3-5) متغیرهای تحقیق………………………… 49

3-6)تر تیب سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق……… 49

3-7) روش گردآوری دادهها…………………….. 50

3-7-1) شیوۀ کتابخانه ای و اسنادی…………….. 50

3-7-2) شیوۀ میدانی…………………………. 50

3-8) روائی و پایائی ابزار اندازه گیری. ……….. 51

3-8-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری………. 51

3-8-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری……… 51

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………. 52

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق. 53

4-1) مقدمه………………………………… 54

4-2-1) توصیف پاسخ دهندگان…………………… 54

4-2-2)شاخص های توصیفی برای متغیر های اصلی تحقیق.. 57

4-3) بررسی مدل تحقیق……………………….. 59

4-4-1)مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد……….. 59

4-4-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری…… 60

4-4-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل…….. 61

4-4-4) بررسی مسیرهای غیر مستقیم……………… 62

4-4-5)آزمون فرضیه های تحقیق…………………. 62

فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات………….. 65

5-1) مقدمه………………………………… 66

5-2) نتیجه گیری تحقیق………………………. 66

5-2-1)آمار توصیفی………………………….. 66

5-2-2)نتایج آماری استنباطی………………….. 67

5-3)پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق………… 69

5-4) محدودیت های تحقیق …………………….. 70

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………. 71

منابع داخلی……………………………….. 73

منابع لاتین………………………………… 76

پیوست ها………………………………….. 78

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1)خلاصه ی پیشینه های مرتبط (صفحه 45)

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ  برای متغیر ها ی تحقیق 52

جدول4-1) توصیف میزان  جنسیت پاسخ دهندگان……… 54

جدول4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 55

جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان………………. 56

جدول 4-4)شاخص های توصیفی برای متغیرهای اصلی…… 57

جدول 4- 5) شاخص های معنی داری و برازش مدل…….. 61

جدول 4-6 )مسیرهای غیر مستقیم منتهی به عملکرد….. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار میله ای  جنسیت پاسخ دهندگان…. 55

نمودار4-2) نمودار میله ای  تحصیلات پاسخ دهندگان… 56

نمودار4-3) نمودار میله ای  سن پاسخ دهندگان……. 57

نمودار4-4) نمودار میله ای  مقایسه میانگین های متغیر های  تحقیق…………………………………………. 58

نمودار 4- 5) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد….. 59

نمودار 4- 6) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری.. 60

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1)مدل نظری تحقیق……………………… 7

شکل2-1)اطلاعات معتبر ارزیابی عملکرد. ………….. 30

شکل 2-2)مراحل ارزیابی عملکرد………………… 34

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...