2-7-3 نظریه های نوین:. 63

2-7-4 سیری بر مکاتب مدیریت و نوع نگرش آنها به منابع انسانی:   65

2-8 مقایسه مدیریت منابع انسانی در چند کشور. 66

2-9 تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران:. 68

2-10 مدیریت اسلامی:. 69

2-10-1 مبانی و اصول مدیریت اسلامی:. 70

2-10-2 جایگاه مدیریت در نظام اسلامی:. 71

2-10-3 ضرورت و اهمیت مدیریت اسلامی:. 73

2-10-4 اهداف مدیریت از نظر اسلام:. 74

2-10-5 تعاریف صاحب نظران از مدیریت اسلامی:. 76

2-11 کارکردهای مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع):   81

2-11-1 گزینش و انتخاب منابع انسانی  از دیدگاه امام علی(ع):   81

2-11-2 بکار گماری منابع انسانی ازدیدگاه امام علی(ع):. 83

2-11-3 جبران خدمات و حفظ و نگهداری منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع). 84

2-11-4 انگیزش منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع):. 85

2-11-5 آموزش و بهسازی منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع)   86

2-11-6 ارزیابی عملکرد منابع انسانی  از دیدگاه امام علی(ع):   87

2-11-7 تشویق و تنبیه از دیدگاه امام علی(ع):. 88

فصل سوم روش شناسی تحقیق. 99

3-1 مقدمه :. 100

3-2 – روش تحقیق. 101

این مطلب را هم بخوانید :

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات:. 101

3-4 داده های کیفی و تحلیل آنها. 103

3-5 جامعه و نمونه اماری. 103

3-6 ابزار سنجش. 104

3-7 روش تجزیه و تحلیل. 105

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل. 106

4-1 مقدمه. 107

4-2 بررسی سوالات تحقیق:. 107

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. 137

5-1 مقدمه. 138

5-2 مساله ، روش تحقیق. 138

5-3 یافته های تحقیق. 139

5-4 نتایج تحقیق و مباحثه. 144

5-5 وجوه اشتراک و افتراق تحقیق با پیشینه پژوهش:. 148

5-6 محدودیت های تحقیق :. 149

5-6-1 در اختیار محقق:. 149

5-7 پیشنهادها :. 149

5-7-1 پیشنهادهای کاربردی:. 149

5-7-2 پیشنهاد به پژوهشگران:. 151

منابع و مآخذ. 152

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                             صفحه

 

جدول 2-1 فرایند گزینش و استخدام در کشورها… 36

جدول 2-2 اهداف آموزش و بهسازی و عوامل موثر بر آموزش بهسازی سازمان    44

جدول 2-3 تفاوت سازمان یادگیرنده و سنتی… 45

جدول 2-4 سیری بر مکاتب مدیریت و نوع نگرش به کارکنان در طول تکوین    66

جدول 2-5 مقایسه مدیریت منابع انسانی شرکت ها در ژاپن ، آمریکا و چین… 67

جدول 4-1  طبقه بندی مشخصه های مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی (ع )… 114

جدول 4-2 فهرست فرض  های نظریه x و نظریه y (فیضی، 1383)    121

جدول 5-1 خلاصه ی تفاوت های مدیریت غربی و مدیریت اسلامی… 146

 

فهرست  اشکال

عنوان                                                             صفحه

 

شکل 2-1 مولفه های جبران خدمات جامع ( ماندی ونو، 1987)… 55

شکل 2-2 مدل مراتب انگیزه ها با رویکرد اسلامی ( منبع الوانی ، 1384 )… 86

شکل شماره 2-3 مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع)… 98

شکل 4-1 مدل مفهومی دیدگاه امام علی(ع) در مورد مدیریت منابع انسانی    108

شکل 4-2 مدل مفهومی دیدگاه های معاصر مدیریت منابع انسانی    119

شکل 4-3 مدل مفهومی تفاوت دیدگاه امام علی(ع) با دیدگاه های مدیریت منابع انسانی    معاصر… 126

شکل 4-4 مدل مفهومی تشابه دیدگاه امام علی(ع) بادیدگاه های مدیریت منابع انسانی      معاصر… 131

شکل 5-1 مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع)    140

 

 

چکیده :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...