2-3-1-2) مطالعات داخلی.. 29

2-3-2) بهره‌وری.. 35

2-3-2-1) مطالعات خارجی.. 35

2-3-2-2) مطالعات داخلی.. 37

2-4) شناخت از دیوان محاسبات………………………………………………………………………………………41

2-5) خلاصه و جمع‌بندی.. 42

فصل سوم. 44

3) روش‌شناسی تحقیق.. 44

3-1) مقدمه. 44

3-2) نوع تحقیق.. 44

3-3) مدل تحقیق.. 45

3-4) فرضیه‌های تحقیق.. 46

3-4-1) فرضیه اصلی.. 46

3-4-2) فرضیه‌های فرعی.. 46

3-5) تعریف عملیاتی متغیرها 47

3-5-1) توانمندی.. 47

3-5-2) پاداش برای دانش… 48

3-5-3) پاداش برای مهارت… 48

3-5-4) نیاز به کسب موفقیت… 49

3-5-5) نیاز به کسب قدرت… 49

.     3-5-6) بهره‌وری.. 49

3-6) روش تحقیق.. 51

3-6-1) جامعه و نمونه آماری.. 51

3-6-2) قلمرو تحقیق.. 52

3-6-2) ابزار و روش گردآوری داده‌ها 53

3-6-3) روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7) روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 54

3-8) خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………55

فصل چهارم. 57

4) تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..57

.4-1) مقدمه. 57

4-2) بخش اول: آمار توصیفی.. 57

4-2-1) متغیر جنسیت… 58

4-2-2) متغیر سن.. 59

4-2-3) متغیر سطح تحصیلات… 60

4-2-4) متغیر پست سازمانی.. 61

4-2-5) متغیر سنوات خدمت… 62

4-2-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 63

4-3) یافته‌های استنباطی.. 63

4-3-1) آزمون نرمال بودن داده‌ها 63

4-3-2) آزمون فرضیه‌های پژوهش… 64

4-3-2-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 64

4-3-2-2) آزمون فرضیه فرعی دوم.. 65

4-3-2-3) آزمون فرضیه فرعی سوّم. 66

4-3-2-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 66

دانلود پایان نامه

 

4-3-2-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 67

4-3-2-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 68

4-3-2-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………69

4-3-2-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 69

.     4-3-2-9) آزمون فرضیه اصلی.. 71

4-3-3) آزمون های تحلیلی…………………………………………………………………………………………..71

4-3-3-1) آزمون دوربین – واتسون. 71

4-3-3-2) آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیّرها 72

4-3-3-3) آزمون رگرسیون خطی.. 72

4-4) جمع‌بندی و نتیجه فصل…………………………………………………………………………………………..74

فصل پنجم. 76

5) نتیجه‌گیری و پیشنهادها 76

5-1) مقدمه. 76

5-2) مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.. 76

 

 

5-3) یافته‌های پژوهش… 77

5 -3-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 77

5-3-2) آزمون فرضیه فرعی دوم. 77

5-3-3) آزمون فرضیه فرعی سوّم. 78

5-3-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 78

5-3-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 79

5-3-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 79

5-3-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم. 79

5-3-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 79

5-4) پیشنهادهای پژوهش… 81

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی.. 81

5-4-2) پیشنهادهای آتی.. 82

5-5) محدودیت‌های پژوهشی.. 83

منابع و مأخذ. 85

پیوست و ضمایم. 90

1) آلفای کرون باخ.. 91

2) آزمون فرضیه‌ها 93

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...