دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 1 فصل اول                                                                                                                  1
1-1 مقدمه. 2
1-2 مهاجرت.. 3
1-3 انواع روشهای تصویرسازی و تاریخچه فعالیتهای انجام شده 6
1-4 ضرورت تحقیق.. 7
1-5 ساختار پایاننامه. 8
2 فصل دوم                                                                                                                  10
2-1 مقدمه. 11
2-2 برانبارش نقطهای CMP. 11
2-3 برانبارش سطح بازتاب مشترک (CRS) 16
2-3-1 تفسیر فیزیکی پارامترها و نتایج نهایی برانبارش سه بعدی CRS. 19
2-3-2 روش انجام برانبارش CRS. 20
2-4 عدم توانایی دستکاری موقیت تداخل شیبها، ایراد روش برانبارشCRS. 23
2-5 روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر داده 24

2-6 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل.. 28

 

3 فصل سوم                                                                                                               38
3-1 مقدمه. 39
3-2 مثال دادههای دو بعدی مصنوعی.. 39
3-3 نتایج برانبارش CDS مبتنی بر داده بر روی دادههای دوبعدی مصنوعی.. 48
3-4 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل.. 50
3-5 مقایسه نتایج CRS ودو روش CDS در مستطیلهای مشخص شده 54
3-5-1 مقایسه نتایج برانبارش… 54
3-5-2 مقایسه نتایج کوچ.. 55
4 فصل چهارم                                                                                                            57
4-1 مقدمه. 58
4-2 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش دادههای ساختار ساده 58
4-2-1 اعمال کوچ.. 66
4-3 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش ساختار پیچیده 70
4-4 تفسیر مقاطع حاصل از ساختارهای ساده و پیچیده 81
5 فصل پنجم                                                                                                              83

5-1 نتیجهگیری.. 84

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

5-2 پیشنهادات.. 85
مراجع.. 86

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-07-01] [ 05:23:00 ق.ظ ]
خواهد شد.
در این تحقیق برای وارون­سازی داده­ها از الگوریتمی مقید استفاده شده است. این الگوریتم با استفاده از قید هموارساز همگرایی به هموارترین مدل ممکن را تضمین می­کند، سپس با استفاده از قید عمقی و محاسبه نسبت ضخامت لایه­ها به عمق قرارگیری آنها همگراترین مدل عمقی به مدل نهایی حاصل می­شود و در نهایت با استفاده از قید جانبی، که با استفاده از تفاضل نتایج قیدهای عمقی دو سونداژ مجاور به­دست می­آید؛ همگرایی مدل با در نظر گرفتن تغییرات جانبی حاصل می­شود. لازم به ذکر است، اگر اطلاعات اولیه از لایه­بندی زمین مورد مطالعه و مقاومت­ویژه متناظر با آن در دسترس باشد، این اطلاعات با استفاده از قید اطلاعات اولیه به الگوریتم وارد می­شود. با استفاده از مجموع این روش­ها برنامه­ای کاملاً اتوماتیک به منظور مدل­سازی داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس در محیط نرم­افزار MATLAB تهیه شده است، که ورودی این برنامه داده­ها و خروجی آن مدل لایه­ای مقاومت­ویژه است.
نتایج استفاده از الگوریتم وارون­سازی مقید روی داده­های مدل مصنوعی حاوی درصدی نوفه تصادفی نشان می­دهد، که استفاده از قیدها در همگرایی به مدل نهایی بسیار مؤثر است و نسبت به الگوریتم­هایی چون مارکوارت- لونبرگ تضمین همگرایی بالاتری دارند. از طرفی نتایج این نوع مدل­سازی روی داده­های مدل مصنوعی که تا حدی توجیه کننده پیچیدگی­های ساختمانی زمین است، نشان می­دهد که این نوع مدل­سازی می­تواند اطلاعات مفیدی از پیچیدگی­های ساختارهای زیرسطحی نیز فراهم نماید.
در پایان به تفسیر داده­های الکترومغناطیسی منطقه باریکا از استان آذرباییجان غربی، حوالی شهرستان سردشت پرداخته شده است و نتایج مربوط به مدل لایه­ای مقاومت­ویژه، با اطلاعات زمین­شناسی و همچنین مشاهدات مربوط به پیچیدگی­های ساختاری و سطح  آب زیرزمینی در این منطقه مقایسه شده است که عملکرد مناسب این الگوریتم را در مدل­سازی داده­های واقعی نیز تأیید می­کند.
کلمات کلیدی: الکترومغناطیس هوابرد، مدل اولیه، وارون­سازی، قید هموارساز، قید عمقی و جانبی، باریکا، آذرباییجان غربی.
فهرست مطالب
فصل اول
١-١ مقدمه……………………………………………………………………………………2
1-2 سابقه موضوع……………………………………………………………………. 5
1-3 طرح مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………6
1-4 اهداف مطالعه و روش تحقیق……………………………………………………………8
1-5 ساختار پایان­نامه…………………………………………………………………10
فصل دوم
2-1 روش­های هوابرد الکترومغناطیسی………………………………….………………. 14
2-2 روش الکترومغناطیسی هلیکوپتری. 14
2-2-1 قوانین پایه. 15
2-2-2 چینش پیچه­ها 16
2-2-3 سیستم­های الکترومغناطیس هوابرد با بال ثابت.. 17
2-2-4 مزایا و معایب روش هوابرد حوزه زمانی (TEM) 18
2-2-5 مزایا و معایب روش هلیکوپتری حوزه فرکانسی (FEM) 19
2-3 تئوری الکترومغناطیس.. 21
2-3-1 معادلات ماکسول. 21
2-3-2 معادلات شلکونوف.. 23
2-4 پاسخ­های میدان مغناطیسی. 24
2-4-1 چشمه VMD. 24
2-4-2 چشمه HMD. 26
2-5 القای الکترومغناطیسی. 26
2-6 پاسخ رسانای مدفون. ………….………………………………………………….31
2-7 رفتار میدان­های الکترومغناطیسی در محیط­های لایه­ای. 34
2-7-1 ضریب بازتاب امواج تخت در محیط­های لایه­ای. 34
2-8 معادله پیشرو الکترومغناطیس هوابرد. 36
2-8-1 حل عددی مدل­سازی پیشرو 39
فصل سوم
3-1 مقدمه.…………..…………………………………………………………………….42
3-2 فرمول­بندی مسائل وارون. 42
3-2-1 مسئله وارون خطی. 43
3-2-2 تخمین­های اندازه بردار خطا 44
3-3  راه حل کمترین مربعات برای مسائل وارون خطی. 46
3-4 حل مسائل غیرخطی و تبدیل آنها به مسائل خطی. 47
3-5 حل معادلات غیرخطی توسط الگوریتم مارکوارت- لونبرگ.…………………….……….49
3-5-1 روش گوس- نیوتن. 50
3-5-2 روش سریع­ترین کاهش یا روش شیب نزولی. 51
3-5-3 روش مارکوارت- لونبرگ.. 52
3-6 وارون­سازی داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس ……………………………55
3-6-1 روابط ریاضی وتعاریف مربوط به قیدها 56
3-6-2 وارون­سازی. 60
3-7 آشنایی بیشتر با روش وارون­سازی قیدی داده­ها 64
فصل چهارم

