1-1. طرح مساله. 5

1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن. 6

1-3. سئوال و فرضیه تحقیق. 6

1-3-1. سئوال اصلی.. 6

1-3-2. سئوال‌های فرعی.. 6

1-3-3. فرضیه اصلی.. 6

1-3-4. فرضیه جانشین.. 6

1-4. متغیرهای تحقیق. 7

1-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 7

1-5-1. تنوع فرهنگی.. 7

1-5-2. هویت‌طلبی.. 7

1-5-3. اتحادیه اروپا 8

1-5-4. حق تعیین سرنوشت.. 8

1-5-5. جدایی‌طلبی.. 9

1-5-6. یوروسپتیسیسم. 9

1-5-7. قومیت.. 9

1-6. ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن. 10

1-7. روش تحقیق. 12

1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 12

1-9. روش گردآوری اطلاعات.. 12

1-10. چارچوب نظری تحقیق. 12

1-11. قلمرو تحقیق. 12

1-12. محدودیت‌های تحقیق. 13

 

1-13. سازمان‌دهی تحقیق. 13

فصل دوم چارچوب نظری.. 15

2-1. روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت.. 16

2-1-1. تقابل اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت مردم. 20

2-1-2. مفهوم واژه مردم. 22

2-1-3. آثار حق تعیین سرنوشت.. 23

2-1-4. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت.. 24

2-2. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل. 25

2-2-1. تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه. 27

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-2. بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی.. 28

2-3. رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی.. 28

2-3-1. رویکرد دیرینه‌گرا 31

2-3-2. رویکرد ابزارگرا 32

2-3-3. رویکرد سازه‌انگارانه. 34

فصل سوم پیشینه هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا 40

3-1. روند شکل‌گیری و هویت‌شناسی اتحادیه اروپا 41

3-1-1. نمایی از ساختار اتحادیه اروپا 42

3-2. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا 45

3-2-1. روندشناسی جدایی‌طلبی در سراسر جهان. 45

3-2-2. تنوع نژادی، قومی، مذهبی و زبانی اروپا 47

3-2-2-1. ترکیب متنوع نژادی اروپا 48

3-2-2-2. ترکیب متنوع قومی اروپا 49

3-2-2-3. ترکیب متنوع زبانی اروپا 51

3-2-2-4. ترکیب متنوع مذهبی اروپا 52

3-4. جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به سوی دولت‌-ملت‌های همگون. 58

3-5. رویکرد اتحادیه اروپا در قبال کشورهای نوظهور. 59

3-6. از خودگردانی تا جدایی؛ چالش اتحادیه اروپا 61

3-7. رویکرد جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی به هویت اروپایی.. 68

3-8. تنوع فرهنگی و مطالبات اقلیت‌ها از دولت‌های اروپایی.. 71

فصل چهارم هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در داخل اسپانیا 74

4-1. نمایه‌ تاریخی اسپانیا 75

4-2. دین و فرهنگ در اسپانیا 83

4-3. ماهیت‌شناسی هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اسپانیا 86

4-4. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کاتالان‌ها و باسک‌ها 94

4-5. رویکرد قانون اساسی اسپانیا به فرهنگ، قومیت، زبان، مذهب و خودمختاری.. 96

4-5-1. همه‌پرسی کاتالونیا از منظر قانون اساسی اسپانیا 105

4-6. الهام‌بخشی همه‌پرسی اسقلال اسکاتلند 2014 برای کاتالونیا 107

4-7. تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اسپانیا 108

فصل پنجم تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا 110

5-1. ملی‌گرایی در اروپا 111

5-1-1. تعریف ملی‌گرایی.. 111

5-1-2. تقسیم‌بندی تاریخی روند‌ ملی‌گرایی در اروپا 111

5-1-3. گونه‌شناسی ملی‌گرایی در اروپا 113

5-1-3-1. ملی‌گرایی کشوری یا دولتی.. 113

5-1-3-2. فراملی‌گرایی در قالب اتحادیه اروپا 114

5-1-3-3. ملی‌گرایی هویت‌طلب و جدایی‌‌طلب.. 114

5-1-3-4. نوملی‌گرایی (ملی‌گرایی احزاب) 115

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...