1-4-1-2- اهداف اختصاصی.. 4

1-4-2- سوالات تحقیق. 4

1-5- محدوده تحقیق   4

1-6- محدودیت تحقیق. 4

واژه­های کلیدی……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم 7

مبانی نظری تحقیق. 7

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………8

بخش اول…………………………………………………………………………………………………………9

2-2- بانک و بانکداری.. 9

2-2-1- تعریف بانک… 9

2-2-2- شکل گیری بانک… 10

2-2-3- تاریخچه بانکداری.. 12

2-2-3-1- بانکداری در دوره قدیم. 12

2-2-3-1-1- بابل. 12

2-2-3-1-2- یونان. 12

2-2-3-1-3- ایران. 12

2-2-3-1-4- رم. 12

2-2-3-1-5- چین.. 13

2-2-3-2- بانکداری در قرون وسطا (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) 13

2-2-3-3- بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد) 13

2-2-3-4- بانکداری در ایران. 14

2-2-3-4-1- صرافی.. 14

2-2-3-4-2- بانکداری.. 14

2-2-3-4-2-1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی.. 14

2-2-3-4-2-2- نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران. 17

2-2-3-4-2-3- بانکداری اسلامی در ایران. 17

2-2-3-4-3- قوانین بانکداری.. 18

1-4-1-2- اهداف اختصاصی.. 4

1-4-2- سوالات تحقیق. 4

1-5- محدوده تحقیق   4

1-6- محدودیت تحقیق. 4

واژه­های کلیدی……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم 7

مبانی نظری تحقیق. 7

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………8

بخش اول…………………………………………………………………………………………………………9

2-2- بانک و بانکداری.. 9

2-2-1- تعریف بانک… 9

2-2-2- شکل گیری بانک… 10

2-2-3- تاریخچه بانکداری.. 12

2-2-3-1- بانکداری در دوره قدیم. 12

2-2-3-1-1- بابل. 12

2-2-3-1-2- یونان. 12

2-2-3-1-3- ایران. 12

2-2-3-1-4- رم. 12

2-2-3-1-5- چین.. 13

2-2-3-2- بانکداری در قرون وسطا (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) 13