 

4-1 مقدمه.…………………………..…………………………………………………….70
4-2 روش­های سریع تفسیر داده­های الکترومغناطیسی. 71
4-2-1 فرمول­بندی پایه. 71
4-3 انتخاب روشی سریع برای تعیین مدل اولیه. 76
4-3-1 تعیین مقاومت­ویژه به روش فریزر 78
4-3-2 تعیین مقاومت­ویژه به روش ماندری. 81
4-3-3 تعیین مقاومت­ویژه به روش سیمون. 84
4-4 تحلیل نتایج به­دست آمده از مدل­های مصنوعی. 87
فصل پنجم
5-1 مقدمه….….…………………………………………………………………………..94
5-2 وارون­سازی داده­های مصنوعی الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس.. 94
5-2-1 وارون­سازی مقید داده­های مصنوعی استاندارد حاوی نوفه. 96
5-2-2 وارون­سازی مقید داده­های مدل مصنوعی با پیچیدگی­های ساختمانی. 103
5-3 وارون­سازی مقید و تفسیر داده­های هوابرد منطقه باریکا 107
5-3-1 پهنه­های برشی منطقه باریکا 107
5-3-2 گسل­ها 109
5-3-3 تحلیل نتایج مدل­سازی داده­های باریکا 113
5-4 برنامه نگاشته شده برای تفسیر داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس…………..120
فصل ششم
6-1 جمع بندی و نتیجه­گیری……………………………………………….…….………126
6-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………..128
منابع.. 130
پیوست………………………………………………………………………………………..137

 
 
 
 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:23:00 ق.ظ ]
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مساله. 2
1-2 هدفهای تحقیق. 5
1-2-1 هدف كلان. 5
1-2-2 اهداف خرد 6
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6
1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8
1-5 مدل تحقیق. 9
1-6 روش تحقیق: 10
1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10
1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11
1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه. 13
2-2 مفهوم لغوی ساختار 13
2-3 ساختارگرایی. 16
2-4 ساختار در شهر‌سازی.. 19
2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. 22
2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22
2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22
2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23
2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23
2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24
2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24
2-5-7 حس مکان. 25
2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25
2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26
2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26
2-5-11 وضوح هزارتویی.. 26
2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26
2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38
2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42
2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47
2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر. 49
2-10-1 مکتب شیکاگو. 49
2-10-2 گروه ده 52
2-10-3 کنزو تانگه. 54
2-10-4 آلدو فان آیک… 56
2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. 57
2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58
2-10-7 ادموند بیکن.. 59
2-10-8 لینچ. 59
2-10-10 دانلد اپلیارد 60
2-10-11 آموس راپاپورت.. 60
2-10-12 کلیف ماتین.. 61
2-10-13 میشائیل تریب.. 61
2-10-14 آلدوروسی.. 62
2-11 نتیجه‌گیری.. 63
2-12 نمونه موردی.. 64
2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64
2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66
2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68
2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68
2-13 مکان. 70

 

2-14 واژه‌شناسی مکان: 71
2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71
2-16 نتیجه‌گیری: 73
2-17 تصویر ذهنی: 74
2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74
2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75
2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76
2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. 77
2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78
2-22-1 لینچ. 78
2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79
2-22-3 دیویداستی.. 79
2-22-4 دانلد اپلیارد 80
2-22-5 گولج. 80
2-22-6 میشائیل تریب.. 80
2-23 نتیجه‌گیری.. 82
2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83
2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83
2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84
2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85
2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87
2-27 نتیجه‌گیری.. 89
2-28 نمونه موردی.. 89
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
3-1 مقدمه. 97
3-2 فلسفة تحقیق علمی. 97
3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97
3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98
3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98
3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98
3-4 روش پژوهش: 99
3-5 راهبرد پژوهش: 99
3-6  فلسفه پژوهش: 99
3-7 تئوری پژوهش… 101
3-8 سیاست پژوهش… 102
3-9 سوژة پژوهش… 102
3-10 رویه پژوهش… 104
3-11 ماهیت تحقیق: 105
3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105
3-11-2 بررسی موردی.. 106
3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106
3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106
3-12-2 روش مصاحبه: 106
3-12-3 روش مشاهده: 107
3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107
3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107
3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108
3-14 خلاصه متدولوژی.. 108
3-15 ساختارپایانامه: 108
فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی
4-1 مقدمه. 111
4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112
4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112
4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138
4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144
4-5-1 بخش مرکزی بافت.. 146
4-5-2 بخش حاشیه‌ای.. 147
4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148
4-5-4 شبکه معابر بافت.. 148

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی.. 148
4-5-6 مراکز عمده خدماتی.. 149
4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149
4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151
4-6-1 بخش مركزی بافت.. 151
4-6-2 بخش حاشیه‌ای.. 151
فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات
5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. 155
5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157
5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163
5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167
فصل ششم:  نتیجه‌گیری
6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172
6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174
6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175
6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175
6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180
منابع فارسی. 186
منابع لاتین. 190
پیوست 1. 191
پیوست 2. 192
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37
جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42
جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47
جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62
جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی.. 81
جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. 88
جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9
نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89
نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101
نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167
نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66
شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67
شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68
شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69
شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87
شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91
شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92
شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93
شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94
شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94
شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95
شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125
شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125
شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128
شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131
شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132
شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137
شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139
تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176
تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

