دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 4-3-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………. 58

4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. 60

4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. 61

4-3-3- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. 61

4-3-4- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. 62

4-4-خلاصه­ ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 63

 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… 65

5-2-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 65

5-3-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 68

5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 68

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………… 69

5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 69

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 71

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوست ها

نمونه­ی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 74

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77

دانلود پایان نامه

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34

جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42

جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46

جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47

جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48

جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49

جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

این مطلب را هم بخوانید :

 

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. 56

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. 57

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. 57

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. 58

جدول4-10- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66

جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66

جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67

جدول5-4- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. 67

 

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 152 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک 24 مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

واژه­های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت

فصل اول

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:28:00 ب.ظ ]

نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ……………………………………..53
مقررات فراتقنینی …………………………………………………………………………………………………53
مقررات تقنینی …………………………………………………………………………………………………….53
مقررات فروتقنینی ……………………………………………………………………………………………….54
مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )………………………………………………………………55

 

مجازات های سالب حیات ……………………………………………………………………………………56
مجازات های بدنی(شلاق ) ………………………………………………………………………………..61
مجازات های سالب آزادی (حبس)………………………………………………………………………….62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….66

این مطلب را هم بخوانید :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:27:00 ب.ظ ]
روش اجرای تحقیق 60 3-1 روش تحقیق 61 3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌برداری 63 3-3 ابزار اندازه‌گیری 67 3-3 ابزار اندازه‌گیری 70 3-3-1- اعتبار و روایی 71 3-3-2- پایایی 72 3-4 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 74 فصل چهارم 76 تجزیه و تحلیل اطلاعات 76 4-1 مقدمه 77 4-2 اطلاعات مربوط به اسناد و مدارك موجود 77 4-4 روشهای توصیفی 78 4-5 تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه مشتریان: 78 4-6 شاخص های آماری بدست آمده برای پرسشنامه 79 4-6 روش های استنباطی 83 4-6-1 ضریب توافق کندال 84 4-6-2 نتایج آزمون KS 86 4-6-3 بررسی فرضیه اصلی اول – آنالیز واریانس 87 4-6-4 بررسی فرضیه اصلی دوم 88 4-6-5 بررسی فرضیات فرعی 89 4-6-7 آزمون علامت 91 4-7 بررسی فرضیه های فرعی با استفاده از آزمون فریدمن و میانگین رتبه ها 92 فرضیه اول- کیفیت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 92 فرضیه دوم- قیمت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 94 فرضیه سوم- فرآیند توزیع در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 96 فرضیه چهارم- فرآیند آموزش (پیشبرد) در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 98 فرضیه پنجم- فرآیند عملیات در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 101 فرضیه ششم- بهرهوری و کیفیت فرآیند در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 103 فرضیه هفتم- کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 105 فرضیه هشتم- شواهد فیزیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد. 107 4-8 فرضیه های اصلی پژوهش 110 فرضیه اول- عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره كل بنادر و دریانوردی امام خمینی تاثیر دارد. 110 فرضیه