2-2-3-3- بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد) 13

2-2-3-4- بانکداری در ایران. 14

2-2-3-4-1- صرافی.. 14

2-2-3-4-2- بانکداری.. 14

2-2-3-4-2-1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی.. 14

2-2-3-4-2-2- نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران. 17

2-2-3-4-2-3- بانکداری اسلامی در ایران. 17

2-2-3-4-3- قوانین بانکداری.. 18

2-2-3-4-4- اهداف و وظایف بانک… 18

2-2-3-5- بانک­های فعال موجود در ایران. 20

2-2-3-5-1- بانک­های دولتی.. 20

2-2-3-5-1-1- بانک ملی ایران: 20

2-2-3-5-1-2- بانک صادرات ایران: 21

2-2-3-5-1-3- بانک تجارت.. 21

2-2-3-5-1-4- بانک سپه. 21

2-2-3-5-1-5- بانک کشاورزی.. 21

2-2-3-5-1-6- بانک رفاه کارگران. 21

2-2-3-5-1-7- بانک ملت.. 22

2-2-3-5-1-8- بانک مسکن.. 22

2-2-3-5-1-9- بانک توسعه صادرات ایران. 22

2-2-3-5-1-10- بانک صنعت و معدن. 22

2-2-3-5-1-11- پست بانک… 23

2-2-3-5-1-12- بانک توسعه تعاون. 23

2-2-3-5-1-13- بانک قرض­الحسنه مهر ایران. 23

2-2-3-5-2- بانک­های خصوصی.. 23

2-2-3-5-2-1- بانک اقتصاد نوین.. 23

2-2-3-5-2-2- بانک پارسیان. 23

2-2-3-5-2-3- بانک پاسارگاد. 24

2-2-3-5-2-4- بانک کارآفرین.. 24

2-2-3-5-2-5- بانک سامان. 24

2-2-3-5-2-6- بانک سرمایه. 24

2-2-3-5-2-7- بانک سینا 24

2-2-3-5-2-8- بانک تات.. 24

2-2-3-5-2-9- بانک شهر. 25

2-2-3-5-2-10- بانک دی.. 25

2-2-3-5-2-11- بانک انصار. 25

2-2-3-5-2-12- بانک حکمت ایرانیان. 25

2-2-3-5-2-13- بانک گردشگری.. 25

2-2-3-5-2-14- بانک ایران زمین.. 26

2-2-3-5-2-15- بانک قوامین.. 26

2-2-3-5-2-16- بانک خاورمیانه. 26

2-2-3-5-2-17- بانک آینده 26

2-2-4- تاریخچه بانک کشاورزی.. 27

2-2-5- بانکداری الکترونیک… 28

2-2-5-1- تاریخچه بانكداری الكترونیكی.. 29

2-2-5-1-1- پیدایش بانکداری الکنرونیکی.. 29

2-2-5-1-2- بانكداری الكترونیكی در ایران. 30

2-2-5-2- انواع بانکداری الکترونیک… 31

2-2-5-2-1- بانکداری خانگی.. 31

2-2-5-2-2- بانکداری از راه دور. 31

2-2-5-2-3- بانکداری اینترنتی.. 31

2-2-5-1-4- تلفن­بانک… 31

2-2-5-2-5- بانکداری از طریق تلویزیون کابلی.. 32

2-2-5-2-6- دستگاه خودپرداز. 32

2-2-5-2-7- دستگاه فروش نقطه­ای.. 32

2-2-5-3- سطوح بانکداری الکترونیک… 32

2-2-5-3-1- بانکداری الکترونیکی مصرف­کننده (در سطح مشتری): 32

2-2-5-3-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 33

2-2-5-4- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی.. 33

2-2-5-5- مزایای بانکداری الکترونیکی.. 34

2-2-5-6- عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک… 35

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….36

2-3- وفاداری مشتری.. 36

2-3-1- رویکرد رفتاری.. 37

2-3-2- رویکرد نگرشی.. 38

2-3-2-1- وفاداری.. 40

2-3-2-2- وفاداری پنهان. 40

2-3-2-3- وفاداری کاذب.. 40

2-3-2-4- عدم­وفاداری.. 41

2-3-3- رضایت مشتری و وفاداری مشتری.. 41

2-3-4- کیفیت خدمات.. 43

بخش سوم……………………………………………………………………………………………………….44

2-4- پیشینه تحقیق………………………… 44

بخش چهارم………………………… 49

2-5- جدول مرور سوابق تحقیق (چارچوب نظری تحقیق) 49

فصل سوم 57

متدولوژی تحقیق. 58

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 58

3-1-1- معرفی استان گیلان. 58

شکل 3-1- نقشه استان گیلان. 58

3-1-2- شهرستان­های استان گیلان. 59

3-2- روش تحقیق………………………… 60

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 60

جدول 3-1- شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان و تعداد پرسشنامه توزیع شده در آنها 60

3-4- ابزار گردآوری داده 61

جدول  3-2- ارزشهای عددی گویه­های پرسشنامه 62

3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری.. 62

3-5-1- روایی (اعتبار) 62

3-5-2- پایایی.. 62

جدول 3-3- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ. 63

3-7- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی.. 63

3-7-1- متغیرهای مستقل. 63

3-7-1-1- عوامل فردی و محیطی.. 63

3-7-1-2- کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک… 63

3-7-1-3- کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-4- در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-5- اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-6- پاسخگو بودن خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-7- رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-2- متغیر وابسته. 65

3-8- فرضیه­های تحقیق. 65

جدول 3-4- فرضیه­های تحقیق. 66

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 67

3-9-1- آمار توصیفی.. 67

3-9-2- آمار استنباطی.. 68

فصل چهارم 69

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 69

4-1- مقدمه………………………… 70

4-2- یافته­های توصیفی.. 70

4-2-1- گروه­های سنی.. 71

4-2-2- جنسیت.. 72

4-2-3- سطح تحصیلات.. 72

4-2-4- شغل. 73

4-2-5- سابقه استفاده از خدمات الکترونیک… 74

4-2-6- روش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 75

4-2-7- بیشترین روش استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی.. 76