فهرست نقشه‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133. 111
نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23. 112
نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113
نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114
نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ق.ظ ]
میکروبی می‌باشد که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فاصله الکترودی، غلظت سوبسترای ورودی، رسانایی و شرایط اسیدیته محلول آنولیت، جنس و نوع الکترودهای به کار رفته، پارامترهای عملیاتی مانند: دما،pH و … می‌باشد. در این پژوهش در راستای تصفیه همزمان پساب و تولید توان و جریان الکتریسیته با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای اهداف زیر دنبال شد. نخست آنکه، توری استیل ضد زنگ با پوشش گرافیت به عنوان آند، سطحی متخلخل برای رشد و اتصال مناسب زیست لایه فراهم آورد. دوم آنکه با به کار گرفتن آند در هندسه حلزونی، سطح الکترود آند افزایش یافت و زمان رسیدن سوبسترا به میکروارگانیسم‌ها کاهش یافت. پساب صنایع شکلات سازی که محتوای ترکیبات سخت تجزیه پذیر و پایداری از قبیل حلال‌ها، شوینده‌ها و روغن‌ها می‌باشد، به عنوان سوبسترا به کار رفت. در این پژوهش دو پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای حلقوی با حجم 90 سانتی‌متر مکعب، با پیکربندی کاملاً یکسان و تنها اختلاف در فاصله الکترودی بصورت ناپیوسته مورد آزمایش قرار گرفت. بیشینه ولتاژ در حالت مدار باز و چگالی توان برای سامانه اول با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر، به ترتیب 742 میلی ولت و 98/7 وات بر متر مکعب به دست آمد. در راستای بهینه سازی فاصله الکترودی، سل سوختی دوم ساخته شد و در سه فاصله الکترودی 1، 7/0 و 4/0 سانتی‌متر راه اندازی گردید و عملکرد آن در این سه فاصله مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج حاصله از سل سوختی اول مقایسه شد. بیشینه ولتاژ در حالت مدار باز در فاصله بهینه الکترودی 7/0 سانتی‌متر، 856 میلی ولت به دست آمد. آزمایشات مربوط برای به دست آوردن بیشینه جریان و چگالی توان مجددآً تکرار شد. بیشینه چگالی توان در فاصله بهینه، 898/22 وات بر متر مکعب حاصل شد. عملکرد پیل سوختی میکروبی به عنوان مولد برق بر مبنای رفتار پلاریزاسیون و پتانسیل پیل نشان داده شده است. در مراحل بعدی آزمایشات، غلظت سوبسترای ورودی، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی، کدورت و پارامترهای عملیاتی مانند دما، pH و تأثیر آن‌ها بر رفتار سامانه در فاصله بهینه الکترودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کاهش قابل ملاحظه کدورت و میزان اکسیژن‌خواهی شیمیایی، بعد از 96 ساعت به ترتیب 66/79% و 2/91% مشاهده شد. با کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب از 14700 به 700 میلی‌گرم بر لیتر، مدت زمان فاز کاهشی کاهش یافت و کاهش جریان خروجی از 77/3 به 76/2 میلی آمپر مشاهده گردید. همچنین با بررسی اثر pH بر عملکرد سامانه، بیشینه جریان برای pH بین 7 تا 8 حاصل شد. بررسی اثر دما نیز حاکی از عملکرد منفی سامانه در دمای بیش از 35 درجه سانتی‌گراد بود. در نهایت تصاویر پویش میکروسکوپ الکترونی از توری استیل ضد زنگ با پوشش گرافیت پیش و پس از تشکیل زیست لایه، چسبندگی مناسب باکتری‌ها بر سطح الکترود را نشان داد.


فهرست مطالب
عنوان
    فصل اول: مقدمه
پیشگفتار. خ‌
1- 1  افزایش جمعیت و نیاز به انرژی.. 1
1- 2  سوخت های فسیلی و چالش های کنونی.. 2
1-3   انرژی های تجدید پذیر. 3
1- 4  تولید الکتریسیته بیولوژیکی با استفاده از فناوری های پیل سوختی میکروبی   3
1-5   تاریخچه پیل های سوختی میکروبی.. 4
1-6   کاربرد های پیل سوختی.. 7
1-6-1   تولید انرژی تجدید پذیر با استفاده از پیل سوختی میکروبی.. 7
1-6-2   استفاده از پیل سوختی میکروبی جهت تصفیه فاضلاب.. 8
1-6-3   فرایند پیل سوختی میکروبی برای تولید هیدروژن.. 9
1-6-4   بیوسنسور. 9
1-7   انتقال الکترون به الکترود ها 9
1-7-1   مکانیزم انتقال الکترون.. 9
1-8   انواع پیل های سوختی میکروبی.. 12
1-9   پیل های سوختی میکروبی.. 13
1-9-1   مواد تشکیل دهنده الکترود آند. 14
1-9-1-1   کربن ورقه ای، پارچه ای، فوم ها 15
1-9-1-2   میله ها، نمد ها، فوم ها، صفحات و تخته های گرافیتی.. 15
1-9-1-3   دانه های گرافیتی.. 17
1-9-1-4 رشته ها و برس های گرافیتی 17
1-9-2   مواد تشکیل دهنده الکترود کاتد. 18
1-9-2-1   کاتد های کربنی با کاتالیست های پلاتینی.. 19
1-9-2-2   بایندر. 19
1-9-2-3   لایه های نفوذ. 20
1-9-2-4   پلاتین و فلزاتی با پوشش های پلاتینی.. 20
1-9-3   غشاء ها و جدا کننده ها 20
1-10   محاسبه ولتاژ. 21
1-11   بیشینه ولتاژ براساس روابط ترمودینامیکی.. 22
1-11   محاسبه توان.. 23
1-12-1   نرمالیزه کردن توان خروجی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 23
1-12-1-1   توان خروجی نرمالایز شده به مساحت سطح آند. 24
1-12-1-1   توان خروجی نرمالایز شده به مساحت سطح کاتد. 24
1-12-1-2   توان خروجی نرمالایز شده با حجم خالی بستر پیل.. 24
1-13   منحنی های پلاریزاسیون و چگالی توان.. 25
1-14   عوامل تاثیر گذار بر روی ولتاژ پیل سوختی میکروبی.. 27
1-15   نکاتی مهم و کوتاه در مورد باکتریها و شرایط متابولیسم آنها 29

 