دوم- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره كل بنادر و دریانوردی امام خمینی متفاوت است. 112 فصل پنجم 114 نتیجه گیری و پیشنهادات 114 55-1 خلاصه پژوهش 115 5-2 یافته‌های پژوهش 117 5-2-3 آزمون كندال 119 5-2-4 آزمون پایایی پرسشنامه 119 5-3 نتیجه‌گیری 120 فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره 122 5-4 مشکلات تحقیق: 123 5-5 پیشنهاد به مسئولین و دست‌اندركاران منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره) 125 5-6محدودیت‌های پژوهش 129 پیشنهادات 130 منابع فارسی 132 منابع انگلیسی 133 پیوست ها 134 جداول این مطلب را هم بخوانید : منابع پایان نامه با موضوع شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، مجنی علیه، استاد راهنما – سبز اندیشان امروز جدول 3-1 گام های اصلی پژوهش  جدول 3-2 ترتیب سؤالات پرسشنامه  جدول 3-3 چگونگی تخصیص امتیاز به گزینه ها  جدول 3-4 ابعاد مورد سنجش در هر شاخص  جدول 3-5 آلفای کرونباخ برای پیش تست  جدول 3-6 نتایج آزمون کرونباخ برای کل نمونه ها  جدول 4-1 شاخص‌های آماری مربوط به انتظارات مشتریان از خدماتی كه دریافت می كنند  جدول 4- 2 شاخص های آماری مربوط به هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات  جدول 4-3 نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه مشتریان در مورد هر یك از عناصر آمیخته بازاریابی  جدول 4-5 نتایج آزمون KS  جدول 4-6 نتایج آنالیز واریانس  جدول 4-7 نتایج آزمون t  جدول 4-8 نتایج آزمون t برای فرضیه های فرعی  جدول 4-9 نتایج آزمون علامت  جدول4-10 آماره های توصیفی شاخص کیفیت خدمات و عوامل آن 92 جدول 4-11 نتایج آزمون برای شاخص خدمات و عوامل آن  جدول 4-12 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص خدمات  جدول 4-13 آماره های توصیفی شاخص قیمت و عوامل آن………………………………………………………………………………………………94 جدول 4-14 نتایج آزمون برای شاخص قیمت و عوامل آن  جدول 4-15 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص قیمت  جدول 4-16 آماره های توصیفی شاخص فرآیند توزیع و عوامل آن  جدول 4-17 نتایج آزمون برای شاخص توزیع و عوامل آن  جدول 4-18 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص توزیع  جدول 4-19 آماره های توصیفی شاخص فرآیند آموزش و عوامل آن  جدول 4-20 نتایج آزمون برای شاخص آموزش و عوامل آن  جدول 4-21 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص آموزش  جدول 4-22 آماره های توصیفی شاخص فرآیند عملیات و عوامل آن  جدول 4-23 نتایج آزمون برای شاخص عملیات و عوامل آن  جدول 4-24 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص عملیات  جدول 4-25 آمارههای توصیفی شاخص بهره وری و کیفیت فرآیند و عوامل آن  جدول 4-26 نتایج آزمون برای شاخص بهره وری و کیفیت و عوامل آن  جدول 4-27 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص بهره وری و کیفیت  جدول 4-28 آمارههای توصیفی شاخص کارکنان و عوامل آن  جدول 4-29 نتایج آزمون برای شاخص کارکنان و عوامل آن  جدول 4-30 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص کارکنان  جدول 4-31 آمارههای توصیفی شاخص شواهد فیزیکی و عوامل آن  جدول 4-32 نتایج آزمون برای شاخص شواهد فیزیکی و عوامل آن  جدول 4-33 نتایج آزمون فریدمن برای برابری عامل های شاخص شواهد فیزیکی  جدول 4-34 بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره كل بنادر و دریانوردی امام خمینی  جدول 4-35 نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات  شکل ها شكل 1-1 نمودار نرخ رشد سهم بازار خدمات توسط اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی در مقایسه با بندر عباس و رشد كشور………………13 شمای کلی سیستم جامعه بندری PCS  شکل 2-1 فرایند مبتنی بر اصل فروش  شکل2-2 فرایند مبتنی بر اصل بازاریابی  شکل2-3 انواع بازار بر حسب نوع مشتری  شكل 2-4 عناصر آمیخته بازاریابی خدمات  شكل 2-5 متغیّر های بازاریابی مربوط به هر یك از عناصرآمیخته  شکل2-6 روشهای ارزش آفرینی از طریق خدمات………………………………………………………………………………………………………..49 شکل 2- 7 مزایای رضایت مشتری  شکل 2- 8 مدلp 7  شکل 2- 9 مدل p 3  شکل 3-1 قسمتی از جدول مورگان  شکل 3-2 شرکتهائی که به عنوان نمونه مورد نظر سنجی قرار گرفته اند  نمودارها نمودار 4-1 نمودار میانگین عناصر آمیخته بازاریابی  نمودار 4-2 نمودار میانگین عناصر آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………………….111 نمودار 4-3 رتبه بندی شاخص های عناصر آمیخته بازاریابی خدمات از لحاظ میزان تاثیر بر رضایت مشتریان…………………………………..113 نمودار 5-1 نمودار رتبه بندی شده شدت ارتباط ابعاد مورد سنجش با رضایتمندی مشتریان 118 چکیده تحقیق: محقـق بـا تعریف این پروژه با عنوان ” بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی ” بدنبال آن است كه به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان بپردازد ، در این پژوهش محقق تلاش نموده تا ضمن تبیین چگونگی تاثیر هر یك از عناصر بر روی رضایتمندی مشتریان نسبت به تعیین شدت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:26:00 ب.ظ ]
در بخش دوم به «شناخت عشق» و «شكل شناسی یا ساختار شناسی» پرداخته شده است. بخش سوم به شناخت فردوسی، شناخت شاه نامه و هم چنین منابع شاه نامه، سبك شاه نامه و جایگاه عشق در شاه نامه اختصاص یافته است.