4-2-8- دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک… 77

4-2-9- دفعات مراجعه به شعب بانک کشاورزی.. 78

4-2-10- استفاده از تسهیلات بانکی.. 79

4-2-11- کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 80

4-2-12- کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 81

4-2-13- در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 82

4-2-14- اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 83

4-2-15- پاسخگویی بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 84

4-2-16- رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 85

4-2-17- وفاداری به بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 86

4-3- یافته­های استنباطی.. 88

4-4- مقایسه گروه­های مورد مطالعه از نظر وفاداری. 94

4-4-1- مقایسه دو گروه زنان و مردان از نظر میزان وفاداری. 94

4-4-2- مقایسه گروه­های تحصیلی از نظر میزان وفاداری. 95

4-4-3- مقایسه افراد با شغل­های مختلف از نظر میزان وفاداری­. 96

فصل پنجم. 97

خلاصه، نتیجه­گیری، بحث و پیشنهادها 97

5-1- خلاصه………………………… 98

5-1-1- مقدمه. 98

5-1-2- سوال­های تحقیق. 98

5-1-3- اهداف تحقیق. 99

5-1-3-1- هدف کلی.. 99

5-1-3-2- اهداف اختصاصی.. 99

5-1-4- محدوده تحقیق. 99

5-1-4-1- محدوده مکانی.. 99

5-1-4-2- محدوده زمانی.. 100

5-1-5- محدودیت­های تحقیق. 100

5-1-6- روش و نوع تحقیق. 100

5-1-7- جامعه آماری.. 100

5-1-8- روش نمونه­گیری.. 100

5-1-9- متغیرهای تحقیق. 101

5-1-9-1- متغیرهای مستقل. 101

5-1-9-2- متغیر وابسته. 101

5-1-10- فرضیه­های تحقیق. 101

5-1-11- روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 101

5-1-11-1- آمار توصیفی.. 102

5-1-11-2- آمار استنباطی.. 102

5-2- نتیجه گیری………………………… 103

5-2-1- یافته­های توصیفی.. 103

– گروه­های سنی.. 103

– کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– پاسخگویی بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 105

– رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 105

– وفاداری به بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 105

5-2-2- یافته­های استنباطی.. 105

5-3- بحث………………………… 106

5-4- پیشنهادها………………………… 107

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 107

5-4-2- پیشنهاد پژوهش­های آینده 108

منابع. 109

پیوست­ها 114

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه تطبیقی بین ویژگی­های بانکداری الکترونیکی و سنتی. 34

2-5- جدول مرور سوابق تحقیق (چارچوب نظری تحقیق)  49

جدول 3-1- شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان و تعداد پرسشنامه توزیع شده در آنها 60

جدول  3-2- ارزش­های عددی گویه­های پرسشنامه 62

جدول 3-3- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ. 63

جدول 3-4- فرضیه­های تحقیق. 66

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب گروه­های سنی. 71

جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب جنس… 72

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سطح تحصیلات.. 72

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب شغل. 73

جدول 4-5- توزیع فراوانی افراد برحسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک.. 74

جدول 4-6- توزیع فراوانی کشاورزان مورد مطالعه برحسب استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی  75

جدول 4-7- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب روش­های استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی 76

جدول 4-8- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک.. 77

جدول 4-9- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب مراجعه به شعب بانک.. 78

جدول 4-10- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نظر استفاده از تسهیلات بانکی. 79

جدول 4-11- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک.. 80

جدول 4-12- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک 81

جدول 4-13- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک   82

جدول 4-14- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک 83

جدول 4-15- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد پاسخ­گویی خدمات بانکداری الکترونیک.. 84

جدول 4-16- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک 85

جدول 4-17- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب وفاداری به بانکداری الکترونیک.. 86

جدول 4-18- متغیرها، مقیاس متغیرها، ضریب همبستگی و سطوح معنی­داری آن­ها در جامعه آماری کشاورزان 89

جدول 4-19- خلاصه یافته­های استنباطی. 93

جدول 4-20- آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 94

جدول 4-22- تست لون. 95

جدول 4-23- T تست برای برابری واریانس­ها 95

جدول 4-24- مقایسه میانگین گروه های تحصیلی از نظر میزان وفاداری به بانک کشاورزی. 95

جدول 4-24- 4 گروه شغلی از نظر میزان وفاداری به بانک کشاورزی. 96

 