 فصل دوم : مروری بر پژوهش های پیشین
پیشگفتار. 32
2-1   پیکربندی.. 33
2-2   سیستم های پیل سوختی تک محفظه‌ای‌ 33
2-3   مروری بر الکترود های به کار گرفته شده در پیل سوختی میکروبی.. 36
2-4   مروری بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه پساب های استفاده شده  39
2-4-1   استات.. 40
2-4-2   گلوکز. 40
2-4-3   توده زیستی لیگنوسلولزی.. 41
2-4-4   پساب کارخانجات آبجو سازی.. 41
2-4-5   پساب خروجی از کارخانجات تولید نشاسته. 42
2-4-6   شیرابه زباله. 42
2-4-7  پساب ساختگی.. 43
        فصل سوم : سامانه مورد آزمایش، مواد، روش‌ها و نحوه محاسبات
پیشگفتار. 45
3-1   طراحی، ساخت و راه اندازی پیل سوختی بیولوژیکی.. 46
3-1-1   بدنه پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 46
3-1-2   الکترود کاتد. 49
3-1-3   الکترود آند. 53
3-2   دستگاه های مورد استفاده. 55
3-2-1   سیستم ثبت ولتاژ در طول زمان.. 55
3-2-2   دستگاه اسپکتروفتومتر. 55
3-2-3   دستگاه اندازه گیری pH.. 56
3-2-4   دستگاه آون.. 56
3-2-5   دستگاه سانتریفیوژ. 56
3-2-6   دستگاه انکوباتور. 57
3-2-7   ترازو. 57
3-2-8   میکروسکوپ الکترونی پویشی.. 57
3-2-9   دستگاه اولتراسونیک… 59
3-2-10   دستگاه کدورت سنج.. 59
3-3   آزمایشات انجام شده. 59
3-3-1   آزمایش COD.. 60
3-3-1-1   محلول اسید سولفوریک… 60
3-3-1-2   محلول هاضم. 60
3-3-1-3   منحنی استاندارد برای سنجش COD.. 61
3-3-2   اندازه گیری غلظت گلوکز. 61
3-3-3   اندازه گیری کل مواد جامد (TS) 63
3-3-4   اندازه گیری کل جامدات معلق (TSS) 63
3-3-5   اندازه گیری کدورت.. 64
3-3-6   اندازه گیری دما 64
3-3-7   اندازه گیری pH.. 64
3-3-8   غنی سازی میکروبی پیل سوختی و سازگاری میکرو ارگانیسیم ها با پساب   65
3-4   نحوه انجام محاسبات.. 69
3-4-1   اندازه گیری جریان و توان.. 69
3-4-2   نمودار پلاریزاسیون، چگالی توان و اندازه گیری مقاومت درونی.. 69
3-4-3   محاسبه بازدهی عملیاتی پیل سوختی میکروبی.. 70
فصل چهارم: بحث و نتایج
4       پیشگفتار. 72
4-1   اندازه گیری ولتاژ مدار باز. 73
4-2   تاثیر مقاومت خارجی بر عملکرد پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 77
4-2-1   اعمال مقاومت های خارجی پایین‌تر ‌و مقایسه عملکرد سیستم. 80
4-2-2   اعمال مقاومت خارجی 100 و 50 اهم. 84
4-2-3   نمودار پلاریزاسیون و چگالی توان.. 88
4-2-4   بررسی کاهش کدورت پساب.. 91
4-2-5   بررسی کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی.. 92
4-3   بررسی اثر دما بر فعالیت پیل سوختی میکروبی، جریان و چگالی توان   93
4-4   بررسی اثر pH بر عملکرد پیل سوختی میکروبی.. 95
4-5   بررسی تأثیر غلظت پساب بر عملکرد سامانه. 96
4-6   منحنی مصرف قند. 99

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-7   محاسبه بازدهی عملیاتی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای.. 99
4-7-1    بازدهی پتانسیل (PE) 99
4-7-2   بازده کلومبیک (CE) 100
4-7-3   بازدهی تبدیل انرژی (ECE) 102
4-8   مقایسه عملکرد پیل سوختی میکروبی.. 102
4-9   ریخت شناسی زیست لایه تشکیل شده بر سطح الکترود آند. 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1   نتیجه گیری.. 104
5-2   پیشنهادات.. 107

فهرست جدول ها
جدول ‏2‑1 مزایا و معایب الکترودهای بر پایه کربن. 37
جدول ‏2‑2 پژوهش‌های انجام شده با الکترودهای گوناگون آند بر پایه کربن و به کارگیری منبع تلقیح‌های متفاوت. 38
جدول ‏2‑3 پژوهش‌های صورت گرفته بر روی پیل تک محفظه‌ای‌ و محاسبه توان خروجی نرمالایز شده با کاتد. 39
جدول ‏2‑4 سوبستراهای متفاوت به کار رفته در پیل‌های تک محفظه‌ای‌ و بیشترین جریان تولید شده. 44
جدول ‏3‑1 مشخصات پساب ورودی به پیل سوختی میکروبی. 64
جدول ‏3‑2 مقادیر منبع مواد معدنی و ویتامینه برای تغذیه باکتری‌ها. 67
جدول ‏4‑1 مقایسه میزان مصرف سوبسترا در مقاومت‌های 300 و 500 اهم. 81
جدول ‏4‑2 مقایسه مدت زمان سه فاز افزایشی، ایستا، کاهشی در مقاومت‌های 500 و 300 اهم. 82
جدول ‏4‑3 تغییرات ولتاژ، جریان و توان بر حسب تغییرات مقاومت در پیل‌ با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 85
جدول ‏4‑4 تغییرات ولتاژ، جریان و توان بر حسب تغییرات مقاومت در پیل‌ با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر. 87
 

 
 
