دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 روش اجرای تحقیق 60 3-1 روش تحقیق 61 3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌برداری 63 3-3 ابزار اندازه‌گیری 67 3-3 ابزار اندازه‌گیری 70 3-3-1- اعتبار و روایی 71 3-3-2- پایایی 72 3-4 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 74 فصل چهارم 76 تجزیه و تحلیل اطلاعات 76 4-1 مقدمه 77 4-2 اطلاعات مربوط به اسناد و مدارك موجود 77 4-4 روشهای توصیفی 78 4-5 تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه مشتریان: 78 4-6 شاخص های آماری بدست آمده برای پرسشنامه 79 4-6 روش های استنباطی 83 4-6-1 ضریب توافق کندال 84 4-6-2 نتایج آزمون KS 86 4-6-3 بررسی فرضیه اصلی اول – آنالیز واریانس 87 4-6-4 بررسی فرضیه اصلی دوم 88 4-6-5 بررسی فرضیات فرعی 89 4-6-7 آزمون علامت 91 4-7 بررسی فرضیه های فرعی با استفاده از آزمون فریدمن و میانگین رتبه ها 92 فرضیه اول- کیفیت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 92 فرضیه دوم- قیمت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 94 فرضیه سوم- فرآیند توزیع در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 96 فرضیه چهارم- فرآیند آموزش (پیشبرد) در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 98 فرضیه پنجم- فرآیند عملیات در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 101 فرضیه ششم- بهرهوری و کیفیت فرآیند در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 103 فرضیه هفتم- کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 105 فرضیه هشتم- شواهد فیزیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 107 4-8 فرضیه های اصلی پژوهش 110 فرضیه اول- عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره كل بنادر و دریانوردی امام خمینی تاثیر دارد. 110 فرضیه دوم- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره كل بنادر و دریانوردی امام خمینی متفاوت است. 112 فصل پنجم 114 نتیجه گیری و پیشنهادات 114 55-1 خلاصه پژوهش 115 5-2 یافته‌های پژوهش 117 5-2-3 آزمون كندال 119 5-2-4 آزمون پایایی پرسشنامه 119 5-3 نتیجه‌گیری 120 فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره 122 5-4 مشکلات تحقیق: 123 5-5 پیشنهاد به مسئولین و دست‌اندركاران منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره) 125 5-6محدودیت‌های پژوهش 129 پیشنهادات 130 منابع فارسی 132 منابع انگلیسی 133 پیوست ها 134 جداول این مطلب را هم بخوانید : منابع پایان نامه با موضوع شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، مجنی علیه، استاد راهنما – سبز اندیشان امروز جدول 3-1 گام های اصلی پژوهش  جدول 3-2 ترتیب سؤالات پرسشنامه  جدول 3-3 چگونگی تخصیص امتیاز به گزینه ها  جدول 3-4 ابعاد مورد سنجش در هر شاخص  جدول 3-5 آلفای کرونباخ برای پیش تست  جدول 3-6 نتایج آزمون کرونباخ برای کل نمونه ها  جدول 4-1 شاخص‌های آماری مربوط به انتظارات مشتریان از خدماتی كه دریافت می كنند  جدول 4- 2 شاخص های آماری مربوط به هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات  جدول 4-3 نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه مشتریان در مورد هر یك از عناصر آمیخته بازاریابی  جدول 4-5 نتایج آزمون KS  جدول 4-6 نتایج آنالیز واریانس  جدول 4-7 نتایج آزمون t  جدول 4-8 نتایج آزمون t برای فرضیه های فرعی  جدول 4-9 نتایج آزمون علامت  جدول4-10 آماره های توصیفی شاخص کیفیت خدمات و عوامل آن 92 جدول 4-11 نتایج آزمون برای شاخص خدمات و عوامل آن  جدول 4-12 