فهرست شکل­ها

نمودار 2-1 – چهار حالت وفاداری.   41

نمودار 2-2 – شش برداشت از مفهوم وفاداری. 42

شکل 3-1- نقشه استان گیلان. 58

چکیده

ایجاد وفاداری در مشتریان؛ بخصوص مشتریان بانکی مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به­صورت مؤلفه اصلی موفقیت بانک­ها در آمده­اند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. هیچ کسب و کاری به جز سازمان­های انحصاری دولتی نمی­توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائماً در حال افزایش است، بانک­ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته، انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان برای بانک­ها، در این تحقیق تلاش شده است ضمن سنجش میزان وفاداری، عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان خدمات الکترونیک بانک کشاورزی در شعب روستایی استان گیلان مورد شناخت، بررسی و اولویت­بندی قرار گیرد. برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه­هایی برای جامعه آماری فوق تهیه گردید. محدوده تحقیق، شعب روستایی بانک کشاورزی در استان گیلان، و چارچوب نمونه گیری مشتریانی هستند که دارای کارت الکترونیک بانک کشاورزی می­باشند. نمونه­گیری به­روش خوشه­ای متناسب با حجم انجام شده و با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001) تعداد نمونه مورد نیاز برآورد گردید. در بخش آمار توصیفی ابتدا جداول توزیع فراوانی، درصد، فراوانی تجمعی، شاخص­های گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه و نما، شاخص­های پراکنش از مرکز شامل واریانس و انحراف معیار و همچنین ضریب پراکندگی برای توصیف و دسته­بندی داده­ها استفاده شده است. سپس سنجش وفاداری و گروه­بندی پاسخ­گویان با استفاده از رابطه­های مورد تایید به انجام رسید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تکنیک­های آمار استنباطی، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، و دونقطه­ای رشته­ای

 

2-2-3-4-4- اهداف و وظایف بانک… 18

2-2-3-5- بانک­های فعال موجود در ایران. 20

2-2-3-5-1- بانک­های دولتی.. 20

2-2-3-5-1-1- بانک ملی ایران: 20

2-2-3-5-1-2- بانک صادرات ایران: 21

2-2-3-5-1-3- بانک تجارت.. 21

2-2-3-5-1-4- بانک سپه. 21

2-2-3-5-1-5- بانک کشاورزی.. 21

2-2-3-5-1-6- بانک رفاه کارگران. 21

2-2-3-5-1-7- بانک ملت.. 22

2-2-3-5-1-8- بانک مسکن.. 22

2-2-3-5-1-9- بانک توسعه صادرات ایران. 22

2-2-3-5-1-10- بانک صنعت و معدن. 22

2-2-3-5-1-11- پست بانک… 23

2-2-3-5-1-12- بانک توسعه تعاون. 23

2-2-3-5-1-13- بانک قرض­الحسنه مهر ایران. 23

2-2-3-5-2- بانک­های خصوصی.. 23

2-2-3-5-2-1- بانک اقتصاد نوین.. 23

2-2-3-5-2-2- بانک پارسیان. 23

2-2-3-5-2-3- بانک پاسارگاد. 24

2-2-3-5-2-4- بانک کارآفرین.. 24

2-2-3-5-2-5- بانک سامان. 24

2-2-3-5-2-6- بانک سرمایه. 24

2-2-3-5-2-7- بانک سینا 24

2-2-3-5-2-8- بانک تات.. 24

2-2-3-5-2-9- بانک شهر. 25

2-2-3-5-2-10- بانک دی.. 25

2-2-3-5-2-11- بانک انصار. 25

این مطلب را هم بخوانید :

این مطلب را هم بخوانید :
 