فهرست شکل ها
شکل ‏1‑1 تعداد مقالات استناد شده در زمینه‌ی پیل سوختی و توزیع کشور‌ها 5
شکل ‏1‑2 تعدادارجاعات در مورد موضوع پیل‌های سوختی میکروبی در پایگاه Science. 6
شکل ‏1‑3 اجزای بنیادی یک پیل سوختی میکروبی. 7
شکل ‏1‑4 روش های انتقال الکترون. 11
شکل ‏1‑5 نانو سیم‌های تولید شده توسط شوانلا که بر روی یک الکترود در پیل سوختی میکروبی رشد نموده‌اند. 12
شکل ‏1‑6 تصویر مواد کربنی بکار رفته در آندها 15
شکل ‏1‑7 تصاویر بعضی از مواد گرافیتی به کار رفته در آند پیل‌های میکروبی.. 16
شکل ‏1‑8 تصاویر دانه‌ها، برس‌های گرافیتی و فیبر گرافیتی بکار رفته در آند. 17
شکل ‏1‑9 کربن پارچه‌ای پیش و پس از پوشش دهی لایه کاتالیست و غشاء. 19
شکل ‏1‑10 غشاء نفیون. 21
شکل ‏1‑11 غشاء CEM… 21
شکل ‏1‑12 منحنی پلاریزاسیون و چگالی توان در پیل‌های سوختی میکروبی. 25
شکل ‏2‑1 MFC با یک لایه نفوذ پذیر برای پروتون که پوشاننده سمت داخلی کاتد است. 33
شکل ‏2‑2 پیل سوختی مکعبی ساخته شده توسط لئو و لوگان. 34
شکل ‏2‑3 پیل سوختی تک محفظه‌ای هوا کاتد طراحی شده توسط لئو و همکارانش… 35
شکل ‏2‑4 شماتیکی از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ از دو زاویه مختلف. 35
شکل ‏2‑5 اولین پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای بزرگ مقیاس ساخته شده توسط لئو و همکاران. 36
شکل ‏3‑1 طرح جداره پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ روی پلکسی گلاس به ضخامت 3 سانتی‌متر. 46
شکل ‏3‑2 طرح درپوش بالایی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 47
شکل ‏3‑3 نگه دارنده کاتد که الکترود کاتدی روی آن قرار می‌گیرد و در مرکز سل نصب می‌شود. 48
شکل ‏3‑4 طرح کلی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با آند حلزونی. 48
شکل ‏3‑5 ساختار پیشنهاد شده توسط چنگ و همکاران که محل نسبی لایه نفوذی و کاتالیست را نشان می‌دهد. 49
شکل ‏3‑6 قرار دادن مخلوط کربن- پلاتین، آب، ایزوپروپانول و نفیون داخل حمام اولتراسونیک. 52
شکل ‏3‑7 جوهر کاتالیست همگن شده بعد از حمام اولتراسونیک. 52
شکل ‏3‑8 نصب الکترود کربن پارچه‌ای بر روی نگه دارنده کاتد پیش از پوشش دهی با جوهر کاتالیست. 53
شکل ‏3‑9 توری استیل ضد زنگ در هندسه حلزونی. 54
شکل ‏3‑10 پوشش دهی استیل ضد زنگ با رنگ گرافیتی و پس از پیچیدن دور کاتد. 54
شکل ‏3‑11 سیستم ثبت ولتاژ استفاده شده در این پژوهش. 55
شکل ‏3‑12 میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده در این پژوهش. 58
شکل ‏3‑13 دستگاه لایه نشانی طلای مورد استفاده در تحقیق حاضر. 58
شکل ‏3‑14 نمودار استاندارد برای اندازه‌گیری COD.. 61
شکل ‏3‑15 منحنی استاندارد برای اندازه گیری گلوکز. 62
شکل ‏3‑16 محلول‌های تغذیه مورد استفاده در این پژوهش. 66
شکل ‏3‑17 تزریق مواد مغذی به مخلوط لجن و سازگاری میکروارگانیسم‌ها با پساب. 68
شکل ‏4‑1 اندازه گیری اختلاف پتانسیل مدار باز پیل سوختی میکروبی اول با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 74
شکل ‏4‑2 اندازه گیری اختلاف پتانسیل مدار باز برای پیل دوم در سه فاصله الکترودی مختلف. 76
شکل ‏4‑3 اختلاف پتانسیل پیل تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر در مقامت 500 اهم. 78
شکل ‏4‑4 ( الف) نمودار توان، (ب) شدت جریان پیل با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر، در مقاومت 500 اهم. 79
شکل ‏4‑5 شدت جریان الکتریکی در مقاومت 500 و 300 اهم. 80
شکل ‏4‑6 چگالی توان در مقاومت 500 و 300 اهم. 81
شکل ‏4‑7 تغییرات اختلاف پتانسیل حاصل از تجزیه فورفورال در پیل سوختی میکروبی هوا- کاتد. 83
شکل ‏4‑8 نمودار اختلاف پتانسیل به دست آمده توسط لو و همکاران . 83
شکل ‏4‑9 (الف) توان، (ب) شدت جریان در مقاومت الکتریکی 100 اهم. 84
شکل ‏4‑10 (الف) توان، (ب) شدت جریان در مقاومت الکتریکی 50 اهم. 84
شکل ‏4‑11 اختلاف پتانسیل پیل تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر در مقامت 1000 اهم. 86
شکل ‏4‑12 ( الف) نمودار توان، (ب) شدت جریان پیل با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر در مقاومت 1000 اهم. 87
شکل ‏4‑13  نمودار پلاریزاسیون پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 88
شکل ‏4‑14 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 89
شکل ‏4‑15 نمودار پلاریزاسیون پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی بهینه  7/0 سانتی‌متر . 90
شکل ‏4‑16 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی بهینه  7/0 سانتی‌متر. 91
شکل ‏4‑17 کاهش کدورت پساب صنایع شکلات سازی با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌. 92
شکل ‏4‑18 کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم. 93
شکل ‏4‑19 نمودار تغییرات جریان پیل سوختی میکروبی در دماهای متفاوت. 94
شکل ‏4‑20 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی در دماهای متفاوت. 94
شکل ‏4‑21 بررسی تأثیرpH  بر عملکرد پیل سوختی میکروبی در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و مقاومت 100 اهم. 96
شکل ‏4‑22 تغییرات شدت جریان الکتریکی بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم برای دو غلظت متفاوت از پساب ورودی. 97
شکل ‏4‑23  تغییرات چگالی توان بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم برای دو غلظت متفاوت از پساب ورودی. 97
شکل ‏4‑24 تغییرات شدت جریان الکتریکی در دو چرخه هوراک با دو غلظت متفاوت از در مقاومت 100 اهم. 98
شکل ‏4‑25 منحنی مصرف گلوکز توسط میکروارگانیسم‌ها بر حسب زمان. 99
شکل ‏4‑26 تغییرات شدت جریان در مقاومت 100 اهم برای پیل سوختی میکروبی با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر. 100
شکل ‏4‑27 محاسبه انتگرال شدت جریان در زمان با استفاده از نرم افزار  Origin در 96 ساعت. 101