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص خدمات  جدول 4-13 آماره های توصیفی شاخص قیمت و عوامل آن………………………………………………………………………………………………94 جدول 4-14 نتایج آزمون برای شاخص قیمت و عوامل آن  جدول 4-15 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص قیمت  جدول 4-16 آماره های توصیفی شاخص فرآیند توزیع و عوامل آن  جدول 4-17 نتایج آزمون برای شاخص توزیع و عوامل آن  جدول 4-18 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص توزیع  جدول 4-19 آماره های توصیفی شاخص فرآیند آموزش و عوامل آن  جدول 4-20 نتایج آزمون برای شاخص آموزش و عوامل آن  جدول 4-21 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص آموزش  جدول 4-22 آماره های توصیفی شاخص فرآیند عملیات و عوامل آن  جدول 4-23 نتایج آزمون برای شاخص عملیات و عوامل آن  جدول 4-24 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص عملیات  جدول 4-25 آمارههای توصیفی شاخص بهره وری و کیفیت فرآیند و عوامل آن  جدول 4-26 نتایج آزمون برای شاخص بهره وری و کیفیت و عوامل آن  جدول 4-27 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص بهره وری و کیفیت  جدول 4-28 آمارههای توصیفی شاخص کارکنان و عوامل آن  جدول 4-29 نتایج آزمون برای شاخص کارکنان و عوامل آن  جدول 4-30 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص کارکنان  جدول 4-31 آمارههای توصیفی شاخص شواهد فیزیکی و عوامل آن  جدول 4-32 نتایج آزمون برای شاخص شواهد فیزیکی و عوامل آن  جدول 4-33 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص شواهد فیزیکی  جدول 4-34 بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره كل بنادر و دریانوردی امام خمینی  جدول 4-35 نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات  شکل ها شكل 1-1 نمودار نرخ رشد سهم بازار خدمات توسط اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی در مقایسه با بندر عباس و رشد كشور………………13 شمای کلی سیستم جامعه بندری PCS  شکل 2-1 فرایند مبتنی بر اصل فروش  شکل2-2 فرایند مبتنی بر اصل بازاریابی  شکل2-3 انواع بازار بر حسب نوع مشتری  شكل 2-4 عناصر آمیخته بازاریابی خدمات  شكل 2-5 متغیّر های بازاریابی مربوط به هر یك از عناصرآمیخته  شکل2-6 روشهای ارزش آفرینی از طریق خدمات………………………………………………………………………………………………………..49 شکل 2- 7 مزایای رضایت مشتری  شکل 2- 8 مدلp 7  شکل 2- 9 مدل p 3  شکل 3-1 قسمتی از جدول مورگان  شکل 3-2 شرکتهائی که به عنوان نمونه مورد نظر سنجی قرار گرفته اند  نمودارها نمودار 4-1 نمودار میانگین عناصر آمیخته بازاریابی  نمودار 4-2 نمودار میانگین عناصر آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………………….111 نمودار 4-3 رتبه بندی شاخص های عناصر آمیخته بازاریابی خدمات از لحاظ میزان تاثیر بر رضایت مشتریان…………………………………..113 نمودار 5-1 نمودار رتبه بندی شده شدت ارتباط ابعاد مورد سنجش با رضایتمندی مشتریان 118 چکیده تحقیق: محقـق بـا تعریف این پروژه با عنوان ” بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی ” بدنبال آن است كه به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان بپردازد ، در این پژوهش محقق تلاش نموده تا ضمن تبیین چگونگی تاثیر هر یك از عناصر بر روی رضایتمندی مشتریان نسبت به تعیین شدت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:26:00 ب.ظ ]
در بخش دوم به «شناخت عشق» و «شكل شناسی یا ساختار شناسی» پرداخته شده است. بخش سوم به شناخت فردوسی، شناخت شاه نامه و هم چنین منابع شاه نامه، سبك شاه نامه و جایگاه عشق در شاه نامه اختصاص یافته است.

