  با بیش از دو گروه مستقل.. 91

4-4-2-1-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار 91

4-4-2-2- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار 92

4-4-2-3- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار 93

4-4-2–4-درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان. 94

4-4-2-5–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان. 95

4-4-2-6–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش… 96

4-4-3-ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط ادراکی.. 97

4-4-3-1–ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی.. 97

4-4-3-2-ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز 98

4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان. 98

4-4-4-1- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر. 98

4-4-4-2- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی.. 99

4-4-4-3- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب معدل درسی.. 99

4-4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت.. 101

4-4-4-5- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار 102

4-4-4-6- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار 103

4-4-4-7- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار 104

4-5-خلاصه نتیجه: 105

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه : 107

5-2-تحلیل فرضیه ها 107

5-2-1-فرضیه اول : 107

5-2-2فرضیه دوم : 108

5-2-3 فرضیه سوم : 109

5- 3 – خلاصه و نتیجه گیری.. 110

5-4-پیشنهادات.. 112

منابع و مآخذ: 115

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...