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ق.ظ ]
2-2-1 ترشوندگی و شرایط سطحی   11
2-2-1-1 ترشوندگی   11
2-2-1-2 اکسیدهای سطحی   13
2-2-1-2-1 غلبه بر اکسیدهای سطحی   14
2-3 شرایط دمایی فصل مشترک مذاب/جامد  22
2-3-1 دمای بارریزی   22
2-3-2 اثر نسبت مذاب به جامد  25
2-4 ترکیبات بین فلزی   27
2-4-1 نفوذ در فصل مشترک جامد/جامد  28
2-4-1-1 عوامل موثر بر نفوذ در حالت‌جامد  28
2-4-1-2 دما 28
2-4-1-3  تأثیر فاکتورهای ساختاری خود فلز   30
2-4-1-4  تأثیر شیب غلظتی   30
2-4-1-5 تأثیر فشار بر نفوذ در حالت جامد  31
2-4-2 ترکیبات بین فلزی در فصل مشترک دوفلزی های Al-M    31
فصل سوم: روش تحقیق   37
مقدمه  38
3-1 مشخصات مواد اولیه  39
3-2 تجهیزات و ماشین‌آلات    40
3-3 انتخاب و آماده‌سازی مدل برای ریخته‌گری   41
3-3-1 مشخصات قالب    41
3-3-2 تعیین سیستم راهگاهی مناسب    41
3-4 عملیات آماده‌سازی مغزه‌ها 42
3-5 قالب‌گیری با ماسه سیلیسی   43
3-6 تهیه مذاب و عملیات ذوب ریزی   43
3-7 آماده‌سازی نمونه‌ها برای متالوگرافی   44
3-8 روش های بررسی ریزساختار  45
3-9 نحوه انجام آزمایش سختی سنجی   45
فصل چهارم: نتایج و  بحث    47
مقدمه  48
4-1 نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ نوری   49
4-1-1 دوفلزی های Al/Brass  49
4-1-1-1 دوفلزی های تولید شده در دمای 700 درجه سانتی‌گراد  49
4-1-2-1 دوفلزی های تولیدشده در دمای بارریزی 750 درجه سانتی‌گراد  53
4-1-2 دوفلزی های آلومینیم/آلومینیم  56
4-1-2-1 نمونه های تولید شده در دمای 700 درجه سانتی‌گراد  56
4-1-2-2 نمونه های تولید شده در دمای 750 درجه سانتی‌گراد  60
4-1-3 دوفلزی های آلومینیم/چدن   64
4-1-3-1 نمونه های تولید شده در دمای 700 درجه سانتی‌گراد  64
4-1-3-1 نمونه های تولید شده در دمای 750 درجه سانتی‌گراد  66
4-2 نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی   68
4-2-1 دوفلزی های آلومینیم/برنج   69
4-2-2 دوفلزی آلومینیم/آلومینیم  73
4-2-2 دوفلزی آلومینیم/چدن   84
4-3 نتایج آزمایش ریز سختی سنجی   88
4-4 نتایج آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) برای دوفلزی های Al/Brass  90
4-5 تاثیر دما و نسبت های حجمی مذاب/جامد مختلف بر انحلال مغزه و تغییر ضخامت فصل مشترک واکنشی   94
4-6 مکانیزم تشکیل لایه‌های ترکیبی در فصل مشترک    96
4-6-1 نحوه حرکت مذاب اطراف مغزه 96
4-6-2 انجماد و تشکیل لایه ها 99
4-7 تشکیل اتصال متالورژیکی   102
4-8 تأثیر دمای بارریزی و نسبت حجمی مذاب/جامد بر فصل مشترک دوفلزی   103
فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات    105
5-1 جمع بندی   106
5-2 پیشنهاد‌ها 107
مراجع   108
پیوست ها 115

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                       صفحه
جدول ‏2‑1 ضخامت فیلم اکسیدی و زمان مورد نیاز برای تشکیل ]27[. 19
جدول ‏2‑2 وابستگی دمایی دندریت‌های یوتکتیک مایع Sn-Zn و Zn-Al ]37[. 23
جدول ‏2‑3 وضعیت نهایی هسته‌ی مسی بعد از ذوب ریزی و نوع گرافیت به وجود آمده در زمینه‌ی هر یک از نمونه‌ها ]39[. 25
جدول ‏2‑4 ساختار کریستالی، انرژی آزاد، آنتالپی و آنتروپی تشکیل ترکیبات بین فلزی سیستم آلومینیم- آهن]62[. 32
جدول ‏3‑1 ترکیب شیمیایی مغزه‌ی برنجی.. 40
جدول ‏3‑2 ترکیب شیمیایی مغزه‌ی آلومینیمی.. 40
جدول ‏3‑3 ترکیب شیمیایی مغزه‌ی چدنی.. 40
جدول ‏3‑4 نام‌گذاری مشخصات نمونه‌های مورد استفاده در آزمایش‌ها 45
جدول ‏4‑1 درصد اتمی به‌دست آمده از آنالیز نقطه‌ای EDS از  نقاط مشخص شده در شکل ‏4‑33. 72
جدول ‏4‑2 آنالیز EDS از نقطه‌ی 1 در شکل ‏4‑36. 74
جدول ‏4‑3 تغییرات میانگین ضخامت فصل مشترک واکنشی دوفلزی های با مغزه برنجی.. 95