در بخش چهارم به عنوان «بررسی ساختاری عاشقانه‌های شاه نامه» تلاش شده به معرفی عاشقانه‌های شاه‌نامه و بررسی ساختاری آن‌ها (گفتارها، كردارها، پندارها، قهرمانان، شیوه‌ی نقل، و منطق داستان) پرداخته شود.

در بخش  پنجم و پایانی به نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ اختصاص یافته است.

بیان مسئله:

عشق در لغت به معنی دوستی مفرط و محبت تام و گویند مأخوذ از عشقه است و آن نباتی است كه آن را لبلاب گویند. چون بر درختی پیچد آن را خشك كند. (فرهنگ معین) عشق از جهت روان‌شناسی یكی از عواطف است كه مركب می‌باشد از تمایلات جسمانی، حس جمال، حس اجتماعی، تعجب، عزت نفس و غیره.

ادبیات ایران سرشار از اشعار عاشقانه می‌باشد، در اشعار شاعران، عشق دارای دو چهره‌ی كاملاً متمایز است: عشق مجازی یا ظاهری كه برانگیخته از هوای نفسانی و ارضاء كننده‌ی لذات عارضی و زودگذر جهانی است و عشق حقیقی كه حاصل رشد، فكر و كمال جویی انسان است.

از مهم‌ترین منظومه‌های عاشقانه‌ی ادب فارسی می‌توان به ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی و… اشاره كرد.

خلاف تصور عامه، شاه نامه تنها یك اثر حماسی نیست بلكه كتاب دانایی، داد و عشق نیز است. شاه نامه، سراسر ستایش عشق است. عشق از نگاه فردوسی یك واقعیت است كه در تن انسان تجسم می‌یابد.

 

عشقی كه فردوسی از آن سخن می‌گوید یك عشق زنده، مثبت و سودمند است. در این اثر عاشقانه‌های زیادی چون داستان رودابه و زال، بیژن و منیژه، خسرو پرویز و شیرین و… وجود دارد.

با توجه به این كه اغلب، شاه نامه را اثری حماسی می‌پندارند و به جنبه‌ی عاشقانه‌های این اثر توجه چندانی ندارند، در این پژوهش تلاش شده است كه به معرفی عاشقانه‌های شاه نامه و بررسی ساختاری  آن‌ها (گفتارها، كردارها، پندارها، قهرمانان، شیوه‌ی نقل و منطق داستان) پرداخته شود، بدین صورت كه ابتدا خلاصه‌ای از داستان مورد نظر آورده شده و سپس هر یك از عناصر ذكر شده به صورت مستقل، در داستان، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

این پژوهش به منظور شناسایی داستان‌های غنایی و عاشقانه شاه نامه و بیان كردن درون مایه‌ی این    داستان‌ها انجام شده است.

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700تومان

این مطلب را هم بخوانید :مقاله رایگان درباره زبان فارسی و اطلاعات - شبکه علمی نور سیستان
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:26:00 ب.ظ ]

گفتار چهارم : تعرض اجتماعی     53
گفتار پنجم : تعرض جسمی     54
گفتار ششم : تعرض پزشکی     56

مبحث دوم : بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان بر حسب خواستگاه     58

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گفتار اول : بی توجهی یا غفلت     58

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتار دوم : تعرض خانگی     59

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:25:00 ب.ظ ]
3-5معادن 65 3-6 محصولات نباتات 65 3-7 صنایع 65 3-8 راهها 65 3-9 رودهای ایران 65 3-10 آبشارهای ایران 66 3-11 دریاچه‌های عمده ایران 67 3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران 67 3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال 69 3-14جنگل‌ها 69 3-15 کوهستان‌ها 70 3-16 مهم‌ترین قله‌ ها 71 3-17موقعیت جغرافیایی 71 3-18 صنعت گردشگری در ایران 72 3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران 72 3-19-1 جاذبه‌های طبیعی 72 3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی 74 3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران 75 3-21 عملكرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 75 3-22عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ 77 3-23 خلاصه و جمع بندی 79 فصل چهارم 4-1 مقدمه 81 4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان 82 فصل پنجم 5-1 نتیجه گیری 114 5-2 پیشنهادات 118 5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124 منابع 126 پیوستها 135 پرسشنامه 136 خروجی نرم افزار 140 فهرست جداول جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 82 جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن 83 جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 84 جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل 85 جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران 86 جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران 86 جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 87 جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران 88 جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان مفید بودن اطلاعات سایت های توریستی برای پاسخگویی نیازهای گردشگران 89 جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر 90 این مطلب را هم بخوانید : مقاله رایگان درباره زبان فارسی و اطلاعات - شبکه علمی نور سیستان جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان آشنایی قبلی با جاذبه های توریستی ایران 91 جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ایران92 جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان اهمیت اطلاعات تاریخی و فرهنگی ایران 93 جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی 94 جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران 95 جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات ارائه شده در آشنایی گردشگران با آداب و رسوم مردم ایران 96 جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ترغیب به سفر به ایران به واسطه تبلیغات درباره ی بناها و آثار تاریخی 97 جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعیت زنان ایران 98 جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور 99 جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ایران برای گردشگری 100 جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنایع دستی ایران دانلود مقاله و پایان نامه 101 جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعی بودن گزارش های منفی در مورد ایران پس از سفر 102 جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ایران 103 جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تبلیغات آژانس های مسافرتی برای سفر به ایران 104 جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتوای تبلیغات درباره ی وضعیت غذا و بهداشت ایران 105 جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه مندیبرای سفر مجدد به ایران106 فهرست نمودار ها نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت 82 نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن 84 نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 85 نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران 87