در بخش چهارم به عنوان «بررسی ساختاری عاشقانه‌های شاه نامه» تلاش شده به معرفی عاشقانه‌های شاه‌نامه و بررسی ساختاری آن‌ها (گفتارها، كردارها، پندارها، قهرمانان، شیوه‌ی نقل، و منطق داستان) پرداخته شود.

در بخش  پنجم و پایانی به نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ اختصاص یافته است.

بیان مسئله:

عشق در لغت به معنی دوستی مفرط و محبت تام و گویند مأخوذ از عشقه است و آن نباتی است كه آن را لبلاب گویند. چون بر درختی پیچد آن را خشك كند. (فرهنگ معین) عشق از جهت روان‌شناسی یكی از عواطف است كه مركب می‌باشد از تمایلات جسمانی، حس جمال، حس اجتماعی، تعجب، عزت نفس و غیره.

ادبیات ایران سرشار از اشعار عاشقانه می‌باشد، در اشعار شاعران، عشق دارای دو چهره‌ی كاملاً متمایز است: عشق مجازی یا ظاهری كه برانگیخته از هوای نفسانی و ارضاء كننده‌ی لذات عارضی و زودگذر جهانی است و عشق حقیقی كه حاصل رشد، فكر و كمال جویی انسان است.

از مهم‌ترین منظومه‌های عاشقانه‌ی ادب فارسی می‌توان به ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی و… اشاره كرد.

خلاف تصور عامه، شاه نامه تنها یك اثر حماسی نیست بلكه كتاب دانایی، داد و عشق نیز است. شاه نامه، سراسر ستایش عشق است. عشق از نگاه فردوسی یك واقعیت است كه در تن انسان تجسم می‌یابد.

 

عشقی كه فردوسی از آن سخن می‌گوید یك عشق زنده، مثبت و سودمند است. در این اثر عاشقانه‌های زیادی چون داستان رودابه و زال، بیژن و منیژه، خسرو پرویز و شیرین و… وجود دارد.

با توجه به این كه اغلب، شاه نامه را اثری حماسی می‌پندارند و به جنبه‌ی عاشقانه‌های این اثر توجه چندانی ندارند، در این پژوهش تلاش شده است كه به معرفی عاشقانه‌های شاه نامه و بررسی ساختاری  آن‌ها (گفتارها، كردارها، پندارها، قهرمانان، شیوه‌ی نقل و منطق داستان) پرداخته شود، بدین صورت كه ابتدا خلاصه‌ای از داستان مورد نظر آورده شده و سپس هر یك از عناصر ذكر شده به صورت مستقل، در داستان، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

این پژوهش به منظور شناسایی داستان‌های غنایی و عاشقانه شاه نامه و بیان كردن درون مایه‌ی این    داستان‌ها انجام شده است.

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700تومان

این مطلب را هم بخوانید :مقاله رایگان درباره زبان فارسی و اطلاعات - شبکه علمی نور سیستان
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:26:00 ب.ظ ]

گفتار چهارم : تعرض اجتماعی     53
گفتار پنجم : تعرض جسمی     54
گفتار ششم : تعرض پزشکی     56

مبحث دوم : بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان بر حسب خواستگاه     58

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گفتار اول : بی توجهی یا غفلت     58

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتار دوم : تعرض خانگی     59

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:25:00 ب.ظ ]