3-2- مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………… 54

3-3- ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………. 55

3-5- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………. 55

3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم – یافته های تحقیق

4-1- توصیف متغیرهای اصل پژوهش ………………………………………………………………………… 59

4-1-1-1- مؤلفه خرید مجدد معمولی ………………………………………………………………………… 61

4-1-1-2- مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ………………………………………………………………………. 63

4-1-1-3- مؤلفه خرید جدید …………………………………………………………………………………… 65

4-2- متغیر تصمیم خرید …………………………………………………………………………………………. 67

4-1-2-1- مؤلفه احساس نیاز ………………………………………………………………………………….. 69

4-1-2-2- مؤلفه جستجوی اطلاعات …………………………………………………………………………. 71

4-1-2-3- مؤلفه ارزیابی گزینه­ها ………………………………………………………………………………. 73

4-1-2-4- مؤلفه تصمیم خرید …………………………………………………………………………………. 75

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-1-2-5- مؤلفه رفتار پس از خرید ………………………………………………………………………….. 77

4-3- بررسی فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………. 79

4-3-1- فرضیات تحلیلی ………………………………………………………………………………………… 79

4-3-1-1- فرضیه اصلی اول ……………………………………………………………………………………. 80

4-3-1-2- فرضیه ویژه اول ……………………………………………………………………………………… 81

4-3-1-3- فرضیه ویژه دوم …………………………………………………………………………………….. 83

3-1-4- فرضیه ویژه سوم ………………………………………………………………………………………… 85

4-3-1-5- فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم – بحث و بررسی

5-1- بخش اول : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های وضعیت­های خرید (خرید مجدد معمولی) ………… 93

5-2- بخش دوم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های وضعیت­های خرید (خرید مجدد اصلاحی)……….. 93

5-3- بخش سوم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های وضعیت­های خرید (خرید جدید)…………………… 93

5-4- بخش چهارم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های تصمیم خرید (احساس نیاز) ………………………. 93

5-5- بخش پنجم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های تصمیم خرید (جستجوی اطلاعات) ………………. 93

5-6- بخش ششم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های تصمیم خرید (ارزیابی گزینه­ها)…………………….. 93

5-7- بخش هفتم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های تصمیم خرید (تصمیم به خرید)……………………… 93

5-8- بخش هشتم : تحلیل سؤالات و مؤلفه­های تصمیم خرید (رفتار پس از خرید)………………… 93

5-9-  اهم نتایج آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………….. 94

5-10- بحث و بررسی ……………………………………………………………………………………………. 96

5-11- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. 98

5-12- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………… 99

5-13- محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………… 99

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

دانلود پایان نامه

 

جدول شماره (2-1) : آمار صدور کارت اعتباری در کشور ………………………………………………. 23

جدول شماره (2-2) : ویژگی­های کارت اعتباری بانک پاسارگاد ………………………………………… 24

جدول شماره (2-3 ) : ویژگی­های کارت اعتباری بانک پارسیان ………………………………………… 24

جدول شماره (2-4) : ویژگی­های کارت اعتباری عمومی بانک ملت …………………………………… 25

جدول شماره (2-5) : ویژگی­های کارت اعتباری ویژه اساتید دانشگاه در بانک ملت ………………. 25

جدول شماره (2-6) : مقایسه ویژگی­های کارت اعتباری در چهار بانک کشور ………………………. 26

جدول شماره (4-1) : توزیع فراوانی متغیر وضعیت خرید ……………………………………………….. 60

جدول شماره (4-2) : توصیف متغیر وضعیت­های خرید ………………………………………………….. 61

جدول شماره (4-3) : جدول توزیع فراوانی مؤلفه خرید مجدد معمولی ………………………………. 62

جدول شماره (4-4) : توصیف مؤلفه خرید مجدد معمولی ……………………………………………….. 63

جدول شماره (4-5) : توزیع فراوانی مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ………………………………………. 64

جدول شماره (4-6) : توصیف مؤلفه خرید مجدد اصلاحی ………………………………………………. 65

جدول شماره (4-7) : توزیع فراوانی مؤلفه خرید جدید …………………………………………………… 66

جدول شماره (4-8) : توصیف مؤلفه خرید جدید ………………………………………………………….. 67

 

 

جدول شماره (4-9) : توزیع فراوانی متغیر تصمیم خرید …………………………………………………. 68

جدول شماره (4-10) : توصیف متغیر وضعیت تصمیم خرید ……………………………………………. 69

جدول شماره (4-11) : توزیع فراوانی مؤلفه احساس نیاز ………………………………………………… 70

جدول شماره (4-12) : توصیف مؤلفه احساس نیاز ………………………………………………………… 71

جدول شماره (4-13) : توزیع فراوانی مؤلفه جستجوی اطلاعات ……………………………………….. 72

جدول شماره (4-14) : توصیف مؤلفه جستجوی اطلاعات ……………………………………………….. 73

جدول شماره (4-15) : توزیع فراوانی مؤلفه ارزیابی گزینه­ها …………………………………………….. 74

جدول شماره (4-16) : توصیف مؤلفه ارزیابی گزینه­ها ……………………………………………………. 75

جدول شماره (4-17) : توزیع فراوانی تصمیم به خرید ……………………………………………………. 76

جدول شماره (4-18) : توصیف مؤلفه تصمیم به خرید ……………………………………………………. 77

جدول شماره (4-19) : توزیع فراوانی مؤلفه رفتار پس از خرید ………………………………………… 78

جدول  شماره (4-20) : توصیف مؤلفه رفتار پس از خرید ……………………………………………….. 79

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول شماره (4-21) : نتایج آزمون همبستگی بین وضعیت خرید و تصمیم خرید …………………. 81

جدول شماره (4-22) : نتایج آزمون همبستگی متغیر وضعیت خرید مجدد معمولی وضعیت فرایند تصمیم خرید      82

جدول شماره (4-23) : نتایج آزمون همبستگی متغیر وضعیت خرید مجدد اصلاحی وضعیت فرایند تصمیم خرید     84

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...