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:25:00 ب.ظ ]
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیكسون. 38
جدول (2-2): معیارهایی كه از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده است. 39
جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد 44
جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم 67
جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار 68
جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52) 70
جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی 109
جدول(4-3): ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین كننده AHP 110
جدول(4-4): اولویت بندی معیارها 111
جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR) 111
جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی 111
جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی 113
جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین 113
جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده 113

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1): زنجیره‌ تأمین تداركات 19
نمودار(2-2): عوامل تولید 23
نمودار(2-3): نمونه ای از یك زنجیره تأمین خطی 23
نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین شماتیك 24
نمودار(2-5): اهداف زنجیره‌ تأمین ناب 25
نمودار(2-6): مدل زنجیره ارزش پورتر 29
نمودار (2-7): نگرش سیستمی زنجیره‌ تأمین 29
نمودار(2-8): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشة52،1385) 30
نمودار(2-9): سیستم كلان لجستیك(بردستانی ، 1387،204) 36
نمودار (2-10): دسته بندی عمومی ریسك در نمودار چیكن 50
نمودار (2-12): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه كننده/ تأمین كننده 56
نمودار(2-13): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه كننده 58
نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری 62
نمودار(2-15): فرایند تحلیل سلسله مراتبی 66
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 83
نمودار(3-2): مدل آماری تحقیق 84
نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی) 88
نمودار(4-2): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی) 88
نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 89
نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 89
نمودار(4-5): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90
نمودار(4-6): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90
نمودار(4-8): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه كـار 91

 

نمودار(4-9): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 92
نمودار(4-10): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 92
نمودار(4-11): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” 93
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-12): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه” 93
نمودار(4-13): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و” شهرت” 94
نمودار(4-14): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”شهرت” 94
نمودار(4-15): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و”استانداردهای كیفیت” 95
نمودار(4-16):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی استانداردهای كیفیت 95
نمودار (4-17): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی” 95
نمودار (4-18): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی ” 96
نمودار (4-19): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” 96
نمودار (4-20): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و بعد مسافت 97
نمودار (4-21): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 97
نمودار (4-22): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 97
نمودار (4-23): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهای كیفیت ” 98
نمودار(4-24):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای كیفیت ” 98
نمودار (4-25): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” 99
نمودار (4-26): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی ” 99
نمودار (4-27): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 100
نمودار (4-28): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 100
نمودار (4-29): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهای كیفیت ” 101
نمودار(4-30):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” شهرت” و” استانداردهای كیفیت ” 101
نمودار (4-31): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” 102
نمودار (4-32): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی” 102
نمودار (4-33): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 103
نمودار (4-34): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 103

این مطلب را هم بخوانید :

 

نمودار (4-35): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای كیفیت” و ” توان مالی ” 104
نمودار(4-36):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” استاندادهای كیفیت” و” توان مالی” 104
نمودار (4-37): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای كیفیت” و ” بعد مسافت ” 105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-38):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”استاندادهای كیفیت” و بعد مسافت 105
نمودار (4-39): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” 106
نمودار (4-40): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت ” 106
نمودار(4-41) : درخت سلسله مراتبی در تكنیك AHP 108
نمودار (4-42): نتایج حاصل از اولویت بندی معیارها از وزن كم به زیاد 112
نمودار(5-1): ترتیب اولویت معیارها 118
نمودار(5-2): مقایسه درصد تاثیر معیارها 119
نمودار(5-3): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای) 119
چكیده:
در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت‌بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی كیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شركت كننده در امر خرید، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد كارشناسان خرید و متقاضیان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد كه عوامل كیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یك پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و كسانی كه نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و كسانی كه صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین كننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی كه در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. كه در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Expert Choice, Spss استفاده شده است.

فصل اول:
کلیات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:24:00 ب.ظ ]