فهرست مطالب

صفحه                            عنوان
   
142

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

 

–   بخش اول- نتایج

142 –         یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
143 –         یافته های ناشی از گویه های تحقیق
144 –         یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
147             –  بخش دوم – پیشنهادات
147 –         پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
148 –         پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
150 –         پیشنهادات برای محققین آتی
150                  –   محدودیت و دشواری های تحقیق
152   فهرست منابع و مآخذ

 

 

فهرست جدول ها

 

صفحه عنوان                           
     
51 تاریخچه اختراع و شیوع نامه الکترونیکی جدول 2- 1
52 فنآوری ها جدید تأثیر گذار بر پست جدول 2- 2
70 بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست جدول 2- 3
102 حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس جدول 2- 4
116 فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم جدول 2-5
121 کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی جدول 2-6
127 ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری جدول 2-3
130 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان جدول 4- 1
131 توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان جدول 4- 2
132 جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغل جدول 4- 3
133 توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان جدول 4- 4
134 توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان جدول 4- 5
136 مقایسه میانگین و انحراف معیار جدول 4-6
137 توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی جدول 4-7
139 توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری جدول 4-8
142 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهری جدول 4-9
143 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهری جدول 4-10
144 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهری جدول 4-11
145 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهری جدول 4-12

 

 

فهرست نمودارها

 

صفحه عنوان                           
     
50 زمان مورد نیاز (به سال) برای نفوذ رسانه در میان افراد جامعه آمریکا نمودار 2- 1
54 نرخ رشد نامه در مقایسه با سایر بدیل ها در بازار ارتباطات   2000- 2010 نمودار 2- 2
55

ترجیح استفاده کنندگان برای دریافت مطالب

 

 

نمودار 2- 3
130 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان نمودار 4- 1
131 توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان نمودار 4- 2
132 توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویان
نمودار 4- 3
133 توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان نمودار 4- 4
134 توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان نمودار 4- 5
136 مقایسه میانگین ها نمودار 4- 6

 

فهرست اشکال

صفحه عنوان                           
     
12 مدل تحقیق شکل 1- 1
44 نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستی این مطلب را هم بخوانید :
انقلاب مشروطیت، کارشناسی ارشد
شکل 2- 1
59 ابعاد جهانی شدن شکل 2- 2
60 جنبه فرهنگی جهانی شدن شکل 2- 3
93 مدل ارتباطی ارسطو شکل 2- 4
94 مدل ارتباطی لاسول شکل 2- 5
94 مدل ارتباطی شانون و ویور شکل 2- 6
97 مدل ارتباطی در پست شکل 2- 8
114 بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگی شکل 2- 9
   

چکیده

 

«پست» از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است. مطالعات تجربی حاكی از آن است كه پست عامل مهمی در امر توسعه ملت ها بوده و بین توسعه بخش پستی و پیشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگی وجود دارد. همچنین «پست» به عنوان یك عامل زیربنایی در بسیاری از حوزه‌های زندگی جوامع پیشرفته، نقشی اساسی ایفا نموده است.نگاهی به وضعیت پست كشور حاكی از عدم توسعه و توانمندی مورد انتظار این سازمان در ایران است. متوسط سرانه ترافیك مرسولات پستی، به عنوان شاخص اصلی ارزیابی توسعه یافتگی پست، در كشورهای پیشرفته بیش از 500 مرسوله است، این آمار در كشور ایران به زحمت به عدد 12 مرسوله می رسد و عملاً پست ایران عملكرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. این در حالی است كه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ترا از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور, سالانه در حدود 4 میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به20 درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بقیه توسط عناصر و مؤسسات غیر رسمی, مثل پایانه های مسافربری یا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچی گری» تعبیر می شود، انجام می گیرد. در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش كتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاكی از آن است كه بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و  کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.

 

1-1- مقدمه

اگر چه پیدایش شهر و شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دره های بزرگ بین النهرین، نیل و چین می رسد، لیكن انقلاب صنعتی تحولی جدید در عرصه شهرنشینی بود كه منجر به پدید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...