2-2-3-5-2-12- بانک حکمت ایرانیان. 25

2-2-3-5-2-13- بانک گردشگری.. 25

2-2-3-5-2-14- بانک ایران زمین.. 26

2-2-3-5-2-15- بانک قوامین.. 26

2-2-3-5-2-16- بانک خاورمیانه. 26

2-2-3-5-2-17- بانک آینده 26

2-2-4- تاریخچه بانک کشاورزی.. 27

2-2-5- بانکداری الکترونیک… 28

2-2-5-1- تاریخچه بانكداری الكترونیكی.. 29

2-2-5-1-1- پیدایش بانکداری الکنرونیکی.. 29

2-2-5-1-2- بانكداری الكترونیكی در ایران. 30

2-2-5-2- انواع بانکداری الکترونیک… 31

2-2-5-2-1- بانکداری خانگی.. 31

2-2-5-2-2- بانکداری از راه دور. 31

2-2-5-2-3- بانکداری اینترنتی.. 31

2-2-5-1-4- تلفن­بانک… 31

2-2-5-2-5- بانکداری از طریق تلویزیون کابلی.. 32

2-2-5-2-6- دستگاه خودپرداز. 32

2-2-5-2-7- دستگاه فروش نقطه­ای.. 32

2-2-5-3- سطوح بانکداری الکترونیک… 32

2-2-5-3-1- بانکداری الکترونیکی مصرف­کننده (در سطح مشتری): 32

2-2-5-3-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 33

2-2-5-4- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی.. 33

2-2-5-5- مزایای بانکداری الکترونیکی.. 34

2-2-5-6- عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک… 35

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….36

2-3- وفاداری مشتری.. 36

2-3-1- رویکرد رفتاری.. 37

2-3-2- رویکرد نگرشی.. 38

2-3-2-1- وفاداری.. 40

2-3-2-2- وفاداری پنهان. 40

2-3-2-3- وفاداری کاذب.. 40

2-3-2-4- عدم­وفاداری.. 41

2-3-3- رضایت مشتری و وفاداری مشتری.. 41

2-3-4- کیفیت خدمات.. 43

بخش سوم……………………………………………………………………………………………………….44

2-4- پیشینه تحقیق………………………… 44

بخش چهارم………………………… 49

2-5- جدول مرور سوابق تحقیق (چارچوب نظری تحقیق) 49

فصل سوم 57

متدولوژی تحقیق. 58

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 58

3-1-1- معرفی استان گیلان. 58

شکل 3-1- نقشه استان گیلان. 58

3-1-2- شهرستان­های استان گیلان. 59

3-2- روش تحقیق………………………… 60

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 60

جدول 3-1- شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان و تعداد پرسشنامه توزیع شده در آنها 60

3-4- ابزار گردآوری داده 61

جدول  3-2- ارزشهای عددی گویه­های پرسشنامه 62

3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری.. 62

3-5-1- روایی (اعتبار) 62

3-5-2- پایایی.. 62

جدول 3-3- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ. 63

3-7- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی.. 63

3-7-1- متغیرهای مستقل. 63

3-7-1-1- عوامل فردی و محیطی.. 63

3-7-1-2- کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک… 63

3-7-1-3- کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-4- در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-5- اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-6- پاسخگو بودن خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-1-7- رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک… 64

3-7-2- متغیر وابسته. 65

3-8- فرضیه­های تحقیق. 65

جدول 3-4- فرضیه­های تحقیق. 66

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 67

3-9-1- آمار توصیفی.. 67

3-9-2- آمار استنباطی.. 68

فصل چهارم 69

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 69

4-1- مقدمه………………………… 70

4-2- یافته­های توصیفی.. 70

4-2-1- گروه­های سنی.. 71

4-2-2- جنسیت.. 72

4-2-3- سطح تحصیلات.. 72

4-2-4- شغل. 73

4-2-5- سابقه استفاده از خدمات الکترونیک… 74

4-2-6- روش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 75

4-2-7- بیشترین روش استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی.. 76

4-2-8- دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک… 77

4-2-9- دفعات مراجعه به شعب بانک کشاورزی.. 78

4-2-10- استفاده از تسهیلات بانکی.. 79

4-2-11- کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 80

4-2-12- کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 81

4-2-13- در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 82

4-2-14- اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 83

4-2-15- پاسخگویی بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 84

4-2-16- رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 85

4-2-17- وفاداری به بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 86

4-3- یافته­های استنباطی.. 88

4-4- مقایسه گروه­های مورد مطالعه از نظر وفاداری. 94

4-4-1- مقایسه دو گروه زنان و مردان از نظر میزان وفاداری. 94

4-4-2- مقایسه گروه­های تحصیلی از نظر میزان وفاداری. 95

4-4-3- مقایسه افراد با شغل­های مختلف از نظر میزان وفاداری­. 96

فصل پنجم. 97

خلاصه، نتیجه­گیری، بحث و پیشنهادها 97

5-1- خلاصه………………………… 98

5-1-1- مقدمه. 98

5-1-2- سوال­های تحقیق. 98

5-1-3- اهداف تحقیق. 99

5-1-3-1- هدف کلی.. 99

5-1-3-2- اهداف اختصاصی.. 99

5-1-4- محدوده تحقیق. 99

5-1-4-1- محدوده مکانی.. 99

5-1-4-2- محدوده زمانی.. 100

5-1-5- محدودیت­های تحقیق. 100

5-1-6- روش و نوع تحقیق. 100

5-1-7- جامعه آماری.. 100

5-1-8- روش نمونه­گیری.. 100

5-1-9- متغیرهای تحقیق. 101

5-1-9-1- متغیرهای مستقل. 101

5-1-9-2- متغیر وابسته. 101

5-1-10- فرضیه­های تحقیق. 101

5-1-11- روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 101

5-1-11-1- آمار توصیفی.. 102

5-1-11-2- آمار استنباطی.. 102

5-2- نتیجه گیری………………………… 103

5-2-1- یافته­های توصیفی.. 103

– گروه­های سنی.. 103

– کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 104

– پاسخگویی بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 105

– رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 105

– وفاداری به بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی.. 105

5-2-2- یافته­های استنباطی.. 105

5-3- بحث………………………… 106

5-4- پیشنهادها………………………… 107

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 107

5-4-2- پیشنهاد پژوهش­های آینده 108

منابع. 109

پیوست­ها 114

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه تطبیقی بین ویژگی­های بانکداری الکترونیکی و سنتی. 34

