1-3 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5 تعریف نظری واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………6

1-6 تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1 تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-2 تعریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………..10

2-1-3 پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تاریخچه و ساختار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ……………………………………………………………….15

2-2-1 دانشکده ها ……………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2 بیمارستان ها ………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-3 معاونت ها …………………………………………………………………………………………………………………….16

عنوان                                                                                            صفحه

                                                                                             

2-2-3-1 معاونت آموزشی ………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-3-2 معاونت پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-3-3 معاونت درمان ……………………………………………………………………………………………………………18

2-2-3-4 معاونت بهداشتی ………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-3-5 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………….21

2-2-3-6 معاونت غذا و دارو …………………………………………………………………………………………………….21

2-2-3-7 انتشارات …………………………………………………………………………………………………………………. 23

دانلود پایان نامه

 

2-3 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………..24

2-3-1 پیشینه تحقیق داخلی ……………………………………………………………………………………………………….24

2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………29

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………31

3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………….31

این مطلب را هم بخوانید :

3-5 آزمون های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….34

3-6ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………….34

فصل چهارم : نتایج

4-1 مقدمه‏ ………………………………………………………………………………………………………………………………..36

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………36

4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….43

  عنوان                                                                                          صفحه                                                    

                                                                                                       

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ………………………………………………………………………………………….44

4-5 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه……………………………………………… ……….. …………..45

4-5-1تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………….45

4-5-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی اول:………………………………….46

4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………..47

4-5-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی اول………………………………………………………48

4-5-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت انسانی و رضایت شغلی ………………………………………………48

4-5-6 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………49

4-5-7 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………….50

4-5-8 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….51

4-5-9 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی دوم……………………………………………………..51

4-5-10 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت ادراکی و رضایت شغلی …………………………………………….52

4-5-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ……………………………………………………………………..53

4-5-12 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………….54

4-5-13 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….54

4-5-14 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی سوم…………………………………………………..55

4-5-15 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت فنی و رضایت شغلی …………………………………………………56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..58

5-2پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………..63

5-3 پیشنهادات پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………………………..63

5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..64

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….75

 

فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                          صفحه                                                   

                                                                                                       

جدول4- 1: شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق……………………………………………………………..37

جدول4-2: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق………………………………..44

جدول 4-3: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار…45

جدول4-4:تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی اول…………………………………………………………….47

جدول4-5: جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………….48

جدول4-6:نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………49

جدول 4-7: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای ادراکی و رضایت ازکار….49

جدول4-8: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………..50

جدول 4-9: آزمون تشخیص هم خطی………………………………………………………………………………………….52

جدول4-10: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………..52

جدول 4-11: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای فنی و رضایت از کار….. 53

جدول4-12: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………54

جدول 4-13:بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه سوم  ……………………………………………………………….55

جدول 4-14: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی سوم  …………………………………………………………………….56

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...