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                       صفحه
شکل ‏2‑1 طرح‌واره‌ای از دستگاه مورد استفاده برای پیوند نفوذی به روش پیوند جریان الکتریکی پالسی]12[                                                                                                       6
شکل ‏2‑2 نتایج آنالیز حساسیت به (a) دمای اتصال دهی (℃) (b)فشار (MPa) مدت‌زمان عملیات (دقیقه) و (d) زبری سطح (μ m) ]2[                                                                        7
شکل ‏2‑3 طرح‌واره‌ای از ابزار عملیات FSW ]12 [                                                        8
شکل ‏2‑4 طرح‌واره‌ای از جوشکاری لیزری Al/Zn ]17 [2-1-4 لحیم‌کاری                          9
شکل ‏2‑5 (a) نمایی از جفت فلزی و ذوب سطحی فولاد زنگ نزن (b) ناحیه اختلاط فولاد زنگ نزن و فولاد مذاب ]41[                                                                                      10
شکل ‏2‑6 (a) انجماد فولاد زنگ زن (فصل مشترک i) و (b) ریزساختار فصل مشترک  ii ]41 [                                                                                                                 11
شکل ‏2‑7 طرح‌واره‌ای از قطره‌ی مذاب، زاویه تماس و سه نیروی کششی فصل مشترک]37[     12
شکل ‏2‑8 دوفلزی تولید شده به‌وسیله ریخته‌گری مرکب  الف)با پوشش دهی هسته و ب) بدون  پوشش دهی هسته]35[                                                                                      14
شکل ‏2‑9 مورفولوژی ناحیه‌ی انتقالی آلیاژ/هسته برای ریخته‌گری در حالت Y30 ]35 [          15
شکل ‏2‑10 تصویر میکروسکوپ نوری از ناحیه فصل مشترک AS 13 /فولاد ]36 [                15
شکل ‏2‑11 فصل مشترک بین تیتانیوم و آلیاژ آلومینیم -سیلیکون پس از عملیات حرارتی T6 ]33 [                                                                                                           16
شکل ‏2‑12 ترشوندگی ضعیف AlMg1 با لایه‌ی اکسیدی (چپ)؛ترشوندگی عالی لایه‌ی پوشش داده شده با روی ]28 [                                                                                       16
شکل ‏2‑13 تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌های ریخته‌گری مرکب : بستر  AlMg1 و آلیاژ آلومینیمی با 7% مس (a,b)؛ 7% سیلیکون (c,d)؛ 7% روی (e,f) و آلومینیم خالص (g,h) ]28 [ 17
شکل ‏2‑14 تصاویر میکروسکوپ الکترونی  از فصل مشترک Al-Mn-Mg، نشان دهنده لایه‌ی بین فلزی 6 میکرونی. در سمت راست نقشه EDX برای Mg، Mn و Al ]34 [                          17
شکل ‏2‑15 (a)تصاویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک اتصال لوله فولادی / AC4C (b) اتصال فلزی (بدون پوشش)/AC4C ]54 [                                                                         18
شکل ‏2‑16 اندرکنش محدود شده در فصل مشترک مس و آلومینیم مذاب به خاطر اکسیدهای سطحی ]27 [                                                                                                 19
شکل ‏2‑17 زدایش اکسیدهای سطحی توسط مکانیسم نیروی برشی مذاب ]27 [                 20
شکل ‏2‑18 تصویر میکروسکوپ نوری از اتصال در فصل مشترک 6063Al/AC4C ]54 [        21
شکل ‏2‑19 ریزساختار چدن خاکستری (a) به روش متداول (b) با استفاده از القای میدان الکترومغناطیسی ]57 [                                                                                      21
شکل ‏2‑20 طرح‌واره‌ای از دستگاه تعبیه شده برای اندازه‌گیری ترشوندگی ]37[                   22
شکل ‏2‑21 سطح پخش و ضریب پخش برای آلیاژ Zn-Al  بر بستر Cu ]37[                      23
شکل ‏2‑22 ریزساختار و نتیجه EDX  از فصل مشترک Zn-Al/Cu پس از تر شدن در هوا در دمای 500 ℃ ]37[                                                                                          24
شکل ‏2‑23 ناحیه پخش و ضریب پخش برای آلیاژ Zn-Al  بر بستر Al ]37[                       24
شکل ‏2‑24 ریزساختار و EDX  برای فصل مشترک Zn-Al/Al پس از تر شدن در هوا در دمای 500 ℃ ]37[                                                                                                  24
شکل ‏2‑25 الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی نشان دهنده ذوب کامل مغزه ی مسی به قطر 0.4 میلیمتر در مذاب آلومینیم ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی نشان دهنده ذوب موضعی مغزه مسی به قطر 0.8 در مذاب آلومینیم ج) تصویر میکروسکوپ نوری از مغزه مسی با قطر 1.2 احاطه شده توسط آلومینیم]55[                                                                                          26
شکل ‏2‑26 دیاگرام آرنیوسی مربوط به ضریب نفوذ چند عنصر مختلف در سرب ]59[            29
شکل ‏2‑27 بیان طرح‌واره‌ای قانون اول فیک ]59[                                                      31
شکل ‏2‑28 تصویر فصل مشترک آلومینیم/فولاد بوجود آمده از غوطه وری میله ی فولادی در مذاب آلومینیم 800 درجه سانتیگراد و به مدت الف) 185 ثانیه ب)3000 ثانیه]62[              32
شکل ‏2‑29 ساختار دندانه دار لایه ی ترکیب Fe2Al5 در فصل مشترک آلومینیم/فولاد]65[      33
شکل ‏2‑30 پیشرفت لایه ی فعال و فصل مشترک میان فولاد 1040 و آلومینیم خالص پس از زمان های غوطه وری متفاوت الف) 10 دقیقه، ب)20 دقیقه ج) 40 دقیقه د) 60 دفیقه. با افزایش زمان ساختار دندانه دار به ساختاری یکنواخت تبدیل می گردد.]66[                                 34
شکل ‏2‑31 سه لایه ی بین فلزی تشکیل یافته در فصل مشترک مس و آلومینیم خالص (a)مغزه مسی (b)لایه بین فلزی (1) Al4Cu9 (2) AlCu (3) Al2Cu © لایه یوتکتیک]27[               36
شکل ‏2‑32 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک الومینیم/برنج. لایه ها به ترتیب از چپ به راست عبارتند از آلومینیم، CuAl2 ، دو لاهی میانی شامل Cu9Al4 ، CuZn و برنج]12[        36
شکل ‏3‑1 نمودار درختی از مراحل انجام پروژه                                                           39
شکل ‏3‑2 طرح شبیه‌سازی شده از مدل به همراه سیستم راهگاهی                                  41

این مطلب را هم بخوانید :

 

