فصل یکم‫مقدمه پژوهش

1-1-مقدمه و بیان مساله                                                                                                                                                               3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                                                6

1-3- اهداف پژوهش                                                                                                                                                                    8

1-3-1- هدف اصلی                                                                                                                                                                    8

1-3-2- اهداف فرعی                                                                                                                                                                   8

1-4- فرضیه های پژوهش                                                                                                                                                            8

1-5- تعاریف مفهومی                                                                                                                                                                  9

1-6- تعاریف عملیاتی                                                                                                                                                                  10

فصل دوم‫پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه نظری                                                                                                                                                                        12

2-1-1- قلب                                                                                                                                                                                 12

2-1-2-عوامل خطرساز یا ریسک فاکتورها                                                                                                                                15

2-1-3- عوامل روانشناختی و بیماری های عروق کرونر                                                                                                         17

2-2- خصومت                                                                                                                                                                              22

2-2-1-  تعریف خصومت                                                                                                                                                          22

2-2-2-اقسام خصومت                                                                                                                                                                22

2-2-3-پیامدهاى خصومت     23

2-2-5- راه هاى درمان خصومت                                                                                                                                                24

2-3-پرخاشگری    26

2-3-1- انواع پرخاشگری                                                                                                                                                            27

2-3-2 علائم پرخاشگری                                                                                                                                                             27

2-3-3- دیدگاههای مربوط به پرخاشگری                                                                                                                                 29

2-4-خشم                                                                                                                                                                                      35

2-4-1- فطرت خشم                                                                                                                                                                   35

2-4-2- دیدگاه‌های مربوط به خشم    37

2-4-2-1 خشم از دیدگاه روانشناسی                                                                                                                                         37

2-4-2- 2- خشم از دیدگاه علم اخلاق                                                                                                                                     42

 

2-4-2- 3- خشم از دیدگاه اسلام                                                                                                                                              43

2-4-2- 4 خشم مقدس                                                                                                                                                               43

2-4-2- 5- علائم هشدار دهنده بروز خشم                                                                                                                               44

2-4-2- 6- علل ایجاد خشم                                                                                                                                                       44

2-4-2- 7- روشهای مختلف بیان خشم                                                                                                                                     46

2-4-2- 8- تأثیرات بلند مدت خشم دائم و مزمن                                                                                                                   51

2-4-2- 9- فیزیولوژی خشم                                                                                                                                                      52

2-4-2- 10- احساس خشم و رفتار پرخاشگرانه   54

2-4-2-11- مدیریت خشم                                                                                                                                                         54

2-4-2- 12- بهترین برخورد با خشم                                                                                                                                        56

2-4-2- 13- ویژگی های عمومی برنامه های آموزش مدیریت خشم    57

2-4-2- 14- اصول کلی بر مبنای رویکرد شناختی-رفتاری                                                                                                    58

2-4-2- 15-هدف ها، مراحل و روش درمان شناختی-رفتاری مدیریت خشم    58

2-4-2- 16-مراحل و محتوای برنامه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت خشم                                                                       58

2-4-2- 17- رویکرد درمانی نواکو                                                                                                                                           60

2-4-2- 18-مهار و کنترل خشم                                                                                                                                                63

2-4-2- 19 شیوههای كنترل خشم از دیدگاه اسلام                                                                                                                  71

2-4-2- 20 آثار و فواید كنترل عصبانیت از دیدگاه اسلام                                                                                                      73

این مطلب را هم بخوانید :

 

2-5-  پیشینه پژوهشی                                                                                                                                                                  77

2-5-1- پژوهش های داخلی                                                                                                                                                       77

2-5-2- پژوهش های خارج از کشور                                                                                                                                         78

فصل سوم روش پژوهش

3-1 – روش  پژوهش                                                                                                                                                                  82

3-2- متغیرهای پژوهش                                                                                                                                                               82

3-3- جامعه آماری پژوهش                                                                                                                                                         82

3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری                                                                                                                        83

3-5- ابزار سنجش                                                                                                                                                                        83

3-6- روش اجرا                                                                                                                                                                           84

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...