2-5- جدول مرور سوابق تحقیق (چارچوب نظری تحقیق)  49

جدول 3-1- شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان و تعداد پرسشنامه توزیع شده در آنها 60

جدول  3-2- ارزش­های عددی گویه­های پرسشنامه 62

جدول 3-3- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ. 63

جدول 3-4- فرضیه­های تحقیق. 66

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب گروه­های سنی. 71

جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب جنس… 72

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سطح تحصیلات.. 72

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب شغل. 73

جدول 4-5- توزیع فراوانی افراد برحسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک.. 74

جدول 4-6- توزیع فراوانی کشاورزان مورد مطالعه برحسب استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی  75

جدول 4-7- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب روش­های استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی 76

جدول 4-8- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک.. 77

جدول 4-9- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب مراجعه به شعب بانک.. 78

جدول 4-10- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نظر استفاده از تسهیلات بانکی. 79

جدول 4-11- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد کارآیی خدمات بانکداری الکترونیک.. 80

جدول 4-12- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک 81

جدول 4-13- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک   82

جدول 4-14- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک 83

جدول 4-15- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد پاسخ­گویی خدمات بانکداری الکترونیک.. 84

جدول 4-16- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب نگرش در مورد رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک 85

جدول 4-17- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب وفاداری به بانکداری الکترونیک.. 86

جدول 4-18- متغیرها، مقیاس متغیرها، ضریب همبستگی و سطوح معنی­داری آن­ها در جامعه آماری کشاورزان 89

جدول 4-19- خلاصه یافته­های استنباطی. 93

جدول 4-20- آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 94

جدول 4-22- تست لون. 95

جدول 4-23- T تست برای برابری واریانس­ها 95

جدول 4-24- مقایسه میانگین گروه های تحصیلی از نظر میزان وفاداری به بانک کشاورزی. 95

جدول 4-24- 4 گروه شغلی از نظر میزان وفاداری به بانک کشاورزی. 96

 

فهرست شکل­ها

نمودار 2-1 – چهار حالت وفاداری.   41

نمودار 2-2 – شش برداشت از مفهوم وفاداری. 42

شکل 3-1- نقشه استان گیلان. 58

چکیده

ایجاد وفاداری در مشتریان؛ بخصوص مشتریان بانکی مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به­صورت مؤلفه اصلی موفقیت بانک­ها در آمده­اند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. هیچ کسب و کاری به جز سازمان­های انحصاری دولتی نمی­توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائماً در حال افزایش است، بانک­ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته، انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان برای بانک­ها، در این تحقیق تلاش شده است ضمن سنجش میزان وفاداری، عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان خدمات الکترونیک بانک کشاورزی در شعب روستایی استان گیلان مورد شناخت، بررسی و اولویت­بندی قرار گیرد. برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه­هایی برای جامعه آماری فوق تهیه گردید. محدوده تحقیق، شعب روستایی بانک کشاورزی در استان گیلان، و چارچوب نمونه گیری مشتریانی هستند که دارای کارت الکترونیک بانک کشاورزی می­باشند. نمونه­گیری به­روش خوشه­ای متناسب با حجم انجام شده و با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001) تعداد نمونه مورد نیاز برآورد گردید. در بخش آمار توصیفی ابتدا جداول توزیع فراوانی، درصد، فراوانی تجمعی، شاخص­های گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه و نما، شاخص­های پراکنش از مرکز شامل واریانس و انحراف معیار و همچنین ضریب پراکندگی برای توصیف و دسته­بندی داده­ها استفاده شده است. سپس سنجش وفاداری و گروه­بندی پاسخ­گویان با استفاده از رابطه­های مورد تایید به انجام رسید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تکنیک­های آمار استنباطی، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، و دونقطه­ای رشته­ای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...