شکل ‏3‑3 طرحواره هایی از شبیه‌سازی پر شدن حفره‌ی قالب بدون حضور مغزه‌ی فلزی با نرم‌افزار Procast                                                                                                         42
شکل ‏3‑4 سری اول نمونه‌ها پس از پایان عملیات ریخته‌گری و سرد شدن در هوا                 43
شکل ‏3‑5 طرحواره ای از تقسیم‌بندی استوانه‌های دوفلزی برای برش عرضی                       44
شکل ‏3‑6 جفت های فلزی آلومینیم/برنج ریخته شده در دمای 700 درجه سانتی‌گراد و نسبت‌های حجمی 3 و 5، پس از آماده‌سازی برای متالوگرافی                                          46
شکل ‏4‑1 سطح مقطع میانی از دوفلزی های آلومینیم/چدن تولید شده در دمای 700 درجه سانتیگراد و سه نسبت حجمی مذاب/جامد 3 ، 5 و 8                                                   49
شکل ‏4‑2 جفت فلزی ریخته شده در دمای 700 درجه سانتی‌گراد و نسبت حجمی 8 بدون اتصال بین مغزه و آلومینیم                                                                                          50
شکل ‏4‑3 تصویر میکروسکوپی از فصل مشترک نمونه‌ی 5-700B . تمامی لایه‌های واکنشی در تصویر دیده میشوند.قسمت زردرنگ مربوط به مغزه‌ی برنجی است.                                   50
شکل ‏4‑4 تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار نمونه 5-700B الف) لایه‌های A، B و C  ب) لایه‌های B و C                                                                                                51
شکل ‏4‑5 تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار نمونه 5-700B الف) لایه‌ی D ب) لایه‌ی D با بزرگنمایی بیشتر، ایجاد ذرات بین فلزی در زمینه یوتکتیک                                            51
شکل ‏4‑6 تصویر میکروسکوپ نوری از مرز بین لایه‌ی دندریتی E با آلومینیم در نمونه 5-700B                                                                                                           52
شکل ‏4‑7 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه‌ی شماره 3-700B. مغزه ی برنجی به همراه لایه های فصل مشترک نمایان است.                                                               53
شکل ‏4‑8 تصویر میکروسکوپ نوری حاصل کنار هم قرار دادن تصاویر متعدد از نمونه شماره 3-700B . مغزه ی برنجی به همراه چهار لایه ی نخستین فصل مشترک فابل مشاهده اند.          53
شکل ‏4‑9 تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه شماره 5-750B. سه لایه‌ی نخستین فصل مشترک در تصویر مشخص گردیده اند                                                                               54
شکل ‏4‑10 تصویر میکروسکوپی از فصل مشترک دولایه‌ی یوتکتیک یو دندریتی-یوتکتیکی در  فصل مشترک نمونه 5-750B                                                                               55
شکل ‏4‑11 تصویر میکروسکوپ نوری از دولایه‌ی یوتکیتیکی و دندریتی+یوتکتیکی در فصل مشترک نمونه 5-750B                                                                                     55
شکل ‏4‑12 تصویر میکروسکوپ نوری از 4 لایه‌ی نخستین فصل مشترک برنج و آلومینیم در نمونه 3-750B                                                                                                       56
شکل ‏4‑13 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه‌ی 8-700A دوفلزی آلومینیم/آلومینیم                                                                                             57
شکل‏4‑14 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه‌ی 5-700A. اتصال جز در قسمت کوچکی از فصل مشترک برقرار شده است.                                                                58
شکل ‏4‑15 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه‌ی 5-700A. فاز یوتکتیک در محل برخورد مرزدانه‌ها قابل مشاهده است                                                                       58
شکل ‏4‑16 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه شماره 3-700A. اتصال در بخش قابل توجهی از فصل مشترک ایجاد شده است.                                                           59
شکل ‏4‑17 تصویر حاصل از به هم پیوستن چندین تصویر میکروسکوپی از نمونه‌ی 3-700A.. رگه‌ی آلومینیم آلیاژی داخل آلومینیوم خالص قابل رؤیت است.                                       59
شکل ‏4‑18 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه 3-700A                              60
شکل ‏4‑19 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه شماره 8-750A . پیوند متالورژیکی در فصل مشترک با مشکل مواجه شده است                                                              61
شکل ‏4‑20 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک  نمونه 8-750A . فازهای یوتکتیک در دو طرف فصل مشترک دیده می شوند                                                                         62
شکل ‏4‑21 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه 5-750A                              63
شکل ‏4‑22 تصویر میکروسکوپ نوری از فاز یوتکتیک Al-Si جوانه زده در محل اتصال مرزها در نمونه 5-750A                                                                                                63
شکل ‏4‑23 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک نمونه 3-750A                             64
شکل ‏4‑24 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه3-700 A                                                                                                                 65
شکل ‏4‑25 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه3-700 A                                                                                                                 65
شکل ‏4‑26 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه 5-700 A                                                                                                                 65
شکل ‏4‑27  تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه 8-700 A                                                                                                                 66
شکل ‏4‑28 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه 8-700 A                                                                                                                 66
شکل ‏4‑29 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه 3-750 A                                                                                                                 67
شکل ‏4‑30 تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در نمونه 5-750 A. الف) لایه بین فلزی در فصل مشترک بصورت پیوسته تشکیل یافته است. ب) لایه ی بین فلزی فصل مشترک در بزرگنمایی بالاتر                                                                          67
شکل ‏4‑31 الف) تصویر میکروسکوپ نوری از فصل مشترک چدن و آلومینیم در نمونه 8-750 A . ب) بزرگنمایی قسمت علامت گذاری شده در شکل الف. فصل مشترک بصورت موجدار بوجود آمده است                                                                                                             68
شکل ‏4‑32 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از فصل مشترک برنج و آلومینیم در نمونه 5-750B. دو لایه‌ی اول در شکل مشخص هست‌اند                                                        69
شکل ‏4‑33 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک برنج/آلومینیم نمونه 08Br. در این تصویر سه لایه‌ی نخست علامت‌گذاری شده‌اند                                                           70
شکل ‏4‑34 نتایج آنالیز EDX از نقاط A,B,C,D مشخص شده در شکل ‏4‑33                     71
شکل ‏4‑35 نتایج آنالیز EDX از نقاط A,B,C,D مشخص شده در شکل ‏4‑33                     72
شکل ‏4‑36 تصویر میکروسکوپ الکترونی از ساختار یوتکتیکی. دو نقطه‌ی 1 و 2 به ترتیب نمایانگر فاز آلومینیم و فاز بین فلزی Al2Cu هست‌اند.                                                             73
شکل ‏4‑37 آنالیز EDS از نقطه‌ی 1 در شکل ‏4‑36                                                     74
شکل ‏4‑38 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک آلومینیم خالص و آلیاژی در نمونه 8-700A. ادامه‌ی تصویر الف در تصویر ب قابل مشاهده است                                              74
شکل ‏4‑39 تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه 8-700A                                          75
شکل ‏4‑40 تصویر آنالیز EDS  از نقاط مختلف در شکل ‏4‑30. الف، ب و ج به ترتیب آنالیز نقاط 1، 2 و 3 از  شکل ‏4‑39 هستند.                                                                           76
شکل ‏4‑41 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک آلومینیم مذاب و آلومینیم آلیاژی    77
شکل ‏4‑42 آنالیز EDS از نقطه‌ی 1 در شکل ‏4‑41                                                    77
شکل ‏4‑43 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک آلومینیم خالص و آلومینیوم  آلیاژی در نمونه 5-700A                                                                                                78
شکل ‏4‑44 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک آلومینیم خالص و آلومینیم آلیاژی در نمونه 5-750A.  تصویر الف تصویر حاصل از الکترون‌های ثانویه و تصویر ب حاصل از الکترون‌های بازگشتی است.                                                                                                 78
شکل ‏4‑45 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک آلومینیم خالص و آلومینیم آلیاژی در نمونه   3-750A حفرات زیادی در فصل مشترک به چشم می خورند.                               79
شکل ‏4‑46 آنالیز EDS از نقطه‌ی 1 در شکل ‏4‑45                                                     79
شکل ‏4‑47 تصویر میکروسکوپ الکترونی از فصل مشترک آلومینیم خالص و آلیاژی در نمونه 3-700A                                                                                                          80
شکل ‏4‑48 تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مورد آنالیز نقطه‌ای روبش خطی در نمونه 8-750A                                                                                                          81
شکل ‏4‑49 نتایج روبش خطی 10 نقطه‌ای از نقاط شکل ‏4‑39 با در نظر گرفتن 4 عنصر  Si, Fe, Mg, Cu                                                                                                        81
شکل ‏4‑50 تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مورد آنالیز نقطه‌ای روبش خطی در نمونه 5-750A                                                                                                          82
شکل ‏4‑51 نتایج روبش خطی 30 نقطه‌ای از نقاط شکل ‏4‑41 با در نظر گرفتن 4 عنصر  Si, Fe, Mg, Cu                                                                                                        82
شکل ‏4‑52  قسمتی از شکل قبل با بزرگنمایی بالاتر در اطراف فصل مشترک                      82
شکل ‏4‑53 تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مورد آنالیز نقطه‌ای روبش خطی در نمونه 3-750A                                                                                                          83
شکل ‏4‑54 نتایج روبش خطی 30 نقطه‌ای از نقاط شکل ‏4‑53 با در نظر گرفتن 4 عنصر  Si, Fe, Mg, Cu                                                                                                                       83
شکل ‏4‑55 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/برنج در نمونه 8-750C. لایه ی بین فلزی تشکیل شده در فصل مشترک با رنگ خاکستری قابل مشاهده است.                                                                                                            85
شکل ‏4‑56 آنالیز EDS از ترکیب بین فلزی تشکیل شده در فصل مشترک دوفلزی آلومینیم/چدن در شکل قبل                                                                                                   85

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:21:00 